Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen

Kari Dyb

Fulltekst:

PDF

DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.2227

Emneord (Nøkkelord)

IKT; svangerskaps- og fødselsomsorgen; materiellsemiotikk; teknologiforståelse

Sammendrag

Norge har, i likhet med flere andre stater i den vestlige verden, investert betydelige beløp på innføring av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helsesektoren. Til tross for politisk optimisme viser forskning at mange teknologiprosjekter feiler. Forklaringene på feilslåtte teknologiprosjekter er mange og til dels ulike. Det er likevel en klar tendens til å kategorisere IKT-utfordringene enten som teknologiske eller som organisatoriske. Denne artikkelen viser at det er mer til saken med å forstå utfordringene med bruk av IKT. Med utgangspunkt i en empirisk analyse av hvordan telemedisin både blir brukt og ikke tatt i bruk i svangerskaps- og fødselsomsorgen argumenterer Dyb for hvordan en materiellsemiotisk tilnærming er et godt inntak til å belyse mangfoldet i hva som skjer når ny teknologi blir innført i helsesektoren. Til slutt drøfter hun hvordan en materiellsemiotisk tilnærming dermed også er et godt inntak til refleksjoner omkring helsepolitiske teknologiforståelser


Copyright (c) 2012 Kari Dyb

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/