Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter

Trude Fløystad Eines, Ingela Thylen

Sammendrag


Hensikten med denne artikkelen er å belyse de metodologiske og praktiske utfordringene forskere vil kunne møte i prosessen når fokusgruppeintervju skal planlegges, gjennomføres og analyseres. Artikkelen omhandler egne erfaringer med pårørende som informanter, hvor metoden har mange fordeler. Likevel vil forskeren møte noen utfordringer når fokusgruppeintervju velges som forskningsmetode. Det er derfor viktig å fokusere på kompleksiteten i forskningsprosessen for å få et kvalitativt godt datamateriale. Ulike metodiske aspekt som troverdighet, pålitelighet, samstemmighet og overførbarhet vil bli diskutert i tillegg til diskusjon omkring interaksjonen i gruppene og mellom forskeren og deltakerne i fokusgruppene.


Emneord (Nøkkelord)


Fokusgruppeintervju, kvalitativ forskning, pårørende, metodologiske og praktiske utfordringer

Fulltekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.7557/14.2334

Copyright (c) 2012 Trude Fløystad Eines, Ingela Thylen

Lisens URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/