Vol 10, Nr 1 (2014)

Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang

Innholdsfortegnelse

Leder

fagredaktør PDF
Ingjerd Gåre Kymre 1

Fagfellevurderte artikler

Til tross for økt satsning via Opptrappingsplanen, er produksjonen per fagårsverk marginalt endret innen norsk psykiatri PDF
Clas Waagø-Hansen 2-20
Integrert behandling av rus og psykiske lidelser i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling: Evaluering av implementeringstiltak PDF
Kari E. Bjørnstad, Rolf W. Gråwe 21-29
Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?
Gunnar Vold Hansen, Helge Ramsdal 30-42
Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet. En kvalitativ studie PDF
Marit Solbjør, Birgitte Ljunggren, Hanne Hestvik Kleiven 43-55
Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen 56-69
”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske PDF
Anne Svelstad Evju, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, Terese Bondas 70-82
Tverrprofesjonell klinisk praksis for helsefagstudenter som en del av den ordinære praksisperioden, En casestudie fra en akutt geriatrisk-, slag - og rehabiliteringsavdeling PDF
Dorte Vesterager Kristensen, Jill Flo, Lisbeth Fagerström 83-95

Utviklingsarbeider i helsefagene

Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket PDF
Per Stensland, John Nessa, Edvin Schei 96-105
Svømmetilbud målrettet etniske kvinder, Procesevaluering af en svømmeintervention PDF
Pernille Tangaard Andersen, Carsten Kronborg Bak, Camilla Tykgaard Clausen 106-112