[1]
Bruland, I.O. 2023. Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing . Nordisk tidsskrift for helseforskning. 19, 2 (nov. 2023). DOI:https://doi.org/10.7557/14.6557.