(1)
Bruland, I. O. Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing . NorTidHelse 2023, 19.