Bruland, I. O. (2023). Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing . Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). https://doi.org/10.7557/14.6557