Bruland, Inger Oline. 2023. «Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing ». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19 (2). https://doi.org/10.7557/14.6557.