Bruland, I. O. (2023) «Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing », Nordisk tidsskrift for helseforskning, 19(2). doi: 10.7557/14.6557.