[1]
I. O. Bruland, «Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing », NorTidHelse, bd. 19, nr. 2, nov. 2023.