Bruland, I. O. «Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing ». Nordisk tidsskrift for helseforskning, bd. 19, nr. 2, november 2023, doi:10.7557/14.6557.