Bruland, Inger Oline. «Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing ». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19, no. 2 (november 1, 2023). åpnet februar 24, 2024. https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6557.