1.
Bruland IO. Demokratiserande læringsprosessar : - sjukepleiestudentar sine erfaringar kring medverknad i eksamens- og praksisførebuing . NorTidHelse [Internett]. 1. november 2023 [sitert 24. februar 2024];19(2). Tilgjengelig på: https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6557