https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/issue/feed Nordisk tidsskrift for helseforskning 2024-04-19T12:10:40+02:00 Jorunn Bjerkan jorunn.bjerkan@nord.no Open Journal Systems <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6743 Mixed Methods Designs: vitenskapsteoretiske posisjoner – muligheter og utfordringer 2023-08-07T16:01:52+02:00 Kari Røykenes Kari.Roykenes@vid.no Sigrunn Drageset Sigrunn.Drageset@hvl.no <p>Målet med essayet er å drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner og hvilke implikasjoner disse har for å anvende mixed methods design. Det finnes ulike måter å kombinere kvalitative og kvantitative metoder, en av dem kalles sekvensiell design, et design forfatterne av essayet har erfaring med. Essayet vil gi leseren en innføring i mixed methods, før den drøfter muligheter og utfordringer. Til slutt beskrives kort muligheter og utfordringer forfatterne erfarte ved å anvende sekvensielt design i egne studier<em>.</em></p> 2024-04-19T00:00:00+02:00 Opphavsrett 2024 Kari Røykenes, Sigrunn Drageset https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6821 Helseskaping og helserisiko i skulekvardagen 2023-12-15T16:28:20+01:00 Marta Olsen Søfteland marta.olsen.softeland@stavanger.kommune.no Mikkel Magnus Thørrisen mithor@oslomet.no Randi Wågø Aas randi.aas@oslomet.no <p>Målet med studien var å gje auka innsikt i helseutfordringar hjå barn og unge, samt i skulens og skulehelsetenestas rolle, sett frå elev-, lærar- og skuleleiarperspektiv. Fire fokusgruppeintervju med ungdomsskuleelevar, lærarar og leiing (N = 26) vart utført ved ein stor skule i Sør-Noreg. Data vart analysert med kvalitativ innhaldsanalyse. Tre tema og ni subtema vart identifisert. Desse avdekka to paradoks: (i) elevane sine helseutfordringar vart opplevd som komplekse, mens skulehelsetenesta var lite tverrfagleg og lite tilgjengeleg, og (ii) skulekvardagen vart erfart å påverka elevane si helse, men det mangla helsekompetanse i skulen (blant elevar, lærarar og leiing). Studien peikar på at skulen har eit potensiale for å vera ein helseskapande arena, og at samskapingsprosessar som involverer elevar, lærarar, leiing og ei skulehelseteneste med tverrfaglege team vil kunne bidra til meir autonomistøttande, prososiale og helsefremjande skulemiljø</p> 2024-04-19T00:00:00+02:00 Opphavsrett 2024 Marta Olsen Søfteland, Mikkel Magnus Thørrisen, Randi Wågø Aas