Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning.&nbsp;Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> Septentrio Academic Publishing nb-NO Nordisk tidsskrift for helseforskning 1504-3614 Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:<ol type="a"><li>Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li><li>Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li><li>Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li></ol> Erfaring som kilde til kunnskapsutvikling i helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4868 Johanne Alteren Opphavsrett 2019 Johanne Alteren http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-06-29 2019-06-29 15 1 2 2 10.7557/14.4868 Helsevesenet trenger vår kompetanse- hvorfor ikke bruke den? En kvalitativ studie av filippinske sykepleieres opplevelse av veien til autorisasjon i Norge https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4461 <p><strong>The healthcare system need our competence - why not use it? A qualitative study of Filipino nurses experience of their way to accreditation in Norway</strong></p> <p>Healthcare professionals educated outside the EU/EEA are an important source of labor in the Norwegian healthcare system, where nurses and auxiliary nurses from the Philippines constitute the largest group. Complicated authority requirements are attached to accreditation in Norway. The study explores how Filipino nurses with three different approvals in the authorization process, experience the process of accreditation in Norway, using qualitative research interviews. The results show that nurses face challenges related to the authorization process in Norway, which they experience as unworthy, unfair, baffling and economically burdensome, but also with experiences of hope for good prospects. A predictable and a dignified authorization process for Filipino nurses should be developed, so that their knowledge and competence can be included and appreciated in the Norwegian health care services.</p> Kari Dahl Vibeke Lohne Line Nortvedt Opphavsrett 2019 Kari Dahl, Vibeke Lohne, Line Nortvedt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-06-22 2019-06-22 15 1 16 16 10.7557/14.4461 Sykelig overvektiges erfaringer og utfordringer med å delta i en livsstil intervensjon, -et beskrivende design https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4212 <p><strong>The experiences and challenges faced by morbid obese subjects when participating in lifestyle intervention, a descriptive design</strong> <br>The aim of this study was to examine the experiences and challenges of the morbidly obese when participating in a long-term lifestyle intervention. The subjects, whom qualified as morbidly obese, participated for over a year in a group-based lifestyle intervention with ongoing treatments. A qualitative design was chosen to collect descriptive information throughout semi-structured interviews. There was a total of seven informants (male and female). Weight loss in the morbidly obese is typically achieved through conservative management and lifestyle intervention, with bariatric surgery reserved as a last option. Patients diagnosed with morbid obesity are often concerned about failing yet again after multiple attempts of weight loss. However, when guidance, education, and support from health professionals is provided in addition to active participation within a supportive group with other morbidly obese people, patients become reality-oriented and able to both initiate and sustain an effective lifestyle change.</p> Randi Vangen Skyrud Anne Trollvik Opphavsrett 2019 Randi Vangen Skyrud https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-04-27 2019-04-27 15 1 16 16 10.7557/14.4212 Forutsetninger for vellykket sosial innovasjon i sykehjem: ledernes perspektiv – en kvalitativ intervjustudie https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4645 <p>Preconditions for successful social innovation in nursing homes: Managers' perspectives - a qualitative interview study</p><p>In this article, we investigate preconditions for social innovation in institution-based elderly care in Norway and Denmark. The article draws on two semi-structured interviews and one focus-group interview. The interviewees are managers in elderly-care facilities that are known to be proficient with regards to innovation. The analysis point to three principles managers describe as being pertinent to successful social innovation. Firstly, an overall theme across the interviews was that the managers underscored the importance of eagerness and willingness to change as a prerequisite for innovation. Secondly, the managers claimed that another crucial condition to facilitate innovation is to involve the employees in both the negotiation and the implementation of innovation. Thirdly, the managers reported that they strive to create a learning environment, arguing that learning and social innovation are interrelated terms and should be treated as such.</p> Catherina Øverås Totcheva Janikke Solstad Vedeler Åshild Slettebø Opphavsrett 2019 Catherina Øverås Totcheva, Janikke Solstad Vedeler, Åshild Slettebø https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-03-04 2019-03-04 15 1 10.7557/14.4645 Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4433 <p>Healthcare workers' self-reported evaluation of ergonomic transfer training, use of techniques and aids in a municipality - a longitudinal pilot study</p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">Healthcare workers’ self-reported evaluation of ergonomic transfer training, use of techniques and aids in a municipality – a longitudinal pilot. Traditionally, healthcare work in nursing homes is regarded as physically strenuous work with a risk of back injuries stemming from adverse movement techniques. The purpose of the study was to analyse healthcare workers’ self-reported evaluation of ergonomic transfer training in a municipality in Norway. The training aimed to improve healthcare personnel’s ergonomic patient handling. N = 73 health care employees from a nursing home and homes to the disabled. Mean response rate during the three points of measurement was 77 %. Data were collected by questionnaire at baseline, at the end of the training, at 18 months, and 36 months after baseline. Then the data were compared using quantitative analysis at group level. Participants reported adequate training, improved availability of transferrelated resources, and increased use of transfer techniques over the course of the measurement periods. Respondents who asked transfer experts for guidance used transfer techniques more than others did.</span></span></p> Bente Nordtug Karin Torvik Jorunn Bjerkan Nanna Hellesø Hildfrid Vikkelsmo Brataas Opphavsrett 2019 Bente Nordtug, Karin Torvik, Jorunn Bjerkan, Nanna Hellesø, Hildfrid Vikkelsmo Brataas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-02-16 2019-02-16 15 1 10.7557/14.4433 Foreldres erfaringer med utfylling av ASQ kartleggingsskjema i forbindelse med to års konsultasjonen på helsestasjonen - en kvalitativ studie https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4426 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: medium;">Parents' experiences of completing the ASQ tool at the two-year consultation at the Child Health Center – a qualitative study</span><strong><em></em></strong></p><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Times New Roman;">This study has investigated the user perspective of parent-based screening tools at Child Health Centers. Age &amp; Stage Questionnaires (ASQ) are used at the two years consultation at Child Health Centers. The aim was to explore parents experience of completing the ASQ tool at two years consultation at the Child Health Center. We used qualitative research methodology with in-depth interviews with parents. The findings show that parents felt positive to fill in the ASQ form. The study also shows a large variation in how parents experienced how the tool was used at the Child Health Centre. The parents' experiences are discussed against theory and other research in the field. The findings are also discussed in light of the purpose of implementing screening tools and results of previous studies in the field. The study concludes that there are many challenges related to the implementation of the tool in the service, and more research is needed in this area.</span></span></p> Linda Herigstad Kari Glavin Opphavsrett 2019 Linda Herigstad, Kari Glavin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-03-08 2019-03-08 15 1 10.7557/14.4426 Pasienttilfredshet i en avrusningsinstitusjon for pasienter med rusmiddelproblemer - en kvantitativ deskriptiv studie https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4399 <p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Patient satisfaction in inpatient detoxification for substance use disorders - a quantitative descriptive study</span></span></p><p><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">The primary purpose of the study is to discover important factors for patients at inpatient detoxification by studying patient satisfaction. Data were collected from a patient experience survey carried out from 2013-2015 at a detoxification unit in Norway. The study includes 185 responses (response rate 62 %). Data were analyzed with descriptive and inferential statistics. Significant associations were found between patients’ satisfaction and all the factors of the therapeutic relationship except respect and courtesy, support and motivation, which were non-significant in this study. Conversations with therapist showed the largest effect on patient satisfaction (effect size (ES) = 1.27), followed by conversations with doctor (ES = 0.78) and compassionate staff (ES = 0.52). The results suggest that the therapeutic relationship is associated with patient satisfaction in inpatient detoxification.</span></span></p> Cathrine Ask Marte Hanche-Olsen Marit Følsvik Svindseth Opphavsrett 2019 Cathrine Ask, Marte Hanche-Olsen, Marit Følsvik Svindseth https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-01-31 2019-01-31 15 1 10.7557/14.4399 Mellom tro og tvil. Praktisk kunnskap i psykisk helsevern av Ruth H. Olsen https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/4845 Rita Jakobsen Opphavsrett 2019 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-06-15 2019-06-15 15 1 2 2 10.7557/14.4845