Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning.&nbsp;Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> Septentrio Academic Publishing nb-NO Nordisk tidsskrift for helseforskning 1504-3614 <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li> <li class="show">Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge&nbsp;dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li> <li class="show">Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> Informasjonsflyt ved overføring av pasienter fra sykehus til kommunale tjenester https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5684 <p>Hensikten med denne studien er å belyse informasjonsflyt i overføring av pasient fra spesialisthelsetjenesten til kommunale helsetjenester, gjennom å fortolke erfaringer fra saksbehandlere i forvaltningsnivået TK. Studien er basert på kvalitative intervjuer med 11 informanter. Dataanalysen er inspirert av Granheim og Lundmans kvalitative innholdsanalyse. Tre temaer ble identifisert; 1. ulike perspektiver i rapportering, 2. frustrasjon og kontroll og 3. gjensidighet i samhandling. Temaene diskuteres i lys av informasjonskvalitet, konsekvenser av ulike perspektivvalg, gjensidighet og anerkjennelse. Studien finner et tydelig behov for anerkjennelse av perspektiv, ansvar og kompetanse hos TK ansatte, samt et ønske om formell dialog rundt utfordringene.</p> Rita Jakobsen Paul Andre Vetvik Killie Kari Engen Sørensen Jonas Debesay Opphavsrett 2022 Rita Jakobsen, Paul Andre Vetvik Killie, Kari Engen Sørensen, Jonas Debesay https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-14 2022-01-14 18 1 10.7557/14.5684 Alzheimerpårørende i møte med omgivelsene https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6222 <p>Over 100&nbsp;000 personer i Norge lever med demens. En liten gruppe av disse er diagnostisert før fylte 65 og er dermed i kategorien «yngre med demens». Målet med studien presentert i denne artikkelen, er å utforske ett aspekt av å være pårørende når ens ektefelle har fått en Alzheimerdiagnose i ung alder. Problemstillingen setter søkelyset på å være pårørende og stå i en situasjon preget av omsorg og sorg og samtidig forholde seg til omverdenens spørsmål og innspill vedrørende en slik progredierende, uhelbredelig sykdom. Forskningstilnærmingen er autoetnografisk, og det empiriske materialet består av erfaringer som er opplevd og analysert gjennom en periode på flere år. Et hovedfunn i studien er betydningen av å reflektere over pårørendeerfaringer både alene og sammen med andre. Derigjennom kan en bli bevisst egne reaksjoner og emosjoner og utvikle innsikt og strategier en som pårørende i en krevende omsorgssituasjon kan møte andre med, samtidig som en kan ivareta egne følelser.</p> Kitt Margaret Lyngsnes Opphavsrett 2022 Kitt Margaret Lyngsnes https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-05-06 2022-05-06 18 1 10.7557/14.6222 Nyutdannet sykepleier, - forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5744 <p class="Tilknytning"><span lang="EN-GB">Studiens hensikt er å utforske forventninger til yrkesrollen, og hvordan nyutdannede erfarer den første tiden som sykepleier. Studien har et deskriptivt retrospektivt design. Metoden er en spørreundersøkelse, og utvalget (N=129) er 36% av uteksaminerte sykepleiere fra et sørnorsk universitet våren 2017. De nyutdannede gledet seg til å begynne å arbeide, men gruet seg for ansvaret som sykepleier og for manglende kompetanse. Den første tiden som yrkesaktiv var preget av redsel for utilstrekkelighet og stor arbeidsbelastning, som korrelerte med lite kjennskap til rutiner og sykdomsrelaterte problemstillinger, utfordringer i klinisk vurdering, lite tilbakemelding og usikkerhet for andres vurdering. Flertallet fikk tidlig selvstendig ansvar, men begrenset opplæring. Studien bekrefter at nyutdannede er lite forberedt på yrkesrollens sammensatte arbeidshverdag, at mentorordninger for nyutdannede bør styrkes, og at utdanningen i større grad bør vektlegge øvelse i selvstendig faglig vurdering. Overgangen til yrkesrollen er fortsatt utfordrende og understreker et behov for mer kunnskap om tiltak som kan endre dette. </span></p> Liv Karin Bjerkvik Christine Tschudi-Madsen Berit Taraldsen Valeberg Opphavsrett 2022 Liv Karin Bjerkvik, Christine Tschudi-Madsen, Berit Taraldsen Valeberg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-27 2022-01-27 18 1 10.7557/14.5744 Hvorfor velger ikke flere menn jordmoryrket? https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5768 <p>Bakgrunn: Mange yrkesvalg påvirkes av kjønn. I jordmorfaget er det 22 menn av totalt 6711 utdannede jordmødre i Norge. Mål: Å få kunnskap om mannlige sykepleierstudenters synspunkter på hvorfor så få menn blir jordmødre. Metode: Studien innhentet data gjennom fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer med mannlige sykepleierstudenter. Datamaterialet ble analysert med systematisk tekstkondensering. Resultater: Tre hovedtemaer ble avdekket i analysen: et unaturlig yrkesvalg for menn, menn har liten kjennskap til jordmorfaget og å oppleve krav og usikkerhet knyttet til utdanningen og yrket. Hovedtemaene dekket syv undertemaer. Konklusjon: Deltakerne mente at yrket var knyttet til femininitet og var et yrke forbeholdt kvinner, samt at «jordmor» ikke er en kjønnsnøytral tittel. Noe som kan redusere interessen for faget. Tilgang til informasjon om yrket, samt mannlige rollemodeller ble også påpekt som viktig for å rekruttere menn. Usikkerhet knyttet til å bli tatt opp i utdanningen, og framtidig arbeidsmuligheter ble understreket. Disse resultatene kan bidra til å redusere interessen for faget.</p> Heidi Renberg Eva Sommerseth Aud Johannessen Opphavsrett 2022 Heidi Renberg, Eva Sommerseth, Aud Johannessen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-01-14 2022-01-14 18 1 10.7557/14.5768