Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> Septentrio Academic Publishing nb-NO Nordisk tidsskrift for helseforskning 1504-3614 <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li> <li class="show">Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge&nbsp;dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li> <li class="show">Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> Mixed Methods Designs: vitenskapsteoretiske posisjoner – muligheter og utfordringer https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6743 <p>Målet med essayet er å drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner og hvilke implikasjoner disse har for å anvende mixed methods design. Det finnes ulike måter å kombinere kvalitative og kvantitative metoder, en av dem kalles sekvensiell design, et design forfatterne av essayet har erfaring med. Essayet vil gi leseren en innføring i mixed methods, før den drøfter muligheter og utfordringer. Til slutt beskrives kort muligheter og utfordringer forfatterne erfarte ved å anvende sekvensielt design i egne studier<em>.</em></p> Kari Røykenes Sigrunn Drageset Opphavsrett 2024 Kari Røykenes, Sigrunn Drageset https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-19 2024-04-19 20 1 10.7557/14.6743 Helseskaping og helserisiko i skulekvardagen https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6821 <p>Målet med studien var å gje auka innsikt i helseutfordringar hjå barn og unge, samt i skulens og skulehelsetenestas rolle, sett frå elev-, lærar- og skuleleiarperspektiv. Fire fokusgruppeintervju med ungdomsskuleelevar, lærarar og leiing (N = 26) vart utført ved ein stor skule i Sør-Noreg. Data vart analysert med kvalitativ innhaldsanalyse. Tre tema og ni subtema vart identifisert. Desse avdekka to paradoks: (i) elevane sine helseutfordringar vart opplevd som komplekse, mens skulehelsetenesta var lite tverrfagleg og lite tilgjengeleg, og (ii) skulekvardagen vart erfart å påverka elevane si helse, men det mangla helsekompetanse i skulen (blant elevar, lærarar og leiing). Studien peikar på at skulen har eit potensiale for å vera ein helseskapande arena, og at samskapingsprosessar som involverer elevar, lærarar, leiing og ei skulehelseteneste med tverrfaglege team vil kunne bidra til meir autonomistøttande, prososiale og helsefremjande skulemiljø</p> Marta Olsen Søfteland Mikkel Magnus Thørrisen Randi Wågø Aas Opphavsrett 2024 Marta Olsen Søfteland, Mikkel Magnus Thørrisen, Randi Wågø Aas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-04-19 2024-04-19 20 1 10.7557/14.6821