Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning.&nbsp;Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> Septentrio Academic Publishing nb-NO Nordisk tidsskrift for helseforskning 1504-3614 <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li> <li class="show">Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge&nbsp;dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li> <li class="show">Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> Årsaker praksisveiledere oppgir for å vurdere og stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksis https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5544 <p><em>Mange sykepleiestudenter består kliniske praksisstudier selv om de ikke har</em> <em>oppnådd forventet læringsutbytte. Hensikten med denne studien var å belyse hvilke grunner praksisveiledere beskriver for å stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksisstudier. Datamaterialet fra et åpent spørsmål i et spørreskjema, ble analysert ut fra Malteruds modell for tekstkondensering. Studien viser: 1) Studenters manglende interesse og initiativ er en viktig grunn til å ikke bestå kliniske praksisstudier, 2) Praksisveilederne vektlegger at studenter har evne til å søke og motta veiledning, 3) Alvorlige feil som grunnlag for å ikke bestå praksis, 4) Praksisveilederes beskrivelser av samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Praksisveiledere har behov for å samarbeide tett med praksislærer i sin vurdering av sykepleiestudenter og i tillegg har de et behov for vurderingsverktøy som bygger på en felles forståelse mellom akademia og praksis. Det er behov for å trygge praksisveiledere med økt formell veilederkompetanse.</em></p> Bente Dale Malones Inger Elisabeth Bergum Hans Inderhaug Wenche Mongstad Trude Fløystad Eines Opphavsrett 2022 Bente Dale Malones, Inger Elisabeth Bergum, Hans Inderhaug, Wenche Mongstad, Trude Fløystad Eines https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-08-10 2022-08-10 18 2 10.7557/14.5544 Betydningen av helsepersonells kjærlighet og mangel på kjærlighet i rusbehandling https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5752 <p>Kjærlighet er det mest fundamentale for menneskets eksistens, og den er avgjørende for at helsehjelpen oppleves omsorgsfull. Ruslidelser er komplekse, og ofte preget av selvkritikk, skam og skyld. Hensikten med denne studien var å få dypere forståelse for pasienter i rusbehandling sine opplever av hvordan helsepersonells kjærlighet og deres mangel på kjærlighet kan komme til uttrykk. Kvalitative intervju ble gjennomført med fire pasienter som var innlagt til behandling på to institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Data ble analysert ved hjelp av Lindseth og Nordberg sin fenomenologisk hermeneutiske metode. Resultatene viste at kjærlighet kommer til uttrykk som omsorg, ved at man opplever å bli forstått, at man blir møtt med autentisitet og likeverd, og at man får den hjelpen man trenger. Når disse fenomenene var fraværende i relasjonen med helsepersonellet, opplevede deltakerne at verdigheten ble krenket og at det kunne være vanskelig å fullføre behandlingen.</p> Magdalena Shaw Waage Kari Marie Thorkildsen Opphavsrett 2022 Magdalena Shaw Waage, Kari Marie Thorkildsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-09-22 2022-09-22 18 2 10.7557/14.5752