Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning.&nbsp;Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> nb-NO <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li> <li class="show">Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge&nbsp;dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li> <li class="show">Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> jorunn.bjerkan@nord.no (Jorunn Bjerkan) septentrio@ub.uit.no (Septentrio Academic Publishing) Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Årsaker praksisveiledere oppgir for å vurdere og stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksis https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5544 <p><em>Mange sykepleiestudenter består kliniske praksisstudier selv om de ikke har</em> <em>oppnådd forventet læringsutbytte. Hensikten med denne studien var å belyse hvilke grunner praksisveiledere beskriver for å stryke sykepleiestudenter i deres kliniske praksisstudier. Datamaterialet fra et åpent spørsmål i et spørreskjema, ble analysert ut fra Malteruds modell for tekstkondensering. Studien viser: 1) Studenters manglende interesse og initiativ er en viktig grunn til å ikke bestå kliniske praksisstudier, 2) Praksisveilederne vektlegger at studenter har evne til å søke og motta veiledning, 3) Alvorlige feil som grunnlag for å ikke bestå praksis, 4) Praksisveilederes beskrivelser av samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Praksisveiledere har behov for å samarbeide tett med praksislærer i sin vurdering av sykepleiestudenter og i tillegg har de et behov for vurderingsverktøy som bygger på en felles forståelse mellom akademia og praksis. Det er behov for å trygge praksisveiledere med økt formell veilederkompetanse.</em></p> Bente Dale Malones, Inger Elisabeth Bergum, Hans Inderhaug, Wenche Mongstad, Trude Fløystad Eines Opphavsrett 2022 Bente Dale Malones, Inger Elisabeth Bergum, Hans Inderhaug, Wenche Mongstad, Trude Fløystad Eines https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5544 Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200 Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6210 <p>Bakgrunn: Artikkelen beskriv sjukepleiarar sine erfaringar og opplevingar med rettleiing av sjukepleiarstudentar, som har delteke i tverrprofesjonell praksis i spesialisthelsetenesta i Noreg. Studien har to forskingsspørsmål: 1) Korleis erfarer sjukepleiarar rettleiing av sjukepleiarstudentar i ein tverrprofesjonell kontekst mellom legar, sjukepleiarar, legestudentar og sjukepleiestudentar? 2) Korleis opplever sjukepleiarar rolla si i tverrprofesjonelle rettleiingsmøter?Metode: Data er basert på to fokusgruppeintervju med til saman ni sjukepleiarar, og er analysert ved hjelp av systematisk tekstkondensering. Resultat: Hovudfunna syner at hierarkisk organisering hemmar rettleiing av studentar, tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) kan vere krevjande for rettleiar og at sjukepleiarane opplevde eiga rettleiing som mangelfull. Konklusjon: Tverrprofesjonell rettleiing kan betrast ved å reflektere over hierarkiske mønster. Den samla rettleiingskompetansen i sjukepleiargruppa kan styrkast ved å bygge kultur for pedagogisk kvalitet. Det kan også betre tilfredsheita for den enkelte rettleiar.</p> <p> </p> <p> </p> Irene Aasen Andersen, Sissel Hjelle Øygard, Aud Berit Fossøy, Katrine Sandnes Gornitshni Opphavsrett 2022 Irene Aasen Andersen, Sissel Hjelle Øygard, Aud Berit Fossøy, Katrine Sandnes Gornitshni https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6210 Tue, 18 Oct 2022 00:00:00 +0200 Sykepleierenes egenvurderte faktorer som påvirker deres kompetanse i å bruke og vurdere forskningsbasert kunnskap i kommunehelsetjenesten https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5642 <p>For å oppnå kvalitet og pasientsikkerhet er det viktig at sykepleieren bruker forskningsbasert kunnskap i praksis. Nyere forskning antyder at sykepleiere opplever å ikke ha nødvendig kompetanse i å implementere forskningskunnskap i arbeidet. I denne studien ønsker vi å undersøke sykepleierenes egenvurderte faktorer som påvirker deres kompetanse i å bruke og vurdere forskningsbasert kunnskap i kommunehelsetjenesten. Tverrsnittdata ble innsamlet fra 41 sykepleiere I perioden 8. mai til 8. august 2019 gjennom den norske versjonen av Developing Evidence based Practice Questionnaire (DEBP). Resultatene fra studien tyder på at det er større sjanse for at sykepleiere med full stillingsprosent benytter forskningskunnskap for å endre praksis. Yngre sykepleiere med mindre enn 10 års erfaring ser ut til å ha betydelig større sjanse for å vurdere seg som kompetent til å vurdere forskningsbasert kunnskap. </p> Hanne Lilleng, Lisbeth Østgaard Rygg Opphavsrett 2022 Hanne Lilleng, Lisbeth Østgaard Rygg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5642 Mon, 10 Oct 2022 00:00:00 +0200 Betydningen av helsepersonells kjærlighet og mangel på kjærlighet i rusbehandling https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5752 <p>Kjærlighet er det mest fundamentale for menneskets eksistens, og den er avgjørende for at helsehjelpen oppleves omsorgsfull. Ruslidelser er komplekse, og ofte preget av selvkritikk, skam og skyld. Hensikten med denne studien var å få dypere forståelse for pasienter i rusbehandling sine opplever av hvordan helsepersonells kjærlighet og deres mangel på kjærlighet kan komme til uttrykk. Kvalitative intervju ble gjennomført med fire pasienter som var innlagt til behandling på to institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Data ble analysert ved hjelp av Lindseth og Nordberg sin fenomenologisk hermeneutiske metode. Resultatene viste at kjærlighet kommer til uttrykk som omsorg, ved at man opplever å bli forstått, at man blir møtt med autentisitet og likeverd, og at man får den hjelpen man trenger. Når disse fenomenene var fraværende i relasjonen med helsepersonellet, opplevede deltakerne at verdigheten ble krenket og at det kunne være vanskelig å fullføre behandlingen.</p> Magdalena Shaw Waage, Kari Marie Thorkildsen Opphavsrett 2022 Magdalena Shaw Waage, Kari Marie Thorkildsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5752 Thu, 22 Sep 2022 00:00:00 +0200 Sykepleierstudenters erfaringer med etterlevelse av håndhygieniske prinsipper i kliniske praksisstudier https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6265 <p>En betydelig del av sykepleierutdanningen foregår i de kliniske studiene, veiledet av sykepleiere. Denne studien er utført for å forstå studentopplevelsene, hvordan de lærer å bruke håndhygieniske prinsipper i kliniske studier. Vi brukte et beskrivende og utforskende design med fokusgruppeintervjuer. Dataene ble analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Analysen resulterte i to hovedtemaer, både faktorer som fremmet og hemmet studentlæring. Tydelige retningslinjer prosedyrer samt støttende og oppmuntrende tilbakemeldinger fra veiledere fremmet læring. Mangel på håndhygienefasiliteter, tidspress, komplekse læringssituasjoner, tilstrekkelig anerkjennelse og veiledernes manglende overholdelse, var hemmende faktorer. Studien viser at sykepleiere i klinisk praksis var forbilder for studentene og viktig for å lære de riktige håndhygieniske prinsipper i klinisk praksis</p> Anne Grethe Aune, Jorun Sætre Sundal, Eline Storvig, Jenny Aasland, Beate Andrè Opphavsrett 2022 Anne Grethe Aune, Jorun Sætre Sundal, Eline Storvig, Jenny Aasland, Beate Andrè https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6265 Tue, 18 Oct 2022 00:00:00 +0200