Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> nb-NO <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li> <li class="show">Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge&nbsp;dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li> <li class="show">Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> jorunn.bjerkan@nord.no (Jorunn Bjerkan) septentrio@ub.uit.no (Septentrio Academic Publishing) Tue, 22 Aug 2023 14:05:57 +0200 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6582 <p>Temaet for denne artikkelen er multisyke eldre pasienters erfaringer og opplevelser med mulighetene for gode medvirkningsprosesser ved utskrivning fra sykehus. Bakteppet er de politiske føringene om at brukermedvirkning i dag skal foregå som samproduksjon, der helsepersonell og pasienter aktivt anvender hverandres ressurser. Flere studier viser utfordringer i praksis, og at det er behov for mer kunnskap om pasientperspektivet i overganger mellom helsetjenester for å kunne finne effektive tilnærminger. Basert på en kvalitativ intervjuundersøkelse med femten eldre pasienter, som har hatt bruk for akutt helsehjelp på sykehus, undersøkes hvordan de erfarer betingelsene for samproduksjon. Resultatene viser flere spenninger mellom pasientsentrerte mål og organisatoriske rammer. Funnene viser blant annet at sentrale forutsetninger for brukermedvirkning ikke er til stede, og at pasientene i svært liten grad gis muligheter til å delta aktivt. Pasientene gis mangelfull informasjon, tidligere erfaringer og pasientkompetanse skaper ulikheter, og de pårørende blir i liten grad ivaretatt som ressurs.</p> Mette Sønderskov Opphavsrett 2023 Mette Sønderskov https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6582 Tue, 19 Sep 2023 00:00:00 +0200 Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6754 <p>Samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt er av betydning for studentens læring i praksisstudier. Denne studien er en del av et større prosjekt hvor et overordnet mål er å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt blant annet ved bruk av kombinerte stillinger. Hensikt med delstudien er å utforske erfaringene lærere og sykepleiere høstet i kombinert stilling. Data er innhentet våren 2021 ved fokusgruppeintervju og analysert ved hjelp av konvensjonell innholdsanalyse jf. Hsieh &amp; Shannon (2005). Resultatene viser at kombinerte stillinger ga et positivt fellesskap om veiledning, basert på utvidet forståelse for hverandres roller, og fremmet samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. Usikkerhet i begynnelsen av praksisperioden på hva rollene skulle fylles med gikk seg til underveis. Studien ble gjennomført under covid 19-pandemien, noe som påvirket samarbeidet og samarbeidsformene. Sentralt for et vellykket resultat er forankring av stillingene på alle nivå i begge organisasjoner.</p> Eli-Anne Skaug, Anneline Røssland, Anne Lyberg, Anne Raustøl, Ann Karin Helgesen Opphavsrett 2023 Eli-Anne Skaug, Anneline Røssland, Anne Lyberg, Anne Raustøl, Ann Karin Helgesen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6754 Tue, 22 Aug 2023 00:00:00 +0200