Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning.&nbsp;Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> nb-NO <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:</p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder opphavsretten til sine verker, og gir tidsskriftet rett til første publisering av verket, som samtidig lisensieres under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" target="_new"><span style="color: #337755;">Creative Commons Attribution License</span></a> som tillater andre å dele verket under forutsetning av at opphavsmannen og den opprinnelige publiseringen krediteres.</li> <li class="show">Opphavsmenn kan inngå separate tilleggsavtaler om ikke-eksklusiv distribusjon av den publiserte utgaven av sine artikler (f.eks. avgi den til et institusjonelt vitenarkiv) så lenge&nbsp;dette tidsskriftet blir kreditert som første utgiver.</li> <li class="show">Opphavsmenn tillates og oppmuntres til å gjøre sine verk tilgjengelig på internett (f.eks. i institusjonelle vitenarkiver eller på egne hjemmesider) før og under behandlingen av manuskriptet i tidsskriftet, da dette kan lede til fruktbare meningsutvekslinger såvel som til tidligere og mer sitering av verkene (se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #337755;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> jorunn.bjerkan@nord.no (Jorunn Bjerkan) septentrio@ub.uit.no (Septentrio Academic Publishing) Fri, 03 Feb 2023 12:33:35 +0100 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Eit viktig kompetanseløft for heile den kommunale helse- og omsorgstenesta https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5872 <p>Helsedirektoratet initierte prosjektet «Pilot legevakt», ein ny modell for akuttmedisinske tenester i rurale strøk som har vanskar med å sikre akuttmedisinsk ekspertise. På legevaktsatelitten gjennomfører sjukepleiaren konsultasjonen i videokonferanse med lege. Denne studien utforskar leiarane sine erfaringar. Ti leiarar frå fem kommunar deltok i kvalitative intervjue. Basert på intervjua vart det gjort ein kvalitativ innhaldsanalyse. Potensialet for kompetanseheving og rekruttering av nye sjukepleiarar motiverte leiarane for deltaking, og dei såg på prosjektet som eit høve til å auke akuttmedisinsk kompetanse i heile den sjukepleiefaglege tenesta i kommunen. Leiarane la vekt på å støtte sjukepleiarane i den nye kombinerte rolla som «satellittsjukepleiar» og i den ordinære rolla som sjukepleiar i kommunen. Nye former for tverrfagleg samarbeid blei vurdert som avgjerande for kompetanseheving. Leiarane sitt inntrykk var at sjukepleiarane opplevde dei nye oppgåvene som interessante, og at det ga høve til å auke rekruttering og stabilitet i sjukepleiestaben.</p> Gro Hovland, Anne-Grethe Halding , Dagrun Kyrkjebø, Ole Tormod Kleiven, Erik Zakariassen, Siri Ytrehus Opphavsrett 2023 Gro Hovland, Anne-Grethe Halding , Dagrun Kyrkjebø, Ole Tormod Kleiven, Erik Zakariassen, Siri Ytrehus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/5872 Wed, 22 Mar 2023 00:00:00 +0100 Forhandlinger i samskapning og utvikling av digitale emner i høyere utdanning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6537 <p><em>Hensikten med denne artikkelen er å tilføre erfaring om samskaping fra et prosjekt i høyere utdanning, hvor målet var utvikling av digitale emner innen fagområdet seksuell helse. Observasjoner av prosjektmøter ble analysert i en tematisk analyse. </em><em>Kjennetegn ved prosjektet som ledelsesforankret fremkom ved at det ble stilt forventninger til deltakere om at de skulle jobbe for felles mål i prosjektet. </em><em>Resultatene viste at samskapingsprosessen var kjennetegnet av kompetanse- og informasjonsdeling mellom deltakerne. Prosessen var i tillegg preget av posisjonering, i den forstand at ulike faglige forutsetninger blant deltakerne gav grunnlag for gjentakende diskusjoner om forståelse og anvendelse av ulike teoretiske perspektiver og begreper. Faglige særinteresser og erfaringer påvirket ledelse og distribusjon av makt i samskaping både i prosjektledergruppemøtene og i referansegruppemøtene. Videre belyser resultater behov for åpen kommunikasjon, felles mål og klare forventninger til deltakelse. Resultatene tyder på at samskaping i utvikling av høyere utdanning kan være krevende for både ledelse og deltakere, men at det samtidig muligheter til å ivareta kunnskapsbasert kvalitetsutvikling i lys av behov i praksis</em><em>feltet.</em></p> Anne Katrine Folkman, Tone Hee Åker, Kristina Areskoug Josefsson Opphavsrett 2023 Anne Katrine Folkman, Tone Hee Åker, Kristina Areskoug Josefsson https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6537 Fri, 24 Mar 2023 00:00:00 +0100