Nordisk tidsskrift for helseforskning https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk <p>er i første rekke ment som et tilbud til undervisnings- og forskningspersonalet ved institusjoner i Norden som driver med helsefagutdanning. Tidsskriftet vil holde en bred faglig profil som reflekterer forsknings- og utviklingsarbeid ved Nordiske helsefagutdanninger og tilhørende praksisfelt.</p> nb-NO jorunn.bjerkan@nord.no (Jorunn Bjerkan) septentrio@ub.uit.no (Septentrio Academic Publishing) Fri, 19 Apr 2024 12:10:40 +0200 OJS 3.3.0.7 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Helseskaping og helserisiko i skulekvardagen https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6821 <p>Målet med studien var å gje auka innsikt i helseutfordringar hjå barn og unge, samt i skulens og skulehelsetenestas rolle, sett frå elev-, lærar- og skuleleiarperspektiv. Fire fokusgruppeintervju med ungdomsskuleelevar, lærarar og leiing (N = 26) vart utført ved ein stor skule i Sør-Noreg. Data vart analysert med kvalitativ innhaldsanalyse. Tre tema og ni subtema vart identifisert. Desse avdekka to paradoks: (i) elevane sine helseutfordringar vart opplevd som komplekse, mens skulehelsetenesta var lite tverrfagleg og lite tilgjengeleg, og (ii) skulekvardagen vart erfart å påverka elevane si helse, men det mangla helsekompetanse i skulen (blant elevar, lærarar og leiing). Studien peikar på at skulen har eit potensiale for å vera ein helseskapande arena, og at samskapingsprosessar som involverer elevar, lærarar, leiing og ei skulehelseteneste med tverrfaglege team vil kunne bidra til meir autonomistøttande, prososiale og helsefremjande skulemiljø</p> Marta Olsen Søfteland, Mikkel Magnus Thørrisen, Randi Wågø Aas Opphavsrett 2024 Marta Olsen Søfteland, Mikkel Magnus Thørrisen, Randi Wågø Aas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6821 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0200 Mixed Methods Designs: vitenskapsteoretiske posisjoner – muligheter og utfordringer https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6743 <p>Målet med essayet er å drøfte vitenskapsteoretiske posisjoner og hvilke implikasjoner disse har for å anvende mixed methods design. Det finnes ulike måter å kombinere kvalitative og kvantitative metoder, en av dem kalles sekvensiell design, et design forfatterne av essayet har erfaring med. Essayet vil gi leseren en innføring i mixed methods, før den drøfter muligheter og utfordringer. Til slutt beskrives kort muligheter og utfordringer forfatterne erfarte ved å anvende sekvensielt design i egne studier<em>.</em></p> Kari Røykenes, Sigrunn Drageset Opphavsrett 2024 Kari Røykenes, Sigrunn Drageset https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://septentrio.uit.no/index.php/helseforsk/article/view/6743 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 +0200