Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Volum 7, nr 1 (2011) 15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie Sammendrag   PDF
Reidun Rognsaa, Svein-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 8, nr 2 (2012) Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data Sammendrag   PDF
Rita Sommerseth, Helene Hanssen
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Å gå med i pasienten si livsverd. Tankar omkring ei sjukepleieforteljing Sammendrag   PDF
Else Marie Lid, Kari Kvigne, Per Kristian Roghell
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Å smi et tillitsforhold - helsepersonells erfaringer om samtalens vilkår i møte med pasienter og pårørende Sammendrag   PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Å være pårørende når alternativ behandling tas i bruk i “kampen mot kreft” Sammendrag   PDF
Jannicke Rabben, Berit Johannessen
 
Volum 8, nr 1 (2012) Aktivitetsbasert pedagogikk; en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk Sammendrag   PDF
Kari Margrete Hjelle, Diana Munkner, Sissel Alsaker
 
Volum 5, nr 2 (2009) Aldring som provokasjon Tekster om aldring og samfunn av Svein Olav Daatland, Fagbokforlaget 2008 Detaljer   PDF
Kirsti Inkeri Kuosa
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Ansatte og temaet seksualitet: Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder voksne med intellektuell funksjonsnedsettelse og seksualitet? Sammendrag   PDF
Hilde Lunde
 
Volum 5, nr 2 (2009) Ansatte perspektiver på utvikling av tverrfaglighet i ny sykehusavdeling Sammendrag   PDF
Hildfrid V. Brataas, Nancy Haugan
 
Volum 8, nr 1 (2012) Ansvar for sykepleien til pasienten i kliniske studier Sammendrag   PDF
Margareth Gauslaa Haukom, Karen Louise Pedersen, Nina Jenny Tresvik Monstad, Laila Storesund
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Ansvarlighet i samarbeidet mellom ansatte og beboere i et kommunalt bofellesskap Sammendrag   PDF
Jonny Mækelæ
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Aspekter ved samarbeidsrelasjoner mellom erfaringsmedarbeidere og brukere i psykisk helse- og rustjenester: En kvalitativ studie. Sammendrag   PDF
Bengt Eirik Karlsson, Marit Borg, Esther Ogundipe, Tommy Lunde Sjåfjell, Knut Ivar Bjørlykhaug
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Bakkebyråkratiets yttergrense. Hjemmetjenestens møte med eldre med psykiske helseproblemer Sammendrag   PDF
Astrid Skatvedt, Ellen Andvig, Bergljot Baklien
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Barneansvarliges rolle, knyttet til barn som er pårørende til foreldre med psykiske lidelser – en fenomenografisk studie Sammendrag   PDF
Ann-Kjærsti Svalheim, Anne Kjersti Myhrene Steffenak
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer? Sammendrag
Gunnar Vold Hansen, Helge Ramsdal
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Belastende livsvilkår: Pejlemærker for personalets møde med pårørende i psykiatrien Sammendrag   PDF
Jens Peter Eckardt
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Besøk på sykehjem. En kvantitativ studie av sykehjemsbeboeres besøkshyppighet Sammendrag   PDF
Joanna Galek, Morten Simonsen, Ellen-Karine Grov, Anne Marie Sandvoll
 
Volum 7, nr 2 (2011) Bruk/ikke bruk av telemedisin i svangerskaps- og fødselsomsogen Sammendrag   PDF
Kari Dyb
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Brukerkunnskap om relasjonens betydning for god helse Detaljer   PDF
Johanne Alteren
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av ”brukermedvirkning” gjennom miljøterapeutiske aktiviteter Sammendrag   PDF
Vår Mathisen, Aud Obstfelder, Geir Lorem, Per Måseide
 
Volum 5, nr 2 (2009) Dementia care mapping – en mulig metode for utvikling av demensomsorg i sykehjem Sammendrag   PDF
Anne Marie Mork Rokstad, Solfrid Vatne
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten Sammendrag   PDF
Helene Hanssen, Rita Sommerseth
 
Volum 5, nr 2 (2009) Den usynlige fare, Smittevern og hygiene av Jørn Stordalen, Fagbokforlaget 2009 4. Utgave Detaljer   PDF
Eli Eliassen
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar Sammendrag   PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 
Volum 9, nr 1 (2013) Det som sitter i veggene Sammendrag   PDF
Jan Inge Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkesle, Wigdis Helen Sæther
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Digitalisering av arbeidsflyt på sykehus – konsekvenser for legers arbeidshverdag Sammendrag   PDF
Ann Therese Lotherington, Aud Obstfelder
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie Sammendrag   PDF
Birgitta Haga Gripsrud, Håvard Søiland, Kirsten Lode
 
Vol 10, Nr 2 (2014) En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler Sammendrag   PDF
Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes, Atle Ødegård
 
Volum 8, nr 1 (2012) En norsk pilotstudie av helsesøstres oppfatninger av pasienters health literacy: helsefremmende allmenndannelse Sammendrag   PDF
Hanne Søberg Finbråten, Kjell Sverre Pettersen
 
Volum 6, nr 1 (2010) En studie om hvilken kompetanse norske jordmødre mener er viktig ved fødeavdelinger og kvinneklinikker Sammendrag   PDF
Anne Brunstad
 
Volum 9, nr 1 (2013) En sykepleiers erfaringer i møte med pårørende – og seg selv Sammendrag   PDF
Betty-Ann Solvoll, Gøril Ursin, Berit Støre Brinchmann, Anders Lindseth
 
Volum 7, nr 2 (2011) Endring i adaptiv atferd hos eldre personer med utviklingshemning - en sammenligning mellom personer med Down syndrom og personer med annen utviklingshemning Sammendrag   PDF
Anne Marit Bygdnes, Thomas Gressnes
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Enveiskjørt samarbeid? En studie av kommunale ledere og legers erfaringer fra samarbeid med helseforetak om kommunale akutte døgnenheter Sammendrag   PDF
Marianne Sundlisæter Skinner
 
Volum 6, nr 1 (2010) Er tverrprofesjonell samhandling noe annet enn utøvelse av fag? Sammendrag   PDF
Ragnhild Nilsen
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Erfaringer fra lærings- og mestringskurs for foreldre til premature barn Sammendrag   PDF
Nina Bøhle Cheetham, Tove Aminda Hanssen
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Erfaringer med å være pårørende når en nærstående er døende Sammendrag   PDF
Betty-Ann Solvoll
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter Sammendrag   PDF
Catharina Bjørkquist
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Et rom hvor kroppen kan tre fram gjennom ulike uttrykk. Refleksjoner etter en pilotstudie om overvekt, kvinner og magedans Sammendrag   PDF
Trude Jægtvik, Kari Kvigne, Per Kristian Roghell
 
Volum 7, nr 2 (2011) Et studium av samtalen mellom foreldre med ulik kulturell bakgrunn i en fokusgruppe. Hva sier de om barneoppdragelse, opplevelser og læring? Erfaringer fra en pilotstudie Sammendrag   PDF
Bente Kongsgård
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Et tidsskrift med mangfold Detaljer   PDF
Johanne Alteren
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Ett tilbakeblikk Detaljer   PDF
Inger Lise Wang
 
Volum 7, nr 2 (2011) Evaluering av helsefaglig forskning – holder den mål? Detaljer   PDF
Inger Lise Wang
 
Volum 6, nr 1 (2010) Evidens – et sentralt begrep i profesjonell sykepleie? Sammendrag   PDF
Liv-Helen Odland
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming Sammendrag   PDF
Frode Dragsten, Erik Søndenaa
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang fagredaktør Detaljer   PDF
Ingjerd Gåre Kymre
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser. En case studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet Sammendrag   PDF
Helga A. K. Ormbostad, Karl Yngvar Dale, Eva Johanne Gjengedal, Marianne Stallvik
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter Sammendrag   PDF
Rita Solbakken, Terese Bondas
 
Volum 8, nr 1 (2012) Familie og kontinuitet: Pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom Sammendrag   PDF
Ingrid Drageset, Ketil Normann, Ingunn Elstad
 
Volum 8, nr 2 (2012) Familieperspektivet i sykepleierutdanning og yrkesutøvelse Sammendrag   PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Volum 7, nr 1 (2011) Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet Sammendrag   PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden
 
Volum 6, nr 2 (2010) Forandring av selvoppfatning blant studenter i løpet av en bachelorutdanning i sykepleie Sammendrag   PDF
John Olav Bjørnestad, Anne Valen-Senstad Skisland, Olle Söderhamn
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator Sammendrag   PDF
Christine Tørris, Kari Helen Schøyen, Elin Merete Wiklund
 
Volum 9, nr 1 (2013) Forbedringsseminar som metode for å styrke sykepleiestudenters kompetanse innen forbedringsarbeid og fremme pasientsikkerhet innen legemiddelhåndtering Sammendrag   PDF
Marit Hegg Reime, Monica Jørstad Østervold, Eli Haugsmyr, Åsa Rommetveit Remme, Kari Lybak, Øyvind Jørgensen, Fred Ivan Kvam
 
Volum 6, nr 1 (2010) Forskning og utviklingsarbeid (FoU) Detaljer   PDF
Liv-Helen J. Odland
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Forståelse av åndelighet og åndelig omsorg for gamle mennesker – en hermeneutisk studie Sammendrag   PDF
Linda Rykkje
 
Volum 5, nr 2 (2009) Forståelse av helsefremming i sykepleie Sammendrag   PDF
Åse Gammersvik, Herdis Alvsvåg
 
Volum 5, nr 2 (2009) Forståelse av kvantitativ helseforskning - en introduksjon og oversikt Sammendrag   PDF
Sigrunn Drageset, Sidsel Ellingsen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Fra behandling til recovery. En review-studie av forskning på dagsentra for mennesker med psykiske lidelser Sammendrag   PDF
Carl Christian Bachke, Inger Beate Larsen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Framom kroppslege stengsel. Refleksjonar over ei sjukepleieerfaring frå praksiskvardagen Sammendrag   PDF
Else Marie Lid, Kari Johanne Kvigne, Per Kristian Roghell
 
Volum 9, nr 1 (2013) Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling og bidrag Sammendrag   PDF
Åshild Fause
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte Sammendrag   PDF
Anne Margrethe Ulleberg, Berit Johannesen
 
Volum 6, nr 1 (2010) Fødselen kom som et sjokk. Ni foreldrepars opplevelse av for tidlig fødsel Sammendrag   PDF
Ellen Sæter Hansen
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Gastric bypass - ingen snarvei til ny livsstil. Pasienterfaringer to år etter kirurgi Sammendrag   PDF
Åshild Torgersen, Rebecca Jane Foreman, Sissel Eikeland Husebø, Marit Hegg Reime
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning God organisering av helsetjenesten - samarbeid om et felles mål Detaljer   PDF
Johanne Alteren
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Godt – eller godt nok? Hvordan opplever sykepleiere idealer og realiteter i utøvelsen av yrket? Sammendrag   PDF
Bjørg Christiansen, Ida Torunn Bjørk
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Grindagutar på sjukeheim: Tilsette sin erfaring med kulturprosjekt Sammendrag   PDF
Aud Berit Fossøy, Solveig Hauge, Ellen Karine Grov
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Habilitering for voksne i spesialisthelsetjenesten: Utvikling og utprøving av brukerundersøkelse Sammendrag   PDF
Erik Søndenaa, Stein Ketil Sauarlia, Britt Hukkelås, Sidsel Jullumstrø
 
Volum 9, nr 1 (2013) Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse? Sammendrag   PDF
Inger- Lise Magnussen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Helsepersonells erfaringer med pasientforløp i kommuner i Vest-Norge Sammendrag   PDF
Torill Aarskog Skorpen, Marit Kvangarsnes, Torstein Hole
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg Sammendrag   PDF
Ragnhild Skaar, Marthe M. F. Fensli, Sylvi M. Flateland, Ulrika Söderhamn
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Helsesøstres utfordringer for å fremme elevenes psykiske helse Sammendrag   PDF
Monica Holm Larsen, Bjørg Christiansen, Lisbeth Gravdal Kvarme
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team Sammendrag   PDF
Turid Møller Olsø, Arve Almvik, Reidun Norvoll
 
Volum 6, nr 1 (2010) Hva slags caseoppgaver inviterer til studentaktivitet og interaksjon? Sammendrag   PDF
Marit Fougner
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Hverdagsrehabilitering - integrert eller spesialisert? Sammendrag   PDF
Arvid Karl Birkeland, Eva Langeland, Hanne Tuntland, Frode F. Jacobsen, Oddvar Førland
 
Volum 8, nr 2 (2012) Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge? Sammendrag   PDF
Berit Johannessen, Jan Erik Hallandvik, June Jacobsen Steen
 
Volum 9, nr 1 (2013) Hvilke ønsker har eldre med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn for sin alderdom i Norge? Sammendrag   PDF
Berit Johannessen, June Jacobsen Steen, Jan-Erik Hallandvik
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning Sammendrag   PDF
Christine Tørris, Mette Kristin Rach, Line Margrethe Solhaug
 
Vol 9, Nr 2 (2013) I hvilken grad kan gruppeveiledning være et middel til å forebygge sykefravær på et sykehjem? Sammendrag   PDF
Gunnar Vold Hansen
 
Volum 8, nr 2 (2012) Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid Sammendrag   PDF
Rune Karlsen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Implementering av forskningsbasert bacheloreksamen i sykepleie – prosess og erfaring Sammendrag   PDF
Ragnhild Michaelsen, Torill Skrondal, Ingela Thylén
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Implementering av PICC-line – en kvalitativ studie av anestesisykepleieres erfaringer Sammendrag   PDF
Stine Thorvaldsen Smith, Kristin Haraldstad
 
Volum 6, nr 2 (2010) Individuell læring i gruppebasert psykoedukativ kognitiv rehabilitering Sammendrag   PDF
Aud Evensen, Hilfrid V. Brataas, Bodil Landstad
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Inflammatorisk fordøyelsessykdom - fra partnerens synsvinkel Sammendrag   PDF
Anne Øverlie, Ellen Karine Grov, Siri Ytrehus
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Innovasjon i omsorg – risiko og legitimitet Detaljer   PDF
Inger Lise Wang
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Innvandrerkvinners erfaringer med svangerskap, fødsel og barseltid i Norge - en kvalitativ studie Sammendrag   PDF
Hilde Egge, Kristine Kvellestad, Kari Glavin
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Integrert behandling av rus og psykiske lidelser i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling: Evaluering av implementeringstiltak Sammendrag   PDF
Kari E. Bjørnstad, Rolf W. Gråwe
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Jobbtilfredshet og livskvalitet blant norske hjemmesykepleiere Sammendrag   PDF
Liv Halvorsrud, Jelena Kuburović, Randi Andenæs
 
Volum 8, nr 1 (2012) Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem? Sammendrag   PDF
Siv Venke Gran, Bjørg Th. Landmark
 
Volum 6, nr 2 (2010) Kåre Heggen: Kvalifisering for profesjonsutøving: Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar; Abstract forlag, 2010 Detaljer   PDF
Marit Kvangarsnes
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Kartlegging av astmaundervisning til barn og foreldre i barneavdelinger mellom 2004, 2006 og 2014 Sammendrag   PDF
Anne Trollvik, Liv-Grethe Kristoffersen Rajka, Gun Nordström
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Kilder til nyttig opplysning Detaljer   PDF
Betty-Ann Solvoll
 
Volum 7, nr 2 (2011) Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler Sammendrag   PDF
Marie-Lisbet Amundsen
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Klinisk fagring som ein kompetanseutviklande metode i kommunehelsetenesta - sjukepleiarar og leiarar sine erfaringar Sammendrag   PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Kirsti Torjuul, Bente Paulsen
 
Volum 7, nr 1 (2011) Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv Sammendrag   PDF
Trine Kopperud Brenden, Anne Julie Storheil, Ellen Karine Grov, Siri Ytrehus
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia Sammendrag   PDF
Wenche Sortvik, Jeanne Boge, Staf Callewaert, Karin Anna Petersen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Kreftkoordinatorers rolle i samhandlingsarbeidet i kreftomsorgen i norske kommuner Sammendrag   PDF
Astri Syse, Nataliia Moshina
 
Volum 5, nr 2 (2009) Kreftrelaterte smerter hos alvorlig demente i sykehjem Sammendrag   PDF
Ulla Soini, Gudrun Nilsen
 
Volum 8, nr 1 (2012) Krenkelse Detaljer   PDF
Marit Følsvik Svindseth
 
Volum 6, nr 1 (2010) Kva skjer i praksisstudiet i somatiske sengeavdelingar? Sammendrag   PDF
Marit Kvangarsnes, Berit Hagen, Grete Fylling
 
Volum 6, nr 2 (2010) Kvalitative aspekter ved innføring av mobile røntgentjenester til sykehjem. En studie av tre faggruppers forventninger. Sammendrag   PDF
Elin Rødahl Thingnes, Ragna Stalsberg
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning Sammendrag   PDF
Kari Westad Hauge, Ole David Brask, Liv Bachmann, Inger Elisabeth Bergum, Wenche Mongstad Heggdal, Hans Inderhaug, Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Signe Gunn Julnes
 
Volum 6, nr 2 (2010) Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter Sammendrag   PDF
Ole Greger Lillevik, Lisa Øien
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Leder Detaljer   PDF
* *
 
Volum 9, nr 1 (2013) Leder, Relevant og anvendbar forskning - hva er det? Detaljer   PDF
Marianne Aars
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning Sammendrag   PDF
Marit Alstveit, Anne Halvorsen, Elisabeth Willumsen, Atle Ødegård
 
Volum 7, nr 2 (2011) Livskvalitet for personer med demenssykdom – sett i et livsløpsperspektiv - En narrativ tilnærming basert på pårørendes fortellinger Sammendrag   PDF
Signe Tretteteig, Kirsten Thorsen
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Livsstilsendring – hvordan kan vi tilrettelegge for kostholdsveiledning ved hjelp av bilder for ikke etnisk norske analfabeter? Sammendrag   PDF
Kari Høium, Renate Jensen
 
Volum 5, nr 2 (2009) Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie. Sammendrag   PDF
Kari Høium
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar Sammendrag   PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Marit Kvangarsnes
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Markedsliberalistiske forskyvninger i det psykiske helsefeltet – om forholdet mellom politisk styring og faglig disiplinering Sammendrag   PDF
Bengt Karlsson
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Materiell og profesjonell stigmatisering av mennesker med sykelig overvekt Sammendrag   PDF
Wenche Skeivoll Christiansen, Tor-Ivar Karlsen, Inger Beate Larsen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis Detaljer   PDF
Gabriele Kitzmüller
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Medisinsk profesjonalitet: Mestring av legeyrket Sammendrag   PDF
Per Stensland, John Nessa, Edvin Schei
 
Volum 8, nr 1 (2012) Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter Sammendrag   PDF
Trude Fløystad Eines, Ingela Thylen
 
Volum 6, nr 2 (2010) Mottak til pasientens beste - erfaringer fra et lokalsykehus i endring Sammendrag   PDF
Venke Sørlie, Helga Helland Finstad, Thorbjørg Guttormsen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Munnstell og munnhygiene til medisinske pasienter. En kartlegging blant sykepleiere i medisinsk avdeling Sammendrag   PDF
Nina Karlsen, Birgit Brunborg
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Møte pasienten der pasienten er Sammendrag   PDF
Johanne Alteren
 
Volum 5, nr 2 (2009) Når det intime blir offentlig. Kvinners erfaringer med åpenhet om brystkreft Sammendrag   PDF
Venke Frederike Johansen, Therese Marie Andrews, Haldis Haukanes
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Når faller eldre? En kvantitativ undersøkelse bygd på data fra SOS Internasjonale Trygghetssentral Sammendrag   PDF
Anneli Ottesen, Kjersti Gylløw, Siri Ytrehus
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Når helsehjelpen oppleves stigmatiserende Detaljer   PDF
Johanne Alteren
 
Volum 6, nr 1 (2010) Nettbasert sårveiledning. Kunnskapsutvikling og bedre mestring av leggsårbehandling i hjemmetjenesten Sammendrag   PDF
Beate Nyheim, Ann Therese Lotherington, Ada Steen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Nettverkserfaringer hos personer med behov for arbeidsrettet rehabilitering Sammendrag   PDF
Aud Evensen, Hildfrid V. Brataas
 
Volum 8, nr 2 (2012) Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli og Tom Clement Ludvigsen: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet Detaljer   PDF
Nils A. Aars, Marianne Aars
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Nursing students’ perceptions of peer learning as a learning model in clinical practice and students’ learning through peer learning - an evaluation study Sammendrag   PDF
Karen Johanne Ugland Vae, Karen Johanne Vae, Helga Karin Kvalevaag, Anna Löfmark
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Ny politikk på diabetesfeltet? Nøkkelinformanters syn på dagens og morgendagens tilbud Sammendrag   PDF
Christina Foss, Ingrid Ruud Knutsen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold Sammendrag   PDF
Mari Landsverk Hagtvedt, Tine Schauer Eri
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar Sammendrag   PDF
Kari Anita Furunes, Hildfrid V. Brataas
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming Sammendrag   PDF
Margunn Rommetveit, Anita Tollefsen
 
Volum 8, nr 1 (2012) Ogräs, åkertistlar och taggiga växter Sammendrag   PDF
Lars Klintwall
 
Volum 6, nr 1 (2010) Om å leve med et barn som ikke lenger er i live. En fenomenologisk deskriptiv studie Sammendrag   PDF
Marte A. Jystad, Rob Bongaard
 
Volum 8, nr 2 (2012) Omsorgsbilder i endring Detaljer   PDF
Inger Lise Wang
 
Volum 8, nr 1 (2012) Opplevelse av brukermedvirkning i sykehus Sammendrag   PDF
Bente Bjørsland, Bodil Wilde-Larsson, Kari Kvigne
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Overvekt hos gravide – en utfordring i svangerskapsomsorgen Sammendrag   PDF
Wenke Moldjord, Sevald Høye, Kari Kvigne
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids Sammendrag   PDF
Jens Peter Eckardt
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet Sammendrag   PDF
Sylvi Monika Flateland, Ragnhild Skaar, Marthe M.F. Fensli, Ulrika Söderhamn
 
Vol 15, Nr 1 (2019): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Pasienttilfredshet i en avrusningsinstitusjon for pasienter med rusmiddelproblemer - en kvantitativ deskriptiv studie Sammendrag   PDF
Cathrine Ask, Marte Hanche-Olsen, Marit Følsvik Svindseth
 
Vol 14, Nr 1 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Patientens delaktighet i val av vårdgivare. En litteratur review Sammendrag   PDF
Madeleine Nilsson, Lillemor Lindwall, Jan Nilsson, Ingrid From
 
Volum 9, nr 1 (2013) Personer med demenssykdom i sykehjem: Refleksjon over livet Sammendrag   PDF
Ingrid Drageset, Ketil Normann, Ingunn Elstad
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design Sammendrag   PDF
Aud Johannessen, Kirsten Thorsen
 
Vol 15, Nr 1 (2019): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Pleiepersonalets selvrapporterte evaluering av opplæring i ergonomisk forflytning, bruk av teknikker og hjelpemidler i en kommune - en longitudinell pilotstudie Sammendrag   PDF
Bente Nordtug, Karin Torvik, Jorunn Bjerkan, Nanna Hellesø, Hildfrid Vikkelsmo Brataas
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Praksisnær undervisning i legemiddelregning i arbeidet med å redusere testangst og styrke selvoppfattelse hos sykepleierstudenter Sammendrag   PDF
Kari Røykenes, Kari Smith, Torill M. B. Larsen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie Sammendrag   PDF
Signe Gunn Julnes, Cecilie Katrine Utheim Grønvik, Trude Fløystad Eines
 
Volum 9, nr 1 (2013) Psykisk helsearbeideres erfaringer med å jobbe i små kommuner i Nordland Sammendrag   PDF
Toril Beate Masvie, Siri Ytrehus
 
Volum 6, nr 1 (2010) Ragnhild Nilsen (red.): Samhandling i helsefaglig arbeid : Studentopplevelser fra praksisfeltet, Høgskoleforlaget 2009 Detaljer   PDF
Bodil Svendsgård
 
Volum 7, nr 2 (2011) Refleksjon som verktøy for kompetanseheving blant ansatte i et bofellesskap for voksne utviklingshemmede - å sette sin egen praksis under lupen gjennom veiledning Sammendrag   PDF
Kari Høium, Lene Bjerke Jensen, Solfrid Westli, Elisabeth Antonsen
 
Volum 7, nr 1 (2011) Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt Sammendrag   PDF
Kjersti Sunde Mæhre, Sissel Lisa Storli
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Reflekterende skriving som kroppslig erfaring. Erfaringer fra kommunikasjonsundervisning Sammendrag   PDF
Aud Marie Øien
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Register til nytte eller besvær, hva vet vi etter fem år? Etablering av et kvalitets- og forskningsregister for hukommelsesklinikker i spesialisthelsetjenesten Sammendrag   PDF
Marit Nåvik, Knut Engedal, Ingun Ulstein
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Samarbeid mellom frivillig sektor og kommunale tjenester på pleie- og omsorgsfeltet. En kvalitativ studie Sammendrag   PDF
Marit Solbjør, Birgitte Ljunggren, Hanne Hestvik Kleiven
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie Sammendrag   PDF
Therese Dwyer Løken, Jörg W. Kirchhoff
 
Volum 6, nr 2 (2010) Samhandling som problemforståelse Detaljer   PDF
Inger Lise Wang
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sammen går vi døden i møte Sammendrag   PDF
Sven Inge Molnes
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie Sammendrag   PDF
Elfrid Margrete Aarseth, Maria Stylianou Korsnes, Ingun Dina Ulstein, Inger-Marie Tjernæs, Bodil A. Mcpherson
 
Volum 7, nr 1 (2011) Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi Sammendrag   PDF
Anne Kristin Wanvik
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Selvmordsforebyggelse: Inddragelse af pårørende Sammendrag   PDF
Jens Peter Dam Eckardt Jensen
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Simulering er ikke til å spøke med: Helsefagstudenters erfaringer fra tverrprofesjonell teamtrening med bruk av simuleringsmetodikk Sammendrag   PDF
Marit Breivik, Tone Johnsgaard, Marit Hegg Reime
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Simulering som læringsmetode kan bidra til økt sykepleiefaglig handlingskompetanse i rurale strøk Sammendrag   PDF
Eva Tharaldsteen, Inger Skoglund
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass Sammendrag   PDF
Gro Hovland, Dagrun Kyrkjebø, Maj-Britt Råholm
 
Volum 7, nr 1 (2011) Sjukepleiarutdanninga under debatt Detaljer   PDF
Marit Kvangarsnes
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik Sammendrag   PDF
Ingeborg Ulvund, Karl Yngvar Dale, Atle Ødegård
 
Volum 5, nr 2 (2009) Skyldfolket Detaljer   PDF
Helga Helland Finstad
 
Volum 6, nr 2 (2010) Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang Sammendrag   PDF
Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Social ulighed i sundhed i et udsat boligområde: En undersøgelse af sammenhængen mellem selvvurderet helbred, etnicitet og social position Sammendrag   PDF
Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen
 
Volum 8, nr 1 (2012) Sosial kapital og stressrelaterte lidelser for ansatte i sykehjemssektoren i Norge Sammendrag   PDF
Arne Endresen, Ingelin Testad
 
Volum 5, nr 2 (2009) Språklige og verdimessige utfordringer ved innføring av klassifikasjonssystemet NANDA Sammendrag   PDF
Lisa Øien, Ole Greger Lillevik
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Stryke i praksis - er det mulig? Sykepleiestudenters opplevelse av å få ikke-bestått i praksisstudier Sammendrag   PDF
Kari Westad Hauge
 
Volum 6, nr 1 (2010) Studentenes kritiske vurdering av egen fysioterapipraksis – en relevant metode for bacheloroppgaven Sammendrag   PDF
Marit Fougner, Grethe Stokkenes
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Studenters deltakelse i kunnskapsbasert fagutvikling. Pilotprosjekt i steril-assistanse ved videreutdanning i operasjonssykepleie Sammendrag   PDF
Unni Igesund
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Studenters erfaringer med Flipped Classroom i en helsefagutdanning Sammendrag   PDF
Christine Tørris
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Studie av behandlingseffekt ved Raskere Tilbake-tilbudet hos Betania Malvik 2009-2015 Sammendrag   PDF
Kim Andre Bjørnerud, Morten Andreas Tvedt
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Subjektiv skriving med utgangspunkt i psykisk helsearbeid Sammendrag   PDF
Tone Fagerland
 
Volum 6, nr 2 (2010) Sundhedsadfærd influeres af psykosocial sårbarhed - en kvalitativ undersøgelse blandt migrantmænd i Danmark Sammendrag   PDF
Maria Kristiansen, Anna Mygind
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Svømmetilbud målrettet etniske kvinder, Procesevaluering af en svømmeintervention Sammendrag   PDF
Pernille Tangaard Andersen, Carsten Kronborg Bak, Camilla Tykgaard Clausen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Sykepleieforskning i rurale områder i Norge; en scoping review Sammendrag   PDF
Svenja Eidesen De Smedt, Grete Mehus
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis Sammendrag   PDF
Inger Utne, Marit Leegaard, Gro Røkholt
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser Sammendrag   PDF
Torunn Hatlen Nøst, Lene Elisabeth Blekken, Beate André
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem Sammendrag   PDF
Paul A. Killie, Jonas Debesay
 
Volum 9, nr 1 (2013) Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene Sammendrag   PDF
Karen Louise Pedersen, Kari Anne Einarsen
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sykepleiestudenters læringsutbytte belyst gjennom to kunnskapsbaserte samarbeidsprosjekter. Fagutviklingsarbeid med studenter i hjemmesykepleiepraksis Sammendrag   PDF
Bente Bjørsland, Reidun Hov
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Teater som danning i helseprofesjonene Sammendrag   PDF
Wigdis Sæther, Jan Sørbø, Eva Gjengedal, Else Lykkeslet
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Tenkning i sykepleie om eksklusjon av foreldre ved barns innleggelse i sykehus Sammendrag   PDF
Hildegunn Sundal, Karin Anna Petersen, Jeanne Boge
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Til tross for økt satsning via Opptrappingsplanen, er produksjonen per fagårsverk marginalt endret innen norsk psykiatri Sammendrag   PDF
Clas Waagø-Hansen
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang Transnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge Sammendrag   PDF
Jakub Stachowski, Johan Fredrik Rye
 
Volum 8, nr 2 (2012) Treningsmotivasjon og fysisk aktivitet blant unge: Sammendrag   PDF
Camilla Arntsen, Therese Kobbeltvedt
 
Volum 7, nr 2 (2011) Turnuslegers erfaringer med veiledning i turnustjenesten Sammendrag   PDF
Hege S. Haugdahl, Astri Vikan, Ottar Bjerkeset, Torun Hamran
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Tverrprofesjonell klinisk praksis for helsefagstudenter som en del av den ordinære praksisperioden, En casestudie fra en akutt geriatrisk-, slag - og rehabiliteringsavdeling Sammendrag   PDF
Dorte Vesterager Kristensen, Jill Flo, Lisbeth Fagerström
 
Volum 7, nr 1 (2011) Ung voksen med Revmatoid Artritt Sammendrag   PDF
Mari Hellesen Birkeland, Anneli Knudsen Marsfjell, Ragna Stalsberg
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Utvikling av et manualbasert verktøy for veiledning av studenter i praksis - et bidrag til å styrke kvaliteten på utdanningen Sammendrag   PDF
Kari Høium, Christine Tørris
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Verdier i helse- og omsorgstjenesten. Hvordan kan reflekterende veiledning bidra til økt fokus på kommunens faglige verdigrunnlag? Sammendrag   PDF
Kari Høium, Susanne Bingen
 
Volum 5, nr 2 (2009) Video narrativer i sygeplejerskeuddannelsen Sammendrag   PDF
Inger Jensen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Ydmykelsens alvorlige karakter Detaljer   PDF
Marit F. Svindseth
 
Vol 9, Nr 2 (2013) «Ambulant akutteam - Et sikkerhetsbelte for mennesker i psykisk krise?» Sammendrag   PDF
Monika Knudsen Gullslett, Bengt Karlsson, Ulla Forinder, Marit Borg
 
Volum 6, nr 2 (2010) «Den gamle kroppen» - Sykepleierstudenters tanker om eldreomsorg som fremtidig arbeidsplass. Sammendrag   PDF
Stine Gjessing Bruun, Mari Wolff Skaalvik
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang «Du fungerer mer som et menneske.» Norske revmatikeres erfaringer med helse og dagligliv i Spania. Sammendrag   PDF
Anne-Grethe Gregersen, Ann Karin Helgesen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang «Du må bare skrive ut, ønske lykke til, og stole på at det går bra!» En kvalitativ undersøkelse av sykepleieres muligheter og begrensninger for skjønnsutøvelse når pasienter skal utskrives fra sykehus til kommunale helse- og omsorgstjenester. Sammendrag   PDF
Jorunn Aas Handeland, Bodil Tveit
 
Vol 12, Nr 1 (2016) «Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene». Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking Sammendrag   PDF
Anne-Grethe Halding, Aud Berit Fossøy, Christian Moltu, Ellen Karine Grov
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang ”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon Sammendrag   PDF
Solveig Sørby, Liv Fegran
 
Volum 7, nr 1 (2011) ”Med mobilen i lomma” Pårørendes erfaringer når en av deres nære dør i sykehjem Sammendrag   PDF
May Helen Midtbust, Else Lykkeslet, Kirsti Skovdahl
 
Vol 13, Nr 1 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1–2017, 13. årgang ”Så griner vi heldigvis lidt af det”. Ægtepars erfaringer med demens i et hverdagslivs sociologisk perspektiv Sammendrag   PDF
Tania Dræbel, Kirsten Teglgaard Lund, Anne Liveng
 
Volum 8, nr 2 (2012) ”Uten oss går det ikke” – pårørendes erfaringer med psykisk krise Sammendrag   PDF
Marit Borg, Ellinor Haugård, Bengt Karlsson
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang ”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske Sammendrag   PDF
Anne Svelstad Evju, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, Terese Bondas
 
1 - 201 av 201 elementer