Søk


 
Utgave Tittel
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia Sammendrag  PDF
Wenche Sortvik, Jeanne Boge, Staf Callewaert, Karin Anna Petersen
 
Vol 13, Nr 2 (2017): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Munnstell og munnhygiene til medisinske pasienter. En kartlegging blant sykepleiere i medisinsk avdeling Sammendrag  PDF
Nina Karlsen, Birgit Brunborg
 
Vol 14, Nr 2 (2018): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning Samarbeidets vilkår etter Samhandlingsreformen - en enkeltcase-studie Sammendrag  PDF
Therese Dwyer Løken, Jörg W. Kirchhoff
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Godt – eller godt nok? Hvordan opplever sykepleiere idealer og realiteter i utøvelsen av yrket? Sammendrag  PDF
Bjørg Christiansen, Ida Torunn Bjørk
 
Volum 8, nr 2 (2012) Familieperspektivet i sykepleierutdanning og yrkesutøvelse Sammendrag  PDF
Wenche Bjarnedotter Sørfonden, Helga Helland Finstad
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Sjukepleiaren si kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta; samspel mellomutdanningsinstitusjon og arbeidsplass Sammendrag  PDF
Gro Hovland, Dagrun Kyrkjebø, Maj-Britt Råholm
 
Vol 12, Nr 1 (2016) Å gå med i pasienten si livsverd. Tankar omkring ei sjukepleieforteljing Sammendrag  PDF
Else Marie Lid, Kari Kvigne, Per Kristian Roghell
 
Volum 8, nr 2 (2012) Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid Sammendrag  PDF
Rune Karlsen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta – ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar Sammendrag  PDF
Astrid Bjørnerheim Hynne, Marit Kvangarsnes
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Nyutdannede sykepleieres oppfatninger om tverrprofesjonell og tradisjonell studentpraksis som arena for tilegnelse av trygghet på rolle og ansvar Sammendrag  PDF
Kari Anita Furunes, Hildfrid V. Brataas
 
Vol 9, Nr 2 (2013) Grindagutar på sjukeheim: Tilsette sin erfaring med kulturprosjekt Sammendrag  PDF
Aud Berit Fossøy, Solveig Hauge, Ellen Karine Grov
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Forbedring av rutiner rundt pasienter med vagusnervestimulator Sammendrag  PDF
Christine Tørris, Kari Helen Schøyen, Elin Merete Wiklund
 
Vol 12, Nr 2 (2016): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2–2016, 12. årgang Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem Sammendrag  PDF
Paul A. Killie, Jonas Debesay
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Praksisnær undervisning i legemiddelregning i arbeidet med å redusere testangst og styrke selvoppfattelse hos sykepleierstudenter Sammendrag  PDF
Kari Røykenes, Kari Smith, Torill M. B. Larsen
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang ”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske Sammendrag  PDF
Anne Svelstad Evju, Gøril Salomonsen Klette, Anne Kasen, Terese Bondas
 
Vol 10, Nr 1 (2014): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2014, 10. årgang Det krevende spennet mellom arbeid, hjemmet og gamle hjelpetrengende foreldre En hermeneutisk studie om kvinners situasjon i skjæringspunktet mellom yrkesliv og dobbelt omsorgsansvar Sammendrag  PDF
Ingrid S. Berthinussen, Sven-Tore Dreyer Fredriksen
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Simulering som læringsmetode kan bidra til økt sykepleiefaglig handlingskompetanse i rurale strøk Sammendrag  PDF
Eva Tharaldsteen, Inger Skoglund
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sykepleiestudenters læringsutbytte belyst gjennom to kunnskapsbaserte samarbeidsprosjekter. Fagutviklingsarbeid med studenter i hjemmesykepleiepraksis Sammendrag  PDF
Bente Bjørsland, Reidun Hov
 
Vol 11, Nr 2 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 2-2015, 11. årgang Sykepleielærere sine holdninger og kunnskapsbehov i kunnskapsbasert praksis Sammendrag  PDF
Inger Utne, Marit Leegaard, Gro Røkholt
 
Volum 9, nr 1 (2013) Helsekulturer” Hvordan kan sykepleiestudenter øke sin kulturkompetanse? Sammendrag  PDF
Inger- Lise Magnussen
 
Vol 11, Nr 1 (2015): Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr. 1-2015, 11. årgang Fallhendelser hos eldre i hjemmetjenesten i en norsk kommune- omfang og omstendigheter Sammendrag  PDF
Rita Solbakken, Terese Bondas
 
Volum 9, nr 1 (2013) Personer med demenssykdom i sykehjem: Refleksjon over livet Sammendrag  PDF
Ingrid Drageset, Ketil Normann, Ingunn Elstad
 
Volum 9, nr 1 (2013) Sykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene Sammendrag  PDF
Karen Louise Pedersen, Kari Anne Einarsen
 
Vol 10, Nr 2 (2014) Implementering av forskningsbasert bacheloreksamen i sykepleie – prosess og erfaring Sammendrag  PDF
Ragnhild Michaelsen, Torill Skrondal, Ingela Thylén
 
1 - 24 av 24 elementer

Søketips:

  • Søkeord skiller ikke mellom små og store bokstaver
  • Vanlige ord blir ignorert
  • Ved standard søk blir bare artikler som inneholder alle søkeordene truffet (m.a.o. at søkebegrepet AND er implisitt)
  • Du kan kombinere flere søkeord med OR for å finne artikler som inneholder minst ett av søkeordene; for eksempel utdanning OR forskning
  • Bruk parenteser for å lage komplekse søk; for eksempel archive ((tidsskrift OR konferanse) NOT avhandling)
  • Søk etter en eksakt frase ved å sette den i anførselstegn; for eksempel "Open Access publisering"
  • Ekskluder et søkeord med prefikset - eller NOT; f.eks. online -politics eller online NOT politics
  • Bruk * i søkeord som jokertegn for å treffe alskens tegn; for eksempel vil soci* morality både treffe dokumenter som inneholder "sociological" og "societal"