https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/issue/feed Målbryting 2021-12-06T23:57:07+01:00 Åse Mette Johansen ase.mette.johansen@uit.no Open Journal Systems <p><em>Målbryting</em> er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift som eies av Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE), en sammenslutning av forskere som arbeider&nbsp;med problemstillinger knytta til forholdet mellom språk og samfunn.</p> https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5787 Kjønna språk og språkbruk før og no 2021-08-26T20:32:11+02:00 Tove Bull tove.bull@uit.no <p>Denne artikkelen, som har utgangspunkt i eit plenumsforedrag med same tittel, halde på SONE-konferansen i 2019, er eit oversyn over språk og kjønn-forskinga i Norge, slik denne forskinga spring ut av feminismen og den generelle sosiolingvistikken. Langt på veg speglar den norske forskinga den internasjonale, særleg den angloamerikanske. Såleis har det vore naudsynt å referere til og å gjere greie for ein del internasjonal forsking, først og fremst amerikansk, som viktig bakteppe for norske arbeid.</p> 2021-12-12T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2021 Tove Bull https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5926 Talemål, identitet og tilhørighet 2021-08-30T23:29:31+02:00 Edit Bugge edit.bugge@hvl.no <p>Artikkelen løfter fram to eksempel fra norsk lovgivning og rettspraksis, der vurderinger av talemål og muntlig språkkompetanse nå danner juridisk grunnlag for innvandreres rett til asyl, opphold og statsborgerskap i Norge: Språkanalyse ved søknad om beskyttelse, som brukes for å vurdere hvor asylsøkere til Norge kommer fra, og språkkrav for permanent opphold og statsborgerskap, der innvandrere som bor fast i Norge, må dokumentere muntlig språkkompetanse på et bestemt nivå for å oppnå ei rekke juridiske og demokratiske rettigheter. Artikkelen gir en oversikt over den språkvitenskapelige kritikken som er kommet mot disse to eksempla, og viser hvordan de er blitt kritisert for å gjenspeile beslutningstakeres og forvaltningsapparats utdaterte forestillinger om forhold mellom språk og steds- og nasjonstilhørighet.</p> 2021-12-17T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2021 Edit Bugge https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5915 Studentvurderingar av forholdet mellom engelsk og lokale språk på fem nordiske universitet 2021-09-06T12:15:40+02:00 Trude Bukve trude.bukve@hvl.no <p>Denne undersøkinga handlar om korleis studentar opplever og vurderer den språklege praksisen dei møter gjennom utdanningsløpet. Under­søkinga fokuserer på studentane sine opplevingar og vurderingar knytt til bruk og meistring av engelsk og dei lokale språka i undervisinga. Først skildrar eg språkpolitiske retningslinjer i dei nordiske landa, der parallell­språk har vore den føretrekte språkpolitikken i høgare utdanning. Så gjer eg ein tematisk analyse av studentkommentarar frå ei spørjeundersøking som blei gjennomført på fem universitet i tre av dei nordiske landa. Trass i at studentane i hovudsak er positive til å bruke både engelsk og dei lokale språka, etterspør dei meir fokus på handteringa av dei ulike språka gjennom utdanningsløpet. Studentkommentarane syner at det kan vere utfordrande å lukkast med parallellspråkpolitikken. Nokre vanskar som studentane fortel om, knyter dei til eigne utfordringar med å forstå og bruke andre språk enn førstespråket, medan andre vanskar vert knytt til opplevinga av at førelesarar manglar ferdigheiter i språka. Desse utfordr­ing­ane vert diskutert i lys av Fricker (2007) sitt omgrep <em>epistemisk urett. </em>Til slutt argumenterer eg for at språkpolitikken i større grad må formulere tydelege kompetansemålsettingar (‘acquisition planning’), i tillegg til statusplanlegging.</p> 2021-12-19T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2021 Trude Bukve https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5820 Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet 2021-06-12T21:27:50+02:00 Ragni Vik Johnsen ragni.v.johnsen@uit.no 2021-06-11T00:00:00+02:00 Opphavsrett 2021 Ragni Vik Johnsen https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5920 Flerspråklighet – til begeistring og besvær 2021-08-11T07:45:38+02:00 Randi Neteland randi.neteland@uib.no 2021-12-06T00:00:00+01:00 Opphavsrett 2021 Randi Neteland