Målbryting https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting <p><em>Målbryting</em> er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift som eies av Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE), en sammenslutning av forskere som arbeider&nbsp;med problemstillinger knytta til forholdet mellom språk og samfunn.</p> Septentrio Academic Publishing nb-NO Målbryting 1500-8576 <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:<br><br></p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder copyright og gir tidsskriftet retten til første publisering samtidig som verket lisensieres med en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><span style="color: #ca006c;">Creative Commons Attribution 4.0 International lisens</span></a> som tillater andre å dele verket, forutsatt at verkets forfatter og første publisering i tidsskriftet krediteres.</li> <li class="show">Forfattere kan inngå separate, ikke-eksklusive avtaler om annen distribusjon av tidsskriftets publiserte utgave av verket (f.eks. egenarkivering i et vitenarkiv eller publisering i en bok), så lenge førstepubliseringen i tidsskriftet krediteres.</li> <li class="show">Forfattere tillates og oppmuntres til å gjøre verket tilgjengelig på nettet (f.eks. i et vitenarkiv eller på andre nettsider) før og under innlevering, da dette kan lede til nyttige menings- og kunnskapsutvekslinger og til tidligere og mer sitering av det publiserte verket. (Se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #ca006c;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> Kjønna språk og språkbruk før og no https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5787 <p>Denne artikkelen, som har utgangspunkt i eit plenumsforedrag med same tittel, halde på SONE-konferansen i 2019, er eit oversyn over språk og kjønn-forskinga i Norge, slik denne forskinga spring ut av feminismen og den generelle sosiolingvistikken. Langt på veg speglar den norske forskinga den internasjonale, særleg den angloamerikanske. Såleis har det vore naudsynt å referere til og å gjere greie for ein del internasjonal forsking, først og fremst amerikansk, som viktig bakteppe for norske arbeid.</p> Tove Bull Opphavsrett 2021 Tove Bull https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-12 2021-12-12 12 1–24 1–24 10.7557/17.5787 Talemål, identitet og tilhørighet https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5926 <p>Artikkelen løfter fram to eksempel fra norsk lovgivning og rettspraksis, der vurderinger av talemål og muntlig språkkompetanse nå danner juridisk grunnlag for innvandreres rett til asyl, opphold og statsborgerskap i Norge: Språkanalyse ved søknad om beskyttelse, som brukes for å vurdere hvor asylsøkere til Norge kommer fra, og språkkrav for permanent opphold og statsborgerskap, der innvandrere som bor fast i Norge, må dokumentere muntlig språkkompetanse på et bestemt nivå for å oppnå ei rekke juridiske og demokratiske rettigheter. Artikkelen gir en oversikt over den språkvitenskapelige kritikken som er kommet mot disse to eksempla, og viser hvordan de er blitt kritisert for å gjenspeile beslutningstakeres og forvaltningsapparats utdaterte forestillinger om forhold mellom språk og steds- og nasjonstilhørighet.</p> Edit Bugge Opphavsrett 2021 Edit Bugge https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-17 2021-12-17 12 25–42 25–42 10.7557/17.5926 Studentvurderingar av forholdet mellom engelsk og lokale språk på fem nordiske universitet https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5915 <p>Denne undersøkinga handlar om korleis studentar opplever og vurderer den språklege praksisen dei møter gjennom utdanningsløpet. Under­søkinga fokuserer på studentane sine opplevingar og vurderingar knytt til bruk og meistring av engelsk og dei lokale språka i undervisinga. Først skildrar eg språkpolitiske retningslinjer i dei nordiske landa, der parallell­språk har vore den føretrekte språkpolitikken i høgare utdanning. Så gjer eg ein tematisk analyse av studentkommentarar frå ei spørjeundersøking som blei gjennomført på fem universitet i tre av dei nordiske landa. Trass i at studentane i hovudsak er positive til å bruke både engelsk og dei lokale språka, etterspør dei meir fokus på handteringa av dei ulike språka gjennom utdanningsløpet. Studentkommentarane syner at det kan vere utfordrande å lukkast med parallellspråkpolitikken. Nokre vanskar som studentane fortel om, knyter dei til eigne utfordringar med å forstå og bruke andre språk enn førstespråket, medan andre vanskar vert knytt til opplevinga av at førelesarar manglar ferdigheiter i språka. Desse utfordr­ing­ane vert diskutert i lys av Fricker (2007) sitt omgrep <em>epistemisk urett. </em>Til slutt argumenterer eg for at språkpolitikken i større grad må formulere tydelege kompetansemålsettingar (‘acquisition planning’), i tillegg til statusplanlegging.</p> Trude Bukve Opphavsrett 2021 Trude Bukve https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-19 2021-12-19 12 43–63 43–63 10.7557/17.5915 Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5820 Ragni Vik Johnsen Opphavsrett 2021 Ragni Vik Johnsen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-06-11 2021-06-11 12 65–71 65–71 10.7557/17.5820 Flerspråklighet – til begeistring og besvær https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/5920 Randi Neteland Opphavsrett 2021 Randi Neteland https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2021-12-06 2021-12-06 12 73–77 73–77 10.7557/17.5920