Målbryting https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting <p><em>Målbryting</em> er et fagfellevurdert Open Access-tidsskrift som eies av Sosiolingvistisk nettverk i Norge (SONE), en sammenslutning av forskere som arbeider&nbsp;med problemstillinger knytta til forholdet mellom språk og samfunn.</p> Septentrio Academic Publishing nb-NO Målbryting 1500-8576 <p>Forfattere som publiserer i dette tidsskriftet aksepterer følgende vilkår:<br><br></p> <ol type="a"> <li class="show">Forfattere beholder copyright og gir tidsskriftet retten til første publisering samtidig som verket lisensieres med en <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><span style="color: #ca006c;">Creative Commons Attribution 4.0 International lisens</span></a> som tillater andre å dele verket, forutsatt at verkets forfatter og første publisering i tidsskriftet krediteres.</li> <li class="show">Forfattere kan inngå separate, ikke-eksklusive avtaler om annen distribusjon av tidsskriftets publiserte utgave av verket (f.eks. egenarkivering i et vitenarkiv eller publisering i en bok), så lenge førstepubliseringen i tidsskriftet krediteres.</li> <li class="show">Forfattere tillates og oppmuntres til å gjøre verket tilgjengelig på nettet (f.eks. i et vitenarkiv eller på andre nettsider) før og under innlevering, da dette kan lede til nyttige menings- og kunnskapsutvekslinger og til tidligere og mer sitering av det publiserte verket. (Se <a href="http://opcit.eprints.org/oacitation-biblio.html" target="_new"><span style="color: #ca006c;">The Effect of Open Access</span></a>).</li> </ol> Elevers språkbruk: Hvordan forbedre relasjoner i klasserommet https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/6904 Hilde Sollid Opphavsrett 2023 Hilde Sollid https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-25 2023-01-25 13 77–80 77–80 10.7557/17.6904 Jødetysk, jargon, jiddisk https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/6628 <p class="sammendrag" style="margin-top: 6.0pt;">Et sentralt element i den kulturimporten som ledsaga innvandringa av såkalte østjøder til Norge i siste halvdel av 1800-tallet, var språket som blei brukt av det store flertallet av denne gruppa, det vi i dag kaller jiddisk. Mye tyder imidlertid på at både språket og språknavnet var relativt vage begrep for nordmenn flest langt inn på 1900-tallet, og artikkelen forsøker å kartlegge hvordan “jødenes språk” blei omtalt i denne nasjonale minoritetens tidlige fase. Dermed får vi et innblikk i hvilke sosio­lingvistiske konseptualiseringer som oppsto i møte med et – for mange – ukjent språklig fenomen. Ei lang rekke skriftlige kjelder, med hoved­vekt på massemedier som aviser, blad og tidsskrifter, er granska med særlig blikk for de benevnelsene som blei brukt om “jøders språk” i en norsk sammenheng. Denne kartlegginga tegner et bilde av en langtrukken språkskapings­prosess der et mer entydig <em>glottonym</em>, språknavn, ikke blir etablert før etter flere tiår. Dette kan ses som en følge av at denne språk­praksisens status som språk vedvarende har blitt trukket i tvil fra ulike hold. Materialet får også fram at den trege konsolideringa av jiddisk i Norge har sammenheng med internasjonale tendenser i diskusjonen om jødisk språk og kultur fra samme tid.</p> Stian Hårstad Opphavsrett 2022 Stian Hårstad https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2022-12-20 2022-12-20 13 1–27 1–27 10.7557/17.6628 Nyt lys på gamle data https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/6681 <p>Georg Wenkers <em>Sprogatlas over Det Tyske Rige</em> er et klassisk dialektologisk projekt fra slutningen af 1800-tallet, hvor der blev samlet data ind fra (næsten) alle skoledistrikter i hele det daværende Tyskland. Projektets data bruges stadig inden for tysk dialektforskning, og spørgeskemaerne er efterhånden blevet publiceret digitalt. Mindre kendt er, at materialet ikke kun indeholder tysk, men også mindretalssprogene, der blev talt inden for datidens tyske grænser. Blandt disse er også danske, dvs. sønderjyske, data fra i alt 287 skoledistrikter i det forhenværende hertugdømme Slesvig, der i dag er opdelt mellem Danmark og Tyskland. Traditionelt har man inden for dansk dialektforskning ikke anset de danske Sprogatlas-data som særligt interessante, først og fremmest fordi man mente, at de i høj grad var præget af metodiske artefakter, idet de består af skriftlige oversættelser fra standardtysk til dialekterne. Afvigelser fra de forventede danske strukturer er således tit blevet forklaret med primingeffekter i oversættelsesprocessen. Nyere forskning har dog vist, at materialet trods alt kan bruges til undersøgelser af autentiske sprogkontaktfænomener, dvs. tysk-påvirkede træk i de sønderjyske dialekters grammatik. Denne artikel diskuterer de sønderjyske data ud fra et kontaktlingvistisk perspektiv. Dette indebærer både en metodisk diskussion og fire korte casestudier af udvalgte grammatiske træk. Studierne viser for det første, at materialet bør anses som en værdifuld dokumentarisk ressource, der med fordel kan bruges i kontaktlingvistiske analyser. For det andet demonstrerer de, at tyskpåvirkede grammatiske træk i en vis udstrækning må anses som autentiske og etablerede i 1800-tallets sønderjysk.</p> Steffen Höder Opphavsrett 2023 Steffen Höder https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-06 2023-01-06 13 29–51 29–51 10.7557/17.6681 "Jeg har aldri brukt nynorsk før" https://septentrio.uit.no/index.php/malbryting/article/view/6196 <p class="sammendrag" style="margin-top: 6.0pt;"><span class="normaltextrun">Det er eit krav til lærarar som underviser i skulen i Noreg at dei meistrar både nynorsk og bokmål. Fleire undersøkingar viser at lærarutdannings­institusjonane ikkje sikrar denne kompetansen, og at lærarstudentane som kjem ut i skulen, har for dårleg kompetanse i nynorsk. Denne studien undersøkjer haldningane lærarar under vidareutdanning har til nynorsk, og samanhengar mellom haldningar og den faglege bakgrunnen til lærarane, skriftspråkbakgrunnen deira og den skriftspråklege praksisen deira. </span>Til grunn for studien ligg ei online spørjeundersøking der respondentane er grunnskulelærarar som var studentar på eit nettbasert Kompetanse for kvalitet-kurs i norsk studieåret 2019/2020 ved Høg­skulen på Vestlandet. Kurset rekrutterer studentar frå heile landet, og det store fleirtalet av studentane definerer seg sjølve som bokmåls­brukarar. <span class="normaltextrun">Artikkelen bidrar med innsikt i haldningar som eit utval lærarar har til nynorsk i opplæringa, og i eventuelle samanhengar mellom dei sjølv­rapporterte haldningane og bruken av nynorsk i undervisninga. Eit hovud­funn er at lærarane i undersøkinga kjenner ulik grad av kompetanse, og såleis meistring, i nynorsk og bokmål, og dette kjem til uttrykk når dei utøver yrket sitt. Det er vidare ein svak tendens til at respondentane som har bakgrunn frå grunnskulelærarutdanningane, </span>er noko meir positive til nynorsk enn dei som har bakgrunn frå dei andre utdannings­gruppene som er representerte i undersøkinga.</p> Britt Iren Nordeide Opphavsrett 2023 Britt Iren Nordeide https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2023-01-06 2023-01-06 13 53–76 53–76 10.7557/17.6196