[1]
Skaftun, A. 2002. Dialogen som paradigme?. Nordlit. 12 (Aug. 2002), 137–152. DOI:https://doi.org/10.7557/13.1978.