[1]
Smolak, C. 2014. “Ardebo igneo amore Tui”: De Coelestino Leuthnero O.S.B., Matris Dei amatore. Nordlit. 33 (Nov. 2014), 345–361. DOI:https://doi.org/10.7557/13.3164.