(1)
HagebergO. Institusjonshistoriske Streiflys. Nordlit 2003, 7, 37-39.