Fellman, J. (2004). The Thief and the Shaman. Nordlit, (15), 5–6. https://doi.org/10.7557/13.1904