Smolak, C. (2014). “Ardebo igneo amore Tui”: De Coelestino Leuthnero O.S.B., Matris Dei amatore. Nordlit, (33), 345–361. https://doi.org/10.7557/13.3164