HANSEN, W. Mythic gaps. Nordlit, n. 33, p. 65-75, 16 nov. 2014.