Jones, Mary Katherine. 2014. “Spitsbergen Literature Lobby”. Nordlit, no. 32 (July):33-69. https://doi.org/10.7557/13.3070.