Smolak, Curtius. 2014. “‘Ardebo Igneo Amore Tui’: De Coelestino Leuthnero O.S.B., Matris Dei Amatore”. Nordlit, no. 33 (November):345-61. https://doi.org/10.7557/13.3164.