Smolak, C. (2014) “‘Ardebo igneo amore Tui’: De Coelestino Leuthnero O.S.B., Matris Dei amatore”, Nordlit, (33), pp. 345–361. doi: 10.7557/13.3164.