Smolak, C. “‘Ardebo Igneo Amore Tui’: De Coelestino Leuthnero O.S.B., Matris Dei Amatore”. Nordlit, no. 33, Nov. 2014, pp. 345-61, doi:10.7557/13.3164.