Return to Article Details Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes uralske gïele jïh akte gieltegs dotkemeobjeekte Download Download PDF