[1]
Eriksson, O. 1990. 137Cs in reindeer forage plants 1986—1988. Rangifer. 10, 3 (Sep. 1990), 11–14. DOI:https://doi.org/10.7557/2.10.3.803.