Haugerud (ed.)R. E. Rangifer Volume 18, 1998. Rangifer, v. 18, n. 3-4, p. 163-164, 1 Mar. 1998.