REHBINDER, C. Some vector borne parasites in Swedish reindeer (Rangifer tarandus tarandus L). Rangifer, v. 10, n. 2, p. 67-73, 1 Aug. 1990.