Sara, O. K. (1983) “Berndt Erneholm”, Rangifer, 3(2), p. 53. doi: 10.7557/2.3.2.473.