Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Senter for samiske studiers skriftserie er ment for å publisere vitenskapelig materiale innen samisk-/urfolksforskning. Innholdet i utgivelsene varierer fra artikkelsamlinger, seminarrapporter til hovedfags- og masteroppgaver, og fra flere fagområder. 

Skriftserien kan ha sitt vitenskapelige materiale på språk som samisk, de skandinaviske språkene og engelsk.  

 

 

 

Seksjonsretningslinjer

Forord

Umerket Bidrag mottas Umerket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Artikler

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Publiseringsfrekvens

Skriftserien utkommer uregelmessig.

 

Open Access-retningslinjer

Dette tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang (Open Access) til innhold, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap. Fra og med Skriftserie nummer 18 distribueres innholdet under en Creative Commons Navngivelse Internasjonal lisens. Dette gir andre rett til å distribuere innholdet videre og til enhver ikke-kommersiell bruk. Innholdet kan fritt benyttes i forskning og undervisning. Eventuelle avledete verk, som f.eks. oversettelser, er tillatt så lenge det avledete verket distribueres under de samme betingelser som det originale verket.

Egenarkivering

Samisk senters skriftserie tillater egenarkivering av pre-print (forfatters opprinnelige manuskript) på personlig nettsider eller institusjonelle servere (herunder vitenarkiver), men kun før publisering i skriftserien.

Samisk senters skriftserie tillater ikke egenarkivering av post-print (siste manuskriptversjon etter fagfellevurdering) men tillater og oppmuntrer til egenarkivering av artikler i sin endelige og publiserte form (forleggers PDF) slik de gjøres tilgjengelig på skriftseriens eget nettsted.

 

ISSN-nummer

Skriftserien har følgende ISSN-nummer:

1894-0986 Nettutgaven
0804-6093 Trykt utgave