Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress Index (PSI), 2. utgave

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/29.7581

Emneord (Nøkkelord):

Foreldrefunksjon, Voksne, Oppdateringsartikkel

Sammendrag

Beskrivelse: Parenting Stress Index (PSI) er et kartleggingsverktøy for å måle foreldrestress i foreldre-barn-relasjonen, og er tilgjengelig både i fullversjon og kortversjon. Måleinstrumentet ble utviklet av Richard R. Abidin i 1995, og oversatt til norsk av John A. Rønning i 2006. PSI-fullversjon består av et barnedomene på seks delskalaer og et foreldredomene på syv delskalaer som til sammen danner en total stresskåre. I tillegg inneholder måleinstrumentet en skala for livsstress. PSI-kortversjon består av tre delskalaer som til sammen danner en total stresskåre. Spørreskjemaet besvares av foreldre med barn i alder fra en måned til 12 år. PSI er beregnet til både forskning og kliniske formål. For å kunne benyttes krever begge versjonene lisens og godkjenning fra rettighetshaver PAR, Inc.

Litteratursøk: Det ble gjennomført systematisk litteratursøk etter skandinaviske publikasjoner som rapporterte måleegenskaper ved PSI. Av 444 treff, ble 26 norske publikasjoner inkludert hvorav fire benyttet PSI-kortversjon og 22 PSI-fullversjon. Ingen svenske eller danske publikasjoner oppfylte inklusjonskriteriene.

Psykometri: Det ble funnet tilfredsstillende til utmerket indre konsistens for alle skalaer. De fleste studiene rapporterte middelverdier og standardavvik for ulike undergrupper. Resultater fra faktoranalyser viser at PSI-fullversjon indikerer god begrepsvaliditet. Korrelasjon med andre måleinstrumenter varierte fra utilstrekkelig til god for PSI-fullversjon. Endringssensitivitet indikerer at PSI-fullversjon kan være følsom for endringer over tid. Det ble ikke identifisert skandinaviske normer for hverken PSI-fullversjon eller PSI-kortversjon.

Konklusjon: Den norske versjonen av PSI viser god indre konsistens og begrepsvaliditet. PSI-fullversjon er benyttet mer i de siste årene sammenlignet med PSI-kortversjon. De psykometriske egenskapene til PSI er hovedsakelig dokumentert gjennom studier med foreldre til sped- og småbarn. Det er derfor et behov for å dokumentere måleegenskaper ved PSI blant foreldre med barn i alderen 9 år til 12 år. I tillegg er det behov for å utvikle skandinaviske normer.

Referanser

Abidin, R. R. (1983). Parenting stress and the utilization of pediatric services. Children's Health Care 11, 70-73. DOI: https://doi.org/10.1207/s15326888chc1102_5

Abidin, R. R. (1986). Parenting Stress Index Manual (Vol. 2). Pediatric Psychology Press.

Abidin, R. R. (1995). Parenting Stress Index. Professional Manual (Vol. 3). Psychological Assessment Resources.

Abidin, R. R. (2012). Parenting Stress Index (Vol. 4). Lutz.

Andersson, E. & Hildingsson, I. (2016). Mother's postnatal stress: An investigation of links to various factors during pregnancy and post-partum. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30(4), 782-789. https://dx.doi.org/10.1111/scs.12305 DOI: https://doi.org/10.1111/scs.12305

Avitsland, T. L., Faugli, A., Pripp, A. H., Malt, U. F., Bjornland, K. & Emblem, R. (2012). Maternal psychological distress and parenting stress after gastrostomy placement in children. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition, 55(5), 562-566. https://dx.doi.org/10.1097/MPG.0b013e31826078bd DOI: https://doi.org/10.1097/MPG.0b013e31826078bd

Azak, S. (2012). Maternal depression and sex differences shape the infants' trajectories of cognitive development. Infant Behavior & Development, 35(4), 803-814. https://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2012.07.017 DOI: https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2012.07.017

Azak, S., Murison, R., Wentzel-Larsen, T., Smith, L. & Gunnar, M. R. (2013). Maternal depression and infant daytime cortisol. Developmental Psychobiology, 55(4), 334-351. https://doi.org/10.1002/dev.21033 DOI: https://doi.org/10.1002/dev.21033

Berg-Nielsen, T. S., Solheim, E., Belsky, J. & Wichstrom, L. (2012). Preschoolers' psychosocial problems: In the eyes of the beholder? Adding teacher characteristics as determinants of discrepant parent-teacher reports. Child Psychiatry and Human Development, 43(3), 393-413. https://doi.org/10.1007/s10578-011-0271-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s10578-011-0271-0

Bergsund, H. B., Wentzel-Larsen, T. & Jacobsen, H. (2020). Parenting stress in long-term foster carers: A longitudinal study. Child & Family Social Work, 25(Suppl 1), 53-62. https://doi.org/10.1111/cfs.12713 DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12713

Bohne, A., Nordahl, D., Høifødt, R. S., Moe, V., Landsem, I. P., Wang, C. E. A. & Pfuhl, G. (2022). Do parental cognitions during pregnancy predict bonding after birth in a low-risk sample? Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.986757 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.986757

Cederblad, M., Engsheden, N., Ghaderi, A., Enebrink, P., Engvall, G., Neveus, T. & Sarkadi, A. (2016). No difference in relationship satisfaction between parents of children with enuresis and normative data. Journal of Child and Family Studies, 25(4), 1345-1351.

https://dx.doi.org/10.1007/s10826-015-0298-0 DOI: https://doi.org/10.1007/s10826-015-0298-0

Dellve, L., Samuelsson, L., Tallborn, A., Fasth, A. & Hallberg, L. R. (2006). Stress and well-being among parents of children with rare diseases: A prospective intervention study. Journal of Advanced Nursing, 53(4), 392-402. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03736.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03736.x

Egmose, I., Tharner, A., Liebenberg, K. B., Steenhoff, T. & Vaever, M. S. (2022). Long-term effects of maternal postpartum depression on mothers' and fathers' parenting stress. Early Child Development and Care, 192(2), 220-232. https://dx.doi.org/10.1080/03004430.2020.1755663 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1755663

European Federation of Pscyhologists’ Association (EFPA). (2013). EFPA Review model for the description and evaluation of psychological tests: Test review form and notes for reviewers (4.2.6). EFPA.

Fabian, H., Radestad, I., Rodriguez, A. & Waldenstrom, U. (2008). Women with non-Swedish speaking background and their children: A longitudinal study of uptake of care and maternal and child health. Acta Paediatrica, 97(12), 1721-1728. https://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00974.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00974.x

Fossum, S., Mørch, W. T., Handegård, B. H., Drugli, M. B. & Larsson, B. (2009). Parent training for young Norwegian children with ODD and CD problems: predictors and mediators of treatment outcome. Scandinavian Journal of Psychology, 50(2), 173-181. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00700.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00700.x

Fossum, S., Vis, S. A. & Holtan, A. (2018). Do frequency of visits with birth parents impact children’s mental health and parental stress in stable foster care settings. Cogent Psychology, 5(1), 1429350. https://doi.org/10.1080/23311908.2018.1429350 DOI: https://doi.org/10.1080/23311908.2018.1429350

Fredriksen, E., von Soest, T., Smith, L. & Moe, V. (2017). Patterns of pregnancy and postpartum depressive symptoms: Latent class trajectories and predictors. Journal of Abnormal Psychology, 126(2), 173-183. https://dx.doi.org/10.1037/abn0000246 DOI: https://doi.org/10.1037/abn0000246

Fredriksen, E., von Soest, T., Smith, L. & Moe, V. (2019). Parenting stress plays a mediating role in the prediction of early child development from both parents' perinatal depressive symptoms. Journal of Abnormal Child Psychology, 47(1), 149-164. https://doi.org/10.1007/s10802-018-0428-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s10802-018-0428-4

Glavin, K. (2012). Preventing and treating postpartum depression in women-A municipality model. Journal of Research in Nursing, 17(2), 142-156. https://doi.org/10.1177/1744987111433447 DOI: https://doi.org/10.1177/1744987111433447

Glavin, K., Smith, L., Sorum, R. & Ellefsen, B. (2010). Redesigned community postpartum care to prevent and treat postpartum depression in women-A one-year follow-up study. Journal of Clinical Nursing, 19(21-22), 3051-3062. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03332.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03332.x

Hakansson, U., Watten, R. G., Soderstrom, K. & Oie, M. G. (2019). The association between executive functioning and parental stress and psychological distress is mediated by parental reflective functioning in mothers with substance use disorder. Stress and Health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress, 35(4), 407-420. https://dx.doi.org/10.1002/smi.2868 DOI: https://doi.org/10.1002/smi.2868

Hildingsson, I. & Thomas, J. (2014). Parental stress in mothers and fathers one year after birth. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 32(1), 41-56. https://dx.doi.org/10.1080/02646838.2013.840882 DOI: https://doi.org/10.1080/02646838.2013.840882

Holtan, A., Rønning, J. A., Handegård, B. H. & Sourander, A. (2005). A comparison of mental health problems in kinship and nonkinship foster care. European Child & Adolescent Psychiatry, 14(4), 200-207. https://doi.org/10.1007/s00787-005-0445-z DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-005-0445-z

Høifødt, R. S., Nordahl, D., Landsem, I. P., Csifcsak, G., Bohne, A., Pfuhl, G., Rognmo, K., Braarud, H. C., Goksoyr, A., Moe, V., Slinning, K. & Wang, C. E. A. (2020). Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: Results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry, 20(300).

https://doi.org/10.1186/s12888-020-02669-y DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-020-02669-y

Jennerwein, A. (2016). "Å bli forelder var mer vanskelig enn jeg hadde forventet". En kvantitativ analyse av utsagn på spørreinstrumentet Parent Stress Index i fire analysegrupper fra tre ulike studier. UiT Norges arktiske universitet. https://munin.uit.no/handle/10037/12577?show=full

Jondalen, N. M. (2019). Atferdsvansker hos barn av mødre i legemiddelassistert rehabilitering (LAR): En longitudinell prediksjonsstudie av atferdsvansker hos 10 år gamle barn prenatalt eksponert for metadon eller buprenorfin. Universitetet i Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/72380?show=full

Karstad, S. B., Bjorseth, A., Lindstedt, J., Brenne, A. S., Steihaug, H. & Elvrum, A. G. (2022). Parental Coping, Representations, and Interactions with Their Infants at High Risk of Cerebral Palsy. Journal of Clinical Medicine, 12(1), 29. https://dx.doi.org/10.3390/jcm12010277 DOI: https://doi.org/10.3390/jcm12010277

Kieffer-Kristensen, R., Siersma, V. D. & Teasdale, T. W. (2013). Family matters: Parental-acquired brain injury and child functioning. NeuroRehabilitation, 32(1), 59-68. https://doi.org/10.3233/nre-130823 DOI: https://doi.org/10.3233/NRE-130823

Konijnenberg, C., Lund, I. O. & Melinder, A. (2015). Behavioural outcomes of four-year-old children prenatally exposed to methadone or buprenorphine: A test of three risk models. Early Child Development and Care, 185(10), 1641-1657. https://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1016506 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1016506

Kornør, H. & Martinussen, M. (2011). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress index, 3. versjon (PSI). PsykTestBarn, 1(2). http://hdl.handle.net/11250/2386071 DOI: https://doi.org/10.21337/0004

Kaaresen, P. I., Ronning, J. A., Tunby, J., Nordhov, S. M., Ulvund, S. E. & Dahl, L. B. (2008). A randomized controlled trial of an early intervention program in low birth weight children: Outcome at 2 years. Early Human Development, 84(3), 201-209. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2007.07.003 DOI: https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2007.07.003

Kaaresen, P. I., Rønning, J. A., Ulvund, S. E. & Dahl, L. B. (2006). A randomized, controlled trial of the effectiveness of an early-intervention program in reducing parenting stress after preterm birth. Pediatrics, 118(1), 9-19. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1491 DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2005-1491

Landsem, I. P., Handegard, B. H., Tunby, J., Ulvund, S. E. & Rønning, J. A. (2014). Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial. Trials 15, 387. https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-387 DOI: https://doi.org/10.1186/1745-6215-15-387

Larsson, B., Fossum, S., Clifford, G., Drugli, M. B., Handegård, B. H. & Mørch, W. T. (2009). Treatment of oppositional defiant and conduct problems in young Norwegian children: results of a randomized controlled trial. European Child & Adolescent Psychiatry, 18(1), 42-52. https://doi.org/10.1007/s00787-008-0702-z DOI: https://doi.org/10.1007/s00787-008-0702-z

Lerdal, B., Sørensen, K., Vestrheim, I. & Skranes, J. (2013). Stress og mestring hos foreldre til barn med cerebral parese. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50(9), 901-903. https://psykologtidsskriftet.no/fagbulletin/2013/09/stress-og-mestring-hos-foreldre-til-barn-med-cerebral-parese

Moe, V., von Soest, T., Fredriksen, E., Olafsen, K. S. & Smith, L. (2018). The multiple determinants of maternal parenting stress 12 months after birth: The contribution of antenatal attachment style, adverse childhood experiences, and infant temperament. Frontiers in Psychology 9. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01987 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01987

Olafsen, K. S., Ronning, J. A., Dahl, L. B., Ulvund, S. E., Handegard, B. H. & Kaaresen, P. I. (2007). Infant responsiveness and maternal confidence in the neonatal period. Scandinavian Journal of Psychology, 48(6), 499-509. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00619.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2007.00619.x

Olafsen, K. S., Ulvund, S. E., Torgersen, A. M., Wentzel-Larsen, T., Smith, L. & Moe, V. (2018). Temperamental adaptability, persistence, and regularity: Parental ratings of Norwegian infants aged 6 to 12 months, with some implications for preventive practice. Infant Mental Health Journal, 39(2), 183-197. https://doi.org/10.1002/imhj.21697 DOI: https://doi.org/10.1002/imhj.21697

Olsen, N. J., Larsen, S. C., Rohde, J. F., Stougaard, M., Handel, M. N., Specht, I. O. & Heitmann, B. L. (2022). Effects of the healthy start randomized intervention on psychological stress and sleep habits among obesity-susceptible healthy weight children and their parents. PLoS ONE 17(3). https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0264514 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0264514

Ostberg, M. & Hagekull, B. (2013). Parenting stress and external stressors as predictors of maternal ratings of child adjustment. Scandinavian Journal of Psychology, 54(3), 213-221. https://dx.doi.org/10.1111/sjop.12045 DOI: https://doi.org/10.1111/sjop.12045

Ponjaert-Kristoffersen, I., Tjus, T., Nekkebroeck, J., Squires, J., Verte, D., Heimann, M., Bonduelle, M., Palermo, G. & Wennerholm, U. B. (2004). Psychological follow-up study of 5-year-old ICSI children. Human Reproduction, 19(12), 2791-2797. https://doi.org/10.1093/humrep/deh511 DOI: https://doi.org/10.1093/humrep/deh511

Pripp, A. H., Skreden, M., Skari, H., Malt, U. & Emblem, R. (2010). Underlying correlation structures of parental stress, general health and anxiety. Scandinavian Journal of Psychology, 51(6), 473-479. https://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00841.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2010.00841.x

Ravn, I. H., Lindemann, R., Smeby, N. A., Bunch, E. H., Sandvik, L. & Smith, L. (2012a). Stress in fathers of moderately and late preterm infants: A randomised controlled trial. Early Child Development and Care, 182(5), 537-552. https://doi.org/10.1080/03004430.2011.564279 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2011.564279

Ravn, I. H., Smith, L., Smeby, N. A., Kynoe, N. M., Sandvik, L., Bunch, E. H. & Lindemann, R. (2012b). Effects of early mother-infant intervention on outcomes in mothers and moderately and late preterm infants at age 1 year: A randomized controlled trial. Infant Behavior & Development, 35(1), 36-47. https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2011.09.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2011.09.006

Ringstad, T. (2022). Sammenhengen mellom foreldres tilknytningsstil, foreldrestress og psykologiske problemer hos barn: En eksplorerende studie av et klinisk utvalg. Universitetet i Oslo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-97188

Rohde, J. F., Larsen, S. C., Händel, M. N., Olsen, N. J., Stougaard, M. & Heitmann, B. L. (2021). Associations between parental stress and subsequent changes in dietary intake and quality among preschool children susceptible to obesity. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7). https://doi.org/10.3390/ijerph18073590 DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18073590

Salomonsson, B. (2010). Baby worries: a randomized controlled trial of mother-infant psychoanalytic treatment Karolinska Institutet. Stockholm, Sweden. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/38512

Sarfi, M., Sundet, J. M. & Waal, H. (2013). Maternal stress and behavioral adaptation in methadone- or buprenorphine-exposed toddlers. Infant Behavior & Development, 36(4), 707-716. https://dx.doi.org/10.1016/j.infbeh.2013.08.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2013.08.006

Sigmundstad, T. (2020). Den transaksjonelle sammenhengen mellom foreldrestress og psykiske symptomer hos barn- en deskriptiv studie fra en BUP i Oslo. Universitetet i Oslo.

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-81705

Siqveland, T. S., Olafsen, K. S. & Moe, V. (2013). The influence of maternal optimality and infant temperament on parenting stress at 12 months among mothers with substance abuse and psychiatric problems. Scandinavian Journal of Psychology, 54(5), 353-362. https://doi.org/10.1111/sjop.12063 DOI: https://doi.org/10.1111/sjop.12063

Skjøthaug, T., Smith, L., Wentzel-Larsen, T. & Moe, V. (2018). Does fathers' prenatal mental health bear a relationship to parenting stress at 6 months? Infant Mental Health Journal, 39(5), 537-551. https://doi.org/10.1002/imhj.21739 DOI: https://doi.org/10.1002/imhj.21739

Skjøthaug, T., Smith, L., Wentzel-Larsen, T., Stanicke, E. & Moe, V. (2020). Antecedents of fathers' perception of child behavior at child age 12 months. Infant Mental Health Journal, 41(4), 495-516. https://doi.org/10.1002/imhj.21862 DOI: https://doi.org/10.1002/imhj.21862

Skreden, M., Skari, H., Malt, U. F., Pripp, A. H., Bjork, M. D., Faugli, A. & Emblem, R. (2012). Parenting stress and emotional wellbeing in mothers and fathers of preschool children. Scandinavian Journal of Public Health, 40(7), 596-604. https://dx.doi.org/10.1177/1403494812460347 DOI: https://doi.org/10.1177/1403494812460347

Stensland-Rørby, N. K. & Gulbrandsen, A.-T. (2015). Effekt av systematisk foreldreveiledning i et seleksjonsperspektiv. Høgskolen i Oslo og Akershus. https://hdl.handle.net/10642/2926

Tandberg, B. S., Flacking, R., Markestad, T., Grundt, H. & Moen, A. (2019). Parent psychological wellbeing in a single-family room versus an open bay neonatal intensive care unit. PLoS ONE 14(11). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224488 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224488

Thorell, L. B. (2009). The Community Parent Education Program (COPE): Treatment effects in a clinical and a community-based sample. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 14(3), 373-387. https://dx.doi.org/10.1177/1359104509104047 DOI: https://doi.org/10.1177/1359104509104047

Verpe, H., Kjellevold, M., Moe, V., Smith, L., Vannebo, U. T., Stormark, K. M., Sovik, M. L. & Skotheim, S. (2019). Early postpartum discharge: Maternal depression, breastfeeding habits and different follow-up strategies. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(1), 85-92. https://dx.doi.org/10.1111/scs.12604 DOI: https://doi.org/10.1111/scs.12604

Vis, S. A., Lauritzen, C., Fossum, S. & Holtan, A. (2017). Parenting stress among Norwegian kinship and non-kinship foster parents. Nordic Social Work Research, 7(3), 249-259. https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1326977 DOI: https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1326977

Øglænd, I. & Solbakken, M. (2008). Barn av kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet: En studie av preverbal kommunikasjon og omsorgsrelatert stress Universitetet i Oslo. https://www.duo.uio.no/handle/10852/38279?show=full

Aarnes, I. E. (2018). Parental Reflective Functioning, Personality Traits and Parenting Stress in Mothers with Substance Use Disorders. Universitetet i Oslo. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-65020

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2024-05-22

Hvordan referere

Wessel, P., & Kyrrestad, H. (2024). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Parenting Stress Index (PSI), 2. utgave. PsykTestBarn, 14(1), 1–23. https://doi.org/10.7557/29.7581

Utgave

Seksjon

Kunnskapsoppsummeringer