Måleegenskaper ved den norske versjonen av Assessment, Intervention and Moving On (AIM3); utredningsmodellen

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7557/29.7628

Emneord (Nøkkelord):

Barn i skolealder, Ungdom, Risikoatferd

Sammendrag

Beskrivelse: Assessment, Intervention and Moving On (AIM) er et tverrfaglig, veiledende rammeverk for fagpersoner som jobber med barn og ungdom opp til 18 år med problematisk seksuell atferd (PSA) eller skadelig seksuell atferd (SSA). AIM1 ble først introdusert i 2002 av Henniker, Print og Morrison fra prosjektgruppen bak det såkalte AIM-prosjektet i Storbritannia (internasjonal rettighetshaver). AIM-rammeverket består av flere elementer som kan benyttes for å både identifisere og behandle PSA eller SSA, inkludert en AIM-sjekkliste, en AIM utredningsmodell og AIM behandlingsveileder. AIM utredningsmodellen har blitt revidert to ganger og siste versjon, AIM3, ble introdusert i 2019 og oversatt til norsk i 2020 av Ressursenheten V27, Betanien sykehus (norsk rettighetshaver) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Nord. Denne artikkelen fokuserer på AIM3 utredningsmodellen. AIM3 utredningsmodellen inkluderer 5 domener med 5 faktorer (ledd) per domene - totalt 25 faktorer, som indikerer grad av bekymring/risiko. Bruk av AIM3 utredningsmodellen er forbeholdt fagfolk som har deltatt på AIM3-kursene og som har gjennomført kompetansetest. Målgruppa for opplæring av utredningskomponenten i AIM3 er ansatte i spesialisthelsetjeneste, familievern, barnehus, barnevernsansatte, helsesykepleiere, kommunepsykologer, konfliktråd og friomsorg.

Litteratursøk: Litteratursøket resulterte i én inkludert norsk artikkel. Deltakerne i denne studien var 56 norske fagpersoner rekruttert på AIM3-kurs som skåret tre kasusvignetter (konstruerte kasus basert på informasjon fra tidligere ekte, anonymiserte kasus). Dokumentasjonsgrunnlaget omfatter dermed ingen psykometrisk informasjon basert på reelle populasjoner.

Psykometri: Resultatene fra skåring av kasusvignettene viste at AIM3 har moderate intraklassekorrelasjoner; 0,55 (95 % KI = 0,47, 0,63) for faktorskåren (alle 25 ledd x 3 kausvignetter x 56 fagpersoner) og ICC 0,70 (95 % KI = 0,55, 0,85) for domeneskåren (sumskår for de 5 domenene x 3 kasusvignetter x 56 fagpersoner).

Konklusjon: Litteraturgjennomgangen viser at det mangler norske og skandinaviske studier på reelle populasjoner (kun skåring av konstruerte kasusvignetter) som kan belyse AIM3s måleegenskaper når den er brukt i norsk kontekst. Det er dermed ikke mulig å trekke noen konklusjon rundt de psykometriske egenskapene til AIM3.

Referanser

Allotey, J. & Swann, R. (2019). Technology-assisted harmful sexual behaviour: practice guidance (2. utg.). Stockport: The AIM Project.

Askeland, I. R., Jensen, M. & Moen, L. H. (2017). Behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd -Rapport 1/2017. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). https://www.nkvts.no/content/uploads/2017/03/NKVTS_Rapport_1_2017.pdf

Carson, C. (2019). AIM-modellen for utredning av barn under 12 år med problematisk eller skadelig seksuell atferd [AIM Assessment Model for Children under 12 years old with Problematic or Harmful Sexual Behaviours]. [Norsk oversettelse av Jensen, M., Mørch, E.M., Edvardsen, C.B. og Fosheim, K., 2022]. - 3. utgave. Stockport: The AIM Project. https://www.betaniensykehus.no/siteassets/documents/V27/AIM-under-12-informasjon-norsk-versjon-2022.pdf

EFPA. (2013). EFPA Review model for the description and evaluation of psychological tests: Test review form and notes for reviewers, v 4.2.6. European Federation of Psychologist's Association (EFPA). https://cms.bps.org.uk/sites/default/files/2022-07/110c_-_efpa_boa_test_review_model_version_4_2_6_approved.pdf

Griffin, H. L., Beech, A., Print, B., Bradshaw, H. & Quayle, J. (2008). The development and initial testing of the AIM2 framework to assess risk and strengths in young people who sexually offend. Journal of Sexual Aggression, 14(3), 211-225. https://doi.org/10.1080/13552600802366593 DOI: https://doi.org/10.1080/13552600802366593

Griffin, H. L. & Vettor, S. (2012). Predicting sexual re-offending in a UK sample of adolescents with intellectual disabilities. Journal of Sexual Aggression, 18(1), 64-80. https://doi.org/10.1080/13552600.2011.617013 DOI: https://doi.org/10.1080/13552600.2011.617013

Guilhermino, J. & McCarlie, C. (2019a). AIM Behandling. Arbeid med ungdom som har utvist skadelig seksuell atferd, familien og omsorgsgiverne deres - instruktørpakke. [Norsk oversettelse av Kleive, Skorpe Tennfjord og Jensen, 2021]. Stockport: The AIM project.

Guilhermino, J. & McCarlie, C. (2019b). AIM Behandling. Veileder for behandling av ungdom som har utvist skadelig seksuell atferd (SSA), familien og omsorgsgiverne deres [AIM Intervention Guidance: Working with Adolescents, their Families & Carers re Harmful Sexual Behaviours]. [Norsk oversettelse av Jensen, M., Mørch, E.M. og Edvardsen, C.B., 2020]. - 2. utgave. Stockport: The AIM Project. https://www.betaniensykehus.no/siteassets/documents/V27/Infoark-om-AIM-behandlingsboken.pdf

Hackett, S. (2011). Children and Young People with Harmful Sexual behaviours. I C. Barter & D. Berridge (Red.), Children Behaving Badly?: Peer Violence between Children and Young People (s. 121-135). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470976586 DOI: https://doi.org/10.1002/9780470976586.ch9

Hackett, S. (2014). Children and young people with harmful sexual behaviours: Research Review. Darlington: Research in Practice. https://tce.researchinpractice.org.uk/wp-content/uploads/2020/05/children_and_young_people_with_harmful_sexual_behaviours_research_review_2014.pdf

Henniker, J., Print, B. & Morrison, T. (2002). An Inter-agency Assessment Framework for Young People Who Sexually Abuse: Principles, Processes and Practicalities. Child Care in Practice, 8(2), 114-126. https://doi.org/10.1080/13575270220148567 DOI: https://doi.org/10.1080/13575270220148567

Holt, T., Nilsen, L. G., Moen, L. H. & Askeland, I. R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep : en nasjonal kartleggingsundersøkelse - Rapport 6/2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). https://www.nkvts.no/content/uploads/2016/06/Rapport_6_2016_Nett.pdf

Jensen, M., Askeland, I. R. & Bjørknes, R. (2022). Interrater reliability and experiences of Assessment, Intervention, and Moving-on 3 Assessment Model in a multidisciplinary Norwegian sample. Frontiers in Psychology, 13, 1019739. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1019739 DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1019739

Koo, T. K. & Li, M. Y. (2016). A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research. Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155-163. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012 DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012

Leonard, M. & Hackett, S. (2019). AIM3 Utredningsmodellen. Utredning av ungdom og skadelig seksuell atferd (SSA) [AIM3 Assessment Model: Assessment of Adolescents and Harmful Sexual Behaviour]. [Norsk oversettelse Jensen, M. og Mørch, E.M., 2020]. Stockport: The AIM Project. https://www.betaniensykehus.no/492d4b/siteassets/documents/v27/informasjonsark-om-aim3-utredningsmodellen.pdf

NICE. (2016, 20 September ). Harmful sexual behaviour among children and young people. https://www.nice.org.uk/guidance/ng55 DOI: https://doi.org/10.12968/cypn.2016.15.20

The AIM Project. (2023). The AIM Project. AIM - ASSESSMENT / Intervention / Moving On. Hentet 10.05.2024 fra https://aimproject.org.uk/

Nedlastinger

Ytterligere filer

Publisert

2024-06-11

Hvordan referere

Borren, I., & Skar, A.-M. S. (2024). Måleegenskaper ved den norske versjonen av Assessment, Intervention and Moving On (AIM3); utredningsmodellen . PsykTestBarn, 14(1), 1–14. https://doi.org/10.7557/29.7628

Utgave

Seksjon

Kunnskapsoppsummeringer