"Finnshaugen" i Rønvik, Bodø

Dokumentasjon av sørvestlig utkant av id. 38585

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen UiT Norges arktiske universitet
  • Anja Roth Niemi UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.6934

Emneord (Nøkkelord):

arkeologi, gravhaug, arkeologisk overvåking, arkeologisk sjakting

Sammendrag

Opprusting av fylkesvei 834 med ny gang- og sykkelsti innebar konflikt med den sørvestlige delen av gravhaug id. 38585 i Rønvik, Bodø by. Dispensasjon ble innvilget, med vilkår om arkeologisk undersøkelse av den berørte delen av kulturminnet.

Undersøkelsen gikk ut på å anlegge en NV – SØ orientert sjakt parallelt med nordøstsiden av Nordstrandveien, i området mellom veien og avgrensingen av planlagt tiltak mot nordøst.

Prosjektets målsetting var å dokumentere eventuelle bevarte spor etter den opprinnelige sørvestlige enden av haugen, og/eller opprinnelig overflate i umiddelbar tilknytning til gravhaugen mot sørvest. Formålet var å bedre kunnskapsgrunnlaget om haugens konstruksjon, om eventuelle anlegg som fotgrøft, samt om den opprinnelige markoverflaten i tilknytning til haugen.

Sjakten var negativ med hensyn til bevarte kulturminner og intakt eldre markoverflate. Det undersøkte området bestod i sin helhet av masser som er forstyrret av flere moderne inngrep, fremfor alt forårsaket av en kabeltrasé som ikke kunne gjenfinnes i offentlig tilgjengelige kart eller registre.

Vår vurdering er at det innenfor det undersøkte området ikke er noen bevarte spor etter haug eller det opprinnelige bakkenivået haugen ble anlagt på.

Referanser

ARNTZEN, J. 2014. En sen vikingtids våpengrav med østlige trekk fra Løding, Bodø k. Upublisert rapport, Tromsø Museum.

BRATREIN, H. 2018. Høvding, jarl, konge. Nord-Norges politiske historie i vikingtid. Ei annerledes fortelling. Tromsø Museums skrifter XXXVII, Orkana Akademisk. Stamsund

HOLBERG, E. OG HUTCHINSON A. 2009. Lenge før byen. Bodøs historie fram til 1816. Bodøs his-torie bind 1. Tapir akademisk forlag. Trondheim

NIEMI, A. 2021. Prosjektplan – dokumentasjon av profil og uttak av naturvitenskapelige prøver innenfor id 38585

HENRIKSEN, J. E. OG NIEMI A. R. 2014. Albertmyra i Bodø. Undersøkelsen av kokegropfelt, dyr-kingslag og ardspor fra eldre jernalder.

JØRGENSEN, R. OG OLSEN B. 1983. Rapport om utgraving av jernaldergrav, Løpsmark, Bodø k. Top.ark., Tromsø Museum.

KJELLMAN, E. OG OPPVANG J. 2016. Vågøynes, Bodø k., Nordland f. - Sikring av flatmarksgrav og funn. Arkeologiske rapporter, Tromsø Museum. top.ark., Tromsø Museum - Universitetsmuseet.

LUND, H. E. 1952. Innberetning arkeologisk befaring. Top. Ark, UM

MIKALSEN, R. J. A. 2014. Løp-Myklebostad, Bodø k., Nordland f. - Undersøkelse av kokegroper, fotgrøft og andre strukturer fra sein-neolittisk tid og eldre jernalder. Arkeologiske rapporter, Tromsø Museum, UM.

OPPVANG, J., KJELLMAN, E. og NIEMI, A. R. 2019. Kokegropsfelt i Mørkvedbukta, Bodø k. Arkeologiske undersøkelser av tre kokegropsfelt i Mørkvedbukta sommeren 2017. Tromura Tromsø museums rapportserie nr. 52

SIMONSEN, P. 1957. Innberetning, arkeologisk befaring. Top. Ark, UM

STAMNES, A. A. og KIERSNOWSKI, K. 2020. Arkeologisk georadarundersøkelse ved Bodøsjøen,

Bodø Kommune i Nordland fylke. NTNU Vitenskapsmuseet: arkeologiske rapporter 2020-4. https://hdl.handle.net/11250/2728645

STORLI, I. 1985. Håløyghøvdinger. Om grunnlaget for og vedlikeholdet av høvdingmakt i jernalderen, med vekt på Sør-Salten. Magisteravhandling i arkeologi, UIT

STORLI, I. 2006. Hålogaland før rikssamlingen. Politiske prosesser i perioden 200-900 e.Kr. Instituttet for sammenlignende kulturforskning serie B, skrifter vol. 123, Novus forlag, Oslo

Forside rapport med veg og gravhaugen i bakgrunnen

Nedlastinger

Publisert

2023-01-24

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter