Njárgajávri/Hyggevann

Arkeologisk dokumentasjon av fangstanlegg i Hammerfest kommune

Forfattere

  • Jon Gunnar Blom UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.7002

Emneord (Nøkkelord):

arkeologi, skyteskjul, fangstanlegg, ledegjerde, jakt, villrein

Sammendrag

Høsten 2022 undersøkte og dokumenterte arkeologer fra Norges arktiske universitetsmuseum to skyteskjul/bogasteller i et fangstanlegg ved Njárgajávri/Hyggevann øst for Hammerfest i Finnmark. Steinmurene ble rensket fram og plukket fra hverandre, og området i skyteskjulet og et mindre område utenfor steinmurene ble gravd ut for hånd. Målet var å finne arkeologisk materiale som kan si noe om når fangstanlegget ble etablert, hvilken periode eller perioder det var i bruk, konstruksjon og relasjon til landskap og aktivitet i og utenfor skyteskjulene.

Det ble ikke funnet gjenstander eller egnet prøvemateriale i og ved strukturene, men murene og utgravingsfeltet ble dokumentert med fotogrammetri, totalstasjon og feltfoto.

Fangstanlegget med ledegjerde, andre skyteskjul og landskapet rundt ble dokumentert med drone og fotogrammetri. Dette ble analysert og sammenlignet med det nærliggende fangstanlegget på Fállevággi.

Referanser

BIRKELY, H. 2010: Dunsanking, jakt og fangst i Porsanger, Faktaark Bioforsk (https://www.nibio.no/tema/landskap/fugleturisme/_/attachment/inline/d808c1ac-1a72-471a-a829-9cb34f6d08f8:4ae61ee6c7b26ecd20e4f8c30f616568ceab0e3b/Dunsanking.pdf) – lest 13.03.2023

IVERSEN, K. 1989. Krise, utslettelse og nytt liv: Hammerfest etter 1914, Hammerfest kommune

MØLMEN, Ø. 1991. Den gamle villreinfangsten i sør-norske fjell, SPOR – Tema Jakt og Fangst, Nr. 2, 6. Årgang. 12. Hefte (s.26-29)

OPPVANG, J. og KJELLMAN, E. 2019. Vuolmmašjohka i Porsanger. Undersøkelse av tid-lig-mesolittisk boplass og samiske kulturminner, TROMURA Tromsø Museums Rapportserie, Nr. 51, UiT

PILØ, L. 2016. Scaring Sticks – The Thin Line Between Life and Death for Reindeer, Secrets of the ice (https://secretsoftheice.com/news/2016/10/26/scaring-sticks/) – lest 13.03.2023

RAMSTAD, M. og HOLE, R. 2019a (2015) Fetegga: bågåstøer og alpin fangst i eldre steinalder, Villreinen – Temahefte: Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Villreinrådet i Norge, Hamar Media as. (s.82-87)

RAMSTAD, M. og HOLE, R. 2019b (2017) Reinsjakt til ulike tider over eit langt tidsrom i Møre-fjella, Villreinen – Temahefte: Arkeologi, fangstanlegg og fangstkultur. Villreinrådet i Nor-ge, Hamar Media as. (s.106-111)

SANDEN, G.D. 2013. Jakt og fangst på villrein - Ein komparativ analyse av jakt- og fangstanlegg knytt til villrein i Midt-Noreg, Mastergradsoppgave i Arkeologi, Det humanistiske fakultet. Insti-tutt for arkeologi og religionsvitenskap. NTNU, Trondheim

SANDEN, G.D. 2016. Villreinfangst i den sørlige delen av Midt-Noreg – ein studie i fordelinga av bågastø, jordgravne og steinmura fangstgroper. Viking LXXIX (s.53-74)

SANDRING, V.L.W. 2017. Hverdagsliv i Søer Wehr Sogn og Koutken anno 1690, Mastergradsopp-gave i historie, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT. https://doi.org/10.5617/viking.3904

SCHANCHE, A. og SCHANCHE, K. 2014. Jakt og fangst i eldre tid. OTTAR -Populærvitenskapelig tidsskrift fra Tromsø Museum, 4/2014. Nr. 302. UM UiT (S.14-22)

UTNE, M.B. 1932. Finnmark omkring 1700. Aktstykker og oversikter, Første hefte – To jordebø-ker fra 1694. Nordnorske samlinger, Etnografisk museum. A.W.Brøggers boktrykkeri A/S. (https://www.nb.no/items/32bfdda638863304cb366d6ae4fe246a) – lest 13.03.2023

WICKLER, S. og JØRGENSEN, R. 2018. Høyfjellsarkeologi og reinfangst i Nord, Norark – Norsk arkeologi (https://norark.no/innsikt/hoyfjellsarkeologi-og-reinfangst-nord/) -lest 13.03.2023

Forside rapport, med bilde av et vann, kjørespor og strømmaster.

Nedlastinger

Publisert

2023-03-20

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter