Overvåking av graving i gårdshaugen i Kilbotn, Harstad k.

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.7281

Emneord (Nøkkelord):

Arkeologi, Overvåking, Gårdshaug, mellomalder

Sammendrag

Overvåking av grøfting og annet gravearbeid i forbindelse med nytt vann og avløpsanlegg til Aspelivegen 11 og 13 ble gjennomført i perioden 20-22 juni 2022. Arbeidet berørte gårdshaugen Id. 28739-1, i kulturminnets sørlige del.

To områder med bevarte gårdshaugmasser ble dokumentert, profil 1 i det vestre området som ble berørt av tiltaket og profil 2 noe lenger øst i grøfteområdet. Profil 1 viste to meter kulturlag, hvorav 50 cm i bunn tolkes som meget intakt gårdshaug. Prøve fra en trekull- og askekonsentrasjon sentralt i disse kulturlagene ble datert til høymellomalder.

En prøve fra en lignende kontekst i profil 2 ble datert til seinmellomalder/tidlig nytid. Kulturlagene i dette var 30-50 cm tykke, og har trolig i sin helhet blitt avsatt på senere tid enn mellomalderlagene dokumentert i profil 1.

Konklusjonen er at kulturminnets planavgrensning i Askeladden og antydede dybde (opptil 3-4 m), trolig er korrekt. Datering til mellomalder er også sannsynliggjort med denne overvåkingen, men mulighetene for eldre dateringer holdes åpne siden det ikke foreligger datering av bunnlag i profil 1.

Referanser

BERTELSEN, R. 1973. Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Magisteravhandling. Universitetet i Bergen.

BERTELSEN, R. 1979. Farm mounds in North Norway, a review of recent research. Norwegian Archaeological Review, Vol. 12, no. 1, s. 48-56. https://doi.org/10.1080/00293652.1979.9965313

BERTELSEN, R. 1984. Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation characteristics. Acta Borealia, vol. 1, no. 1, s. 7 - 25. https://doi.org/10.1080/08003838408580303

BERTELSEN, R. 2002. Saurbekken i Harstad, in: Povl Simonsen (red.), Mellomalderarkeologi mellom Salten og Senja. Tromura kulturhistorie nr. 35, s. 15-20

BERTELSEN, R. 2019. Saurbekken i Harstad som forskningsarena. Et essay om et lite frø som ble sådd i 1965. Årbok for Harstad, s. 100-105. https://doi.org/10.1016/S0926-6593(65)80178-3

BUNSE, L. 2010. Kun et trekkdyr i jordbruket? Hestens betydning i nordnorsk yngre jernalder. Masteravhandling i arkeologi, IAR, UIT

LYSAKER, T. 1956. Trondenes bygdebok: Gårdshistorie for Sandtorg herred. Trondenes bygdeboknemd, Harstad

MARTENS, V. V. 2016. Preserving Rural Settlement Sites in Norway? Investigations of Archaeological Deposits in a Changing Climate. PhD Vrije Universiteit, Amsterdam

POPOV, A.A. 1966. The Nganasan. The Material Culture of the Tavgi Samoyeds. Uralic and Altaic Series, Vol.56, Indiana University Publications

Jordskifteverkets kartarkiv, RA/S-3929/T, 1859-1988, s. 40

Forside rapport, gravemaskin som graer en grøft gjennom eng med ugress, hvitt hus og rød låve i bakgrunnen

Nedlastinger

Publisert

2023-10-25

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter