Overvåking av graving i gårdshaugen på Harstadgården, Harstad k.

Forfattere

  • Jørn Erik Henriksen

DOI:

https://doi.org/10.7557/trm.7415

Emneord (Nøkkelord):

arkeologisk overvåking, gårdshaug, middelalder, utgravning

Sammendrag

I løpet av perioden 30.5 – 17.06.2022 ble det gjennomført arkeologisk overvåking av graving til nytt vann- og avløpsanlegg, kabeltraseer m.m i et 80 m langt sammenhengende strekk gjennom gateløpene Erikstads gate – Harstadgårdsveien i Harstad sentrum. To partier av intakte kulturlag ble dokumentert som profil 1 (Harstadgårdsveien) og profil 2 (Erikstads gate). En datering fra bunnlag i profil 1, tolket som sannsynlig dyrkingslag, ble datert til merovingertid (672-774 AD). To prøver fra profil 2 ble datert til henholdsvis 1515-1640 AD og 1473-1625 AD.

Datering til yngre jernalder kan sammenholdes med dateringsresultater fra tidligere overvåkingsprosjekter og løsfunn i nærheten av gårdshaugen. Samlet er indikasjonene på utstrakt aktivitet i jernalder i gårdshaugens eldre faser sterke.

Svært mye av undergrunnen var sterkt omrotet av moderne inngrep i bakken, og ser ut til å ha rammet de delene av gårdshaugen som ble dannet i mellomalderen og senere særlig hardt. Lignende observasjoner er gjort i tidligere overvåkingsprosjekter. To dateringer fra profil 2 er samtidige med historisk belagt bosetting på stedet, og kulturlag med samme datering er påvist i et tidligere overvåkingsprosjekt. Ingen eldre faser ble påvist i disse områdene, og en mulig årsak til dette kan være at bosetting i tidlig nytid og senere ekspanderte utover kjernen i gårdshaugens bosetting i mellomalder og jernalder.

Referanser

ANDREASSEN, D. M. 2000. Overvåking av kabelgrøft. (OPI-Kanal) i gårdshaugen «Harstadgården, Harstad k. Arkeologisk rapport, Top. Ark. UM

ARNTZEN, J. 2010. Arkeologiske spor etter jordbruk. I Arntzen, J. og Sommerseth, I. (red.) Den første gården i Nord-Norge. Jordbruksbosetting fra bronsealder til jernalder på Kveøy. TROMURA, rapportserie nr. 39, UM, UIT

BERTELSEN, R. 1973. Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Magisteravhandling. Universitetet i Bergen.

BERTELSEN R. 1979. Farm mounds in North Norway, a review of recent research. NorwegianArchaeological Review, Vol. 12, no. 1, s. 48-56

https://doi.org/10.1080/00293652.1979.9965313

BERTELSEN, R. 1984. Farm mounds of the Harstad area. Quantitative investigations of accumulation characteristics. Acta Borealia, vol. 1, no. 1, s. 7 - 25 https://doi.org/10.1080/08003838408580303

BERTELSEN, R. 2002. Saurbekken i Harstad, in: Povl Simonsen (red.), Mellomalderarkeologi mellom Salten og Senja. Tromura kulturhistorie nr. 35, s. 15-20

BERTELSEN, R. 2011. Tilkomsten av fiskevær, med særlig blikk på kysten mellom Vestfjorden og Lopphavet, i Hansen, LI-Holt, R.-Imsen, S.(red.), Nordens plass i middelalderens Europa. Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier, Speculum Boreale 16, s. 78-88

BERTELSEN, R. 2019. Saurbekken i Harstad som forskningsarena. Et essay om et lite frø som ble sådd i 1965. Årbok for Harstad, s. 100-105

HENRIKSEN, J. E. 2021. Røkenes gård: Arkeologisk overvåking, gnr./bnr. 81/1, Harstad kommune, Troms og Finnmark fylke. Tromura nr. 61, Tromsø museums rapportserie

LYSAKER, T. 1956. Trondenes bygdebok. Bind 3. Gårdshistorie for Trondenes herred med Harstad. Trondenes bygdeboknemd, Harstad

OPPVANG, J. 2020. St. Olavsgt. 57, Harstadgården id. 59383. Overvåkning av gravearbeid. UM Arkeologiske rapporter 2020.

OPPVANG, J., SJÖGREN, P., OG KJELLMAN, E. 2019 Arkeologisk undersøkelse av dyrkningslag id. 147704. Tromsø museum arkeologiske rapporter https://uit.no/tmu/rapporter/rapport?p_document_id=709931

RØNNING, H. 1988. Harstad - min barndoms by. A.s. Harstad Tidendes aksidenstrykkeri, Harstad

SJØVOLD, T. 1974. The iron age settlement of Arctic Norway: A study in the expansion of European iron age culture within the Arctic Circle: Late iron age (merovingian and viking periods). Tromsø Museums skrifter X: II. Tromsø

STEINNES, K. 2003. Ved egne krefter. Harstads historie 1904-2004. Harstad kommune

SØRGÅRD, Å. og OS. K. 2005. Overvåking av graving - utskifting av vann- og avløpsledninger - Harstadgårdsvegen - Åsvegen. Arkeologisk rapport, Top. Ark. UM

Jordskifteverkets kartarkiv, RA/S-3929/T, 1859-1988, s. 49

Topografisk arkiv, UM. Notat og kartanvisning fra Harstad kommune om dumping av utgravde gårdshaugmasser fra Harstadgård gårdshaug

Forside rapport, gravemaskin som graver en grøft langs veg, trær og gressflater i bakgrunnen

Nedlastinger

Publisert

2024-02-07

Utgave

Seksjon

Forvaltningsrapporter