Eftertankar kring dialektala stänk

Authors

  • Björn Bihl Karlstad University

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7041

Keywords:

Gustaf Fröding, Dialektdiktning, Värmländska, Stilistik, Kodväxling

Abstract

Artikeln presenterar eftertankar kring min bok Med stänk av dialekt: Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter från 2016, där jag resonerar utifrån en modell för olika typer av svenska talspråksvariationer. Skalan är central för att teoretisera graden av dialekt, men den behöver justeras för att passa det empiriska materialet. Jag diskuterar också dialektala drag i relation till berättande och direkt anföring, där majoriteten av sådana drag finns i berättande text snarare än direkt anföring. Dessutom observerar jag att Frödings dialektdiktning minskar över tid och nästan upphör mot slutet av 90-talet. Här presenterar jag ytterligare skäl för nedgången och avslutet än de som diskuteras i boken.

References

Auer, Peter, 1998. Introduction. Bilingual Conversation revisited. I: Auer, Peter (red.). Code-switching in conversation. Language, interaction and identity. Routledge. London. S. 1–24.

Bergsten, Staffan, 2002. Gustaf Fröding. Natur och kultur. Stockholm.

Bihl, Björn, 2016: Med stänk av dialekt. Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 141. Swedish Science Press. Uppsala.

Björklund, Siv, 2016. Kodväxling i tal och text och dess lämplighet för analys av litterär flerspråkighet. I: Björklund, Siv & Lönnroth, Harry (red.). Språkmöten i skönlitteratur – perspektiv på litterär flerspråkighet. VAKKI. Vasa. S. 13–32.

Broberg, Richard, 2001. Språk- och kulturgränser i Värmland. En översikt och några synpunkter. Språk- och folkminnesinstitutet. Uppsala.

Cassirer, Peter, 2003. Stil, stilistik och stilanalys. 3 uppl. Natur och kultur. Stockholm.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1959. Folkmål i rikssvensk prosadiktning. Några synpunkter med utgångspunkt från Sara Lidmans Västerbottens-romaner. I: Gjerdman, Olof, Jansson, Valter & Östergren, Olof (red.). Nysvenska studier 39. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. Lundequistska bokhandeln. Uppsala. S. 106–168.

Dahlstedt, Karl-Hampus, 1978. Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, särskilt i Norrland. I: Zeitler, Rudolf (red.). Det moderna Skandinaviens framväxt: bidrag till de nordiska ländernas moderna historia: föreläsningar hållna vid Humanistiska fakultetens symposium, femte sektionen, 6–9 juni 1977. Uppsala universitet samt Almqvist och Wiksell international. Uppsala resp. Stockholm. S. 49–65.

Elmevik, Lennart, 1958. Den värmländska dialekten i Frödings ”Räggler å paschaser”. Uppsats i nordiska språk. Uppsala.

García, Ofelia & Li Wei, 2014. Translanguaging. Language, Bilingualism and Education. Palgrave Macmillan. Basingstoke. https://doi.org/10.1057/9781137385765_4 DOI: https://doi.org/10.1057/9781137385765_4

G:son Berg, Ruben (utg.), 1919–21. Samlade skrifter av Gustaf Fröding I–X. Albert Bonniers förlag. Stockholm.

Hesselman, Bengt, 1948–53. Huvudlinjer I–III. Bonnier. Stockholm.

Jansson, Sven-Bertil, 1975. Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk dialektdikt 1875–1900. Umeå universitet. Umeå.

Kallstenius, Gottfrid, 1907: Värmländska bärgslagsmålets formlära. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1907. Norstedt. Stockholm.

Kallstenius, Gottfrid, 1927. Översikt av Värmlands svenska dialekter: jämte sju språkkartor. I: Bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folkliv XXI.2. P. A. Norstedt & söner. Stockholm.

Kallstenius, Gottfrid, 1989. Dialektala drag i Frödings riksspråkliga diktning. I: Diktarens mekanismer. Fem uppsatser om Fröding. Norma. Borås. S. 115–124.

Lainio, Jarmo, 2013. Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige. I: Sundgren, Eva (red.). Sociolingvistik. 2 uppl. Liber. Stockholm. S. 274–312.

Landqvist, Hans & Tingsell, Sofia, 2016. Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: att analysera kontexten för litterära verk. I: Björklund, Siv & Lönnroth, Harry (red.). Språkmöten i skönlitteratur – perspektiv på litterär flerspråkighet. VAKKI. Vasa. S. 33–54.

Lyttkens, Ivar Adolf & Wulff, Fredrik Amadeus, 1889. Svensk uttals-ordbok. Lund.

Michanek, Germund, 2004. Gustaf Frödings poesi. Wahlström och Widstrand. Stockholm.

Michanek, Germund & Rosenblad, Ingvald (utg.), 1982. Gustaf Frödings brev. 2, 1892–1910. Bonniers. Stockholm.

Olsson, Henry, 1970. Vinlövsranka och hagtornskrans. En bok om Fröding. Norstedt. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978. Svenska dialekter. Natur och kultur. Stockholm.

Ragnarsson, Inge, 1943. Verklighetsunderlaget för Gustaf Frödings landsmålsdiktning. Samlaren. Årgång 24. Uppsala. S. 84–94.

Rietz, Johan Ernst, 1867. Svenskt dialekt-lexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket. C. W. K. Gleerups förlag. Lund.

Svanberg, Nils, 1934. Verner von Heidenstam och Gustaf Fröding: två kapitel om nittitalets stil. Geber. Stockholm.

Svenska Akademiens ordbok. 1893–. Gleerupska universitetsbokhandeln. Lund.

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. P. A. Norstedts och söners förlag. 6 uppl. 1889.

Tidigs, Julia, 2014. Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa. Åbo Akademis förlag. Åbo.

Warmland, Knut, 2008. Värmländsk ordbok. De värmska dialekternas ordskatt samlad och presenterad av Knut Warmland. Ny, bearbetad och kompletterad utgåva. Värmlands Museum. Karlstad.

Wessén, Elias, 1965. Svensk språkhistoria. 1. Ljudlära och ordböjningslära. Almqvist & Wiksell. Stockholm.

Zillén, Erik, 2001. Den lekande Fröding. En författarskapsstudie. Nordic Academic Press. Lund.

Downloads

Published

2023-12-21