Perceptuel dialektologi og sproglig variation i Danmark

en århusiansk tegn-et-kort-undersøgelse

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7083

Keywords:

dansk, perceptuel dialektologi, sprogideologier, sproglig variation

Abstract

Denne artikel undersøger sprogbrugeres opfattelser af og holdninger til sproglig variation i Danmark. Vi anvender hvad vi kalder ‘tegn-et-kort-metoden’ (på engelsk: the draw-a-map task), en perceptuel-dialektologisk undersøgelsesmetode som bruges til at afdække hvilke geografiske og sociale sproglige varieteter der opleves som fremtrædende for sprogbrugere. Vi benytter desuden en videreudvikling af samme metode som går ud på at benytte GIS-software, dvs. et geografisk informationssystem, til at aggregere data fra respondenters individuelle tegn-et-kort-besvarelser, dvs. håndtegnede sprogkort, og yderligere udforske mønstre i det empiriske materiale og visualisere resultaterne. I tillæg til en metodepræsentation fremlægger vi resultater fra et tegn-et-kort-eksperiment vi udførte med en respondentgruppe bestående af universitetsstuderende i Aarhus. Vi præsenterer og diskuterer en række kortvisualiseringer baseret på GIS-analyse af forskellige delmængder af vores århusianske tegn-et-kort-data, og vi gransker desuden holdningskommentarer og metasproglige beskrivelser fra respondenternes sprogkort. Artiklen giver et indblik i hvordan perceptuel dialektologi kan bruges til at belyse nye aspekter af, og dermed bidrage til yderligere at nuancere, det sprogideologiske billede tidligere forskning har tegnet af sociolingvistisk sprogforandring i det senmoderne Danmark.

References

Boets, Herman & Georges de Schutter. 1977. Verstaanbaarheid en appreciatie. Nederlandse dialekten uit België zoals inwoners van Duffel die ervaren [Intelligibility and appreciation. Dutch dialects from Bel-gium as experienced by inhabitants of Duffel]. Taal en Tongval 29: 156–177.

Bounds, Paulina & Charles J. Sutherland. 2018. Perceptual basemaps reloaded: The role basemaps play in eliciting perceptions. Journal of Linguistic Geography 6: 145–166. https://doi.org/10.1017/jlg.2018.7 DOI: https://doi.org/10.1017/jlg.2018.7

Brink, Lars & Jørn Lund. 1975. Dansk Rigsmål. Lydudviklingen siden 1840 med særligt henblik på sociolekterne i København. Bd. 2. Gyldendal, København.

Brink, Lars & Jørn Lund. 2018. Yngre nydansk. I Dansk Sproghistorie, red. af Ebba Hjorth, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merethe Korvenius Jørgensen & Laurids Kristian Fahl. Bd. 2. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab & Aarhus Universitetsforlag, København/Aarhus: 197–228.

Britain, David. 2020. Denmark – A perhaps unexpected dialect laboratory. I Standardization as Socio-linguistic Change. A Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, red. af Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen & Andreas Candefors Stæhr. Routledge, New York: 228–237.

Bucholtz, Mary, Nancy Bermudez, Victor Fung, Lisa Edwards & Rosalva Vargas. 2007. Hella nor Cal or totally so Cal? The perceptual dialectology of California. Journal of English Linguistics 35: 325–352. https://doi.org/10.1177/0075424207307780 DOI: https://doi.org/10.1177/0075424207307780

Bøegh, Kristoffer Friis. 2022. Om dialektcykelturen i 1940 og udforskningen af artikelgrænsen mellem øst- og vestjysk. Ord & Sag 42: 31–44. https://doi.org/10.7146/ordogsag.v42i.141141 DOI: https://doi.org/10.7146/ordogsag.v42i.141141

Bøegh, Kristoffer Friis, Inger Schoonderbeek Hansen & Mette-Marie Møller Svendsen. 2023. Tegn-et-kort-data fra Aarhus og København – en perceptuel-dialektologisk undersøgelse. I 19. Møde om Ud-forskningen af Dansk Sprog, red. Kirstine Boas, Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Ea Lindhard Overgaard. Aarhus: Nordisk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universi-tet: 57–73.

Bøegh, Kristoffer Friis, Peter Bakker, Inger Schoonderbeek Hansen & Carsten Levisen. 2023. The Be-ginning of Quantitative Sociolinguistics in the Nineteenth Century: The Dane Anker Jensen (1878–1937) and his pioneering study “The Linguistic Situation in the Parish of Aaby, Aarhus County” (1898). Historiographia Linguistica 49(2/3): 336–354. https://doi.org/10.1075/hl.00114.boe DOI: https://doi.org/10.1075/hl.00114.boe

Cramer, Jennifer. 2016. Contested Southernness: The linguistic production and perception of regional identity in Louisville, Kentucky. Ph.d.-afhandling, University of Illinois at Urbana Champaign.

Cramer, Jennifer. 2021. Mental maps and perceptual dialectology. Language and Linguistics Compass 15(2): 1–15. https://doi.org/10.1111/lnc3.12405 DOI: https://doi.org/10.1111/lnc3.12405

Cramer, Jennifer & Chris Montgomery. 2016. Developing methods in perceptual dialectology. I City-scapes and Perceptual Dialectology: Global Perspectives on Non-Linguists’ Knowledge of the Dialect Landscape, red. af Jennifer Cramer & Chris Montgomery. De Gruyter Mouton, Berlin/Boston: 9–24. https://doi.org/10.1515/9781614510086-007 DOI: https://doi.org/10.1515/9781614510086-007

Evans, Betsy E., Matthew Dunbar & Nicole Chartier. 2020. Cardiffians’ perceptions of English in the UK. Journal of Linguistic Geography 8: 1–8. https://doi.org/10.1017/jlg.2020.1 DOI: https://doi.org/10.1017/jlg.2020.1

Giles, Howard & Nancy Niedzielski. 1998. Italian is beautiful, German is ugly. I Language Myths, red. af Laurie Bauer & Peter Trudgill. Penguin, Hamondsworth: 85–93.

Gould, Peter & Rodney White. 1986. Mental Maps, 2. ed. Allen & Unwin, London/Boston.

Hansen, Inger Schoonderbeek. 2020. Jysk Ordbog – af hvem, til hvem og hvorfor? I Nordiska studier i leksikografi 15, red. af Caroline Sandström, Ulla-Maija Forsberg, Charlotta af Hällström-Reijonen, Maria Lehtonen & Klaas Ruppel. Nordisk forening for leksikografi, Helsingfors: 135–143.

Hansen, Inger Schoonderbeek. 2022. Findes der en særlig jysk sprogidentitet? NyS 61(3): 73–125. https://doi.org/10.7146/nys.v1i61.132240 DOI: https://doi.org/10.7146/nys.v1i61.132240

Hansen, Inger Schoonderbeek & Yonatan Goldshtein. 2021. Er København (virkelig) eneste sproglige normcenter? I 18. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, red. af Yonatan Goldshtein, Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard. Aarhus, Institut for Kommunikation og Kultur, Aar-hus Universitet: 189–210.

Hansen, Inger Schoonderbeek & Yonatan Goldshtein. 2021. Popular geopolitics and the conceptualiza-tion of linguistic norm centres. Journal of Postcolonial Linguistics 5: 204–225.

Hansen, Inger Schoonderbeek, Mette-Marie Møller Svendsen & Kristoffer Friis Bøegh. Under udg. Digi-talisering af Jysk Ordbogs seddelsamling. I Nordiske studier i leksikografi 16, red. af Louise Holmer, Greta Horn, Hans Landqvist, Pär Nilsson, Eva Nordgren. Nordisk forening for leksikografi, Lund.

Jensen, Anker [1878–1937]. 2023. The Linguistic Situation in the Parish of Aaby, Aarhus County. Oversættelse og kommenteret edition ved Carsten Levisen, Kristoffer Friis Bøegh, Peter Bakker & In-ger Schoonderbeek Hansen. Historiographia Linguistica 49(2/3): 355–371. https://doi.org/10.1075/hl.00113.jen DOI: https://doi.org/10.1075/hl.00113.jen

Jysk Ordbog. 2000–. Tilgængelig via http://jyskordbog.dk/jyskordbog/ordbog.html

Kristiansen, Tore. 1991. Sprogholdninger hos folkeskolelærere, unge mennesker og personalechefer på Næstvedegnen. Danske Folkemål 33: 51–62.

Kristiansen, Tore. 2009. The macro-level social meanings of late-modern Danish accents. Acta Linguisti-ca Hafniensia: International Journal of Linguistics 41: 167–192. https://doi.org/10.1080/03740460903364219 DOI: https://doi.org/10.1080/03740460903364219

Kristiansen, Tore. 2018. Sociodialectology. I The Handbook of Dialectology, red. af Charles Boberg, John Nerbonne & Dominic Watt. Wiley-Blackwell, Hoboken NJ: 106–122. https://doi.org/10.1002/9781118827628.ch6 DOI: https://doi.org/10.1002/9781118827628.ch6

Kristiansen, Tore. 2020. Sprogets væsen og det gode sprogsamfund – som jeg har set det. Danske Tale-sprog 20: 7–32.

Ladd, Florence C. 1970. Black youths view their environment. Environment and Behaviour 2: 74–99. https://doi.org/10.1177/001391657000200105 DOI: https://doi.org/10.1177/001391657000200105

Ladegaard, Hans Jørgen. 1999. Dansk rigsmål i et socialpsykologisk perspektiv: En diskussion og empi-risk analyse af rigsmålsbegrebet. RASK 11: 3–43.

Long, Daniel. 1999. Geographical perceptions of Japanese dialect regions. I Handbook of Perceptual Dialectology, red. af Dennis R. Preston. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam: 177–198. https://doi.org/10.1075/z.hpd1.21lon DOI: https://doi.org/10.1075/z.hpd1.21lon

Lynch, Kevin. 1960. The Image of the City. MIT Press, Cambridge.

Maegaard, Marie. 2007. Udtalevariation og -forandring i københavnsk: En etnografisk undersøgelse af sprogbrug, sociale kategorier og social praksis blandt unge på en københavnsk folkeskole. Danske Ta-lesprog 8. Hans Reitzels Forlag, København.

Maegaard, Marie. 2020. Introduction. I Standardization as Sociolinguistic Change. A Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, red. af Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Morten-sen & Andreas Candefors Stæhr. Routledge, New York: 1–26. https://doi.org/10.4324/9780429467486-1 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486-1

Maegaard, Marie, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen & Andreas Candefors Stæhr. 2020. Stand-ardization as Sociolinguistic Change. A Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas. Routledge, New York. https://doi.org/10.4324/9780429467486 DOI: https://doi.org/10.4324/9780429467486

Maegaard, Marie & Pia Quist. 2020. Perception, Recognition, and Indexicality. Experimental Investiga-tions of Variation in Northern Jutland, Southern Jutland, and in Bornholm. I Standardization as Soci-olinguistic Change. A Transversal Study of Three Traditional Dialect Areas, red. af Marie Maegaard, Malene Monka, Kristine Køhler Mortensen & Andreas Candefors Stæhr. Routledge, New York: 145–168.

Mitchell, David S. B., Marivic Lesho, Abby Walker. 2017. Folk Perception of African American Eng-lish Regional Variation. Journal of Linguistic Geography 5: 1–16. https://doi.org/10.1017/jlg.2017.2 DOI: https://doi.org/10.1017/jlg.2017.2

Monka, Malene. 2013. Sted og sprogforandring: en undersøgelse af sprogforandring i virkelig tid hos mobile og bofaste informanter fra Odder, Vinderup og Tinglev. Danske Talesprog 13. Museum Tuscu-lanum, København.

Montgomery, Chris. 2007. Northern English dialects: a perceptual approach. Ph.d.-afhandling, Univer-sity of Sheffield, Sheffield.

Montgomery, Chris. 2012. The effect of proximity in perceptual dialectology. Journal of Sociolinguis-tics 16: 638–668. https://doi.org/10.1111/josl.12003 DOI: https://doi.org/10.1111/josl.12003

Montgomery, Chris. 2017. Maps and Mapping in (Perceptual) Dialect Geography. I Language and a Sense of Place: Studies in Language and Region, red. af Chris Montgomery & Emma Moore. Cam-bridge University Press, Cambridge: 147–170. https://doi.org/10.1017/9781316162477.009 DOI: https://doi.org/10.1017/9781316162477.009

Montgomery, Chris. 2022. Perceptual Dialectology. I Research Methods in Language Attitudes, red. af Ruth Kircher & Lena Zipp. Cambridge University Press, Cambridge: 160–182. https://doi.org/10.1017/9781108867788.014 DOI: https://doi.org/10.1017/9781108867788.014

Montgomery, Chris & Philipp Stoeckle. 2013. Geographic information systems and perceptual dialectol-ogy: A method for processing draw-a-map data. Journal of Linguistic Geography 1: 52–85. https://doi.org/10.1017/jlg.2013.4 DOI: https://doi.org/10.1017/jlg.2013.4

Pedersen, Inge-Lise. 1999. Hvornår er en kode ikke længere den samme kode – og hvem afgør det? Om forholdet mellem sprogbrugernes og sprogforskerens grænsedragning, specielt i forbindelse med regio-nalisering. I Målbryting: Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg 2, red. af Gunnstein Aksel-berg. Bergen Trykk AS, Bergen: 18–40. https://doi.org/10.7557/17.4711 DOI: https://doi.org/10.7557/17.4711

Pedersen, Inge-Lise. 2003. Traditional dialects of Danish and the de-dialectalization 1900–2000. Interna-tional Journal of the Sociology of Language 159: 9–28. https://doi.org/10.1515/ijsl.2003.012 DOI: https://doi.org/10.1515/ijsl.2003.012

Preston, Dennis Richard. 1982. Perceptual dialectology: Mental maps of United States dialects from a Hawaiian perspective. University of Hawaii Working Papers in Linguistics 14(2): 5–49.

Preston, Dennis Richard. 1986. Five visions of America. Language in Society 15: 221–240. https://doi.org/10.1017/S0047404500000191 DOI: https://doi.org/10.1017/S0047404500000191

Preston, Dennis Richard. 1989. Perceptual dialectology: Non-linguists’ view of aerial linguistics. Foris, Dordrecht. https://doi.org/10.1515/9783110871913 DOI: https://doi.org/10.1515/9783110871913

Preston, Dennis Richard. 1999. Introduction. I Handbook of Perceptual Dialectology, red. af Dennis Richard Preston. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam: xxiii–xl. https://doi.org/10.1075/z.hpd1.05pre DOI: https://doi.org/10.1075/z.hpd1.05pre

Preston, Dennis Richard. 2018. Perceptual dialectology. I The Handbook of Dialectology, red. af Charles Boberg, John Nerbonne & Dominic Watt. Wiley & Sons, Oxford: 177–203. https://doi.org/10.1002/9781118827628.ch10 DOI: https://doi.org/10.1002/9781118827628.ch10

Preston, Dennis R. & George M. Howe. 1987. Computerized generalizations of mental dialect maps. I Variation in Language: NWAV-XV at Stanford, red. af Keith M. Denning, Sharon Inkelas, Faye C. McNair-Knox & John R. Rickford. Department of Linguistics, Stanford University, Stanford: 361–378.

QGIS Development Team. 2023. QGIS Geographic Information System. Tilgængelig via http://qgis.osgeo.org

Quist, Pia. 2005. Stilistiske Praksisser i Storbyens Heterogene Skole. En etnografisk og sociolingvistisk undersøgelse af sproglig variation. Museum Tusculanum, København.

Schüppert, Anja, Nanna Haug Hilton & Charlotte Gooskens. 2015. Swedish is beautiful, Danish is ug-ly? Investigating the link between language attitudes and intelligibility. Linguistics 53(2): 375–403. https://doi.org/10.1515/ling-2015-0003 DOI: https://doi.org/10.1515/ling-2015-0003

Svenstrup, Christoph Hare & Jacob Thøgersen. 2009. On the discursive construction of “rigsdansk”, “jysk”, “københavnsk” and other varieties among adolescents in western Jutland. I Language atti-tudes, standardization and language change: Perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, red. af Marie Maegaard, Pia Quist, Frans Gregersen & J. Normann Jørgensen. Novus forlag, Oslo: 181–210.

Teinler, Jannie. 2016. Dialekt där den nästan inte finns: En folklingvistisk studie av dialektens sociala betydelse i ett standardspråksnära område. Institutionen för nordiska språk, Uppsala.

Wikner, Sarah. 2014. Svenskan i Helsingfors ur talarnas perspektiv. Puhe ja kieli 34(3): 119–137.

Downloads

Published

2023-12-21