Leksikalsk variation i de danske ømål

Authors

  • Asgerd Gudiksen University of Copenhagen

DOI:

https://doi.org/10.7557/12.7085

Keywords:

dialektologi, ømål, leksikalsk variation, ordforråd

Abstract

Inden for dialektforskningen undersøges dialektal variation typisk med udgangspunkt i et begreb, fx et redskab eller et dyr, med det formål at beskrive og forklare den geografiske fordeling af betegnelser for begrebet. Den pilotundersøgelse artiklen gør rede for, afprøver en metode til at undersøge leksikalsk variation mere bredt. Undersøgelsen sammenligner ordforrådet inden for tre centrale arbejdsprocesser i det førindustrielle bondesamfund: kornhøst, smørfremstilling og udkørsel af gødning, for at få indtryk af hvor forskelligartet terminologien er inden for ømålsområdet, og om de almindeligt udbredte ord har særlige karakteristika. Et særligt fokus for artiklen er at undersøge i hvor høj grad Storebælt udgør en terminologisk grænse. Undersøgelsen bygger primært på Ømålsordbogen og dens seddelsamling. Eftersom det onomasiologiske princip har præget både indsamling, organisering af samlingen og redigering er det et velegnet udgangspunkt for begrebsmæssige undersøgelser, men der er dog også en række fejlkilder man må tage højde for ved udnyttelsen af samlingen.

References

Andersen, Poul.1970. I Nordfyn med omliggende øer. Gyldendals Egnsbeskrivelse 3: 170 –181. Gyldendal, København.

Andersen, Poul. 1974. Hvirvel og Vridel. Et ordgeografisk Tolkningsforsøg. I Festskrift til Kristian Hald, redigeret af Poul Andersen m.fl., 185–204. Akademisk Forlag, København.

Bjerrum, Anders, Ella Jensen & Svend Jespersen. u.å. Hø- og Kornhøst. Upubliceret (duplikeret).

Jysk Ordbog. http://www.jyskordbog.dk.

Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. http://no2014.uib.no/perl/ordbok/no2014.cgi

Køster, Finn. 1975. Om gammeldags gødningsudkørsel. Optegnelser fra 1974. Danske Folkemål 20: 135–144.

Møller, Kristen.1938. Mælken og dens produkter. Danske Folkemaal 12: 1–16.

Møller, Kristen. 1942. Danske Plejltyper. Danske Folkemaal 13: 42–64.

Ordbok över Finlands svenska folkmål. https://kaino.kotus.fi/fo/.

Pedersen, Inge Lise.1987. Fynsk mellem øst og vest. I 1. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog, udgivet af Kristian Ringgaard, 177–189. Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus Universitet, Århus.

Pedersen, Inge Lise & Lise Warburg. 1987. En historisk og dialektgeografisk undersøgelse af strikning og strikketerminologi i Danmark. Danske Folkemål 29: 99–158.

Skautrup, Peter. 1949. Kostaldens navne i danske dialekter. En dialektgeografisk skitse. I Festskrift til Museumsforstander H.P. Hansen, Herning paa 70-Aarsdagen den 2. Oktober 1949, redigeret af Peter Skautrup & Axel Steensberg, 356–387. København og Aarhus.

Sørensen, Viggo. 2019. Ordforråd. I Dansk Sproghistorie 3. Bøjning og bygning, redigeret af Ebba Hjort, Henrik Galberg Jacobsen, Bent Jørgensen, Birgitte Jacobsen, Merete Korvenius Jørgensen & Laurids Kristian Fahl, 257–266. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, København.

Wienecke Andersen, Lena. 2014. Fra virkelighedens verden til ordbogens. Et studie i datastrukturering med henblik på betydningsbeskrivelse i Ømålsordbogen. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, København.

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer. 1–.1992–. Center for Dialektforskning & Universitets-Jubilæets Danske Samfund, København.

Ømålsordbogens seddelsamling. Undersamlingerne Dialektforskning/Ømålsordbogen redigeret – Dialektforskning/Ømålsordbogen uredigeret/ Emnesamlinger (‟Høst”, ‟Mælk”, ‟Pløjning og Møg”, ‟Mælkekasser”) – Dialektforskning/Ømålsordbogen uredigeret /Redaktionssedler. https://sprogsamlinger.ku.dk/q.php?p=ds

Downloads

Published

2023-12-21