Fiktionalitet i F.C. Eilschovs Forsøg til en Fruentimmer-Philosophie

Introduktionen af en ny retorisk strategi i dansk videnskabelig kommunikation

Authors

  • Valdemar Nielsen Pold Aarhus Universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/4.5741

Keywords:

F.C. Eilschov, Forsøg til en Fruentimmer-Philosophie, fictionality, science communication, fictive dialogue, analogy

Abstract

This article investigates how and why the Danish philosopher Frederik Christian Eilschov in Forsøg til en Fruentimmer-Philosophie as one of the first scientists in Denmark uses fictionality as a rhetorical strategy to communicate science. I argue that Eilschov uses both global and local fictionality to transfer scientific content from a male, Latin and scientific public to a female, Danish and literary public by mimicking rhetorical strategies prevalent in the female public. The reason for his changing rhetoric is that it among other things allows the readers to identify with a woman philosopher and presents a certain knowledge praxis and culture. In addition, Eilschov also thinks women have greater imagination and therefore are conditioned to other rhetorical strategies than men. Though Eilschov has been acknowledged as one of the more influential rationalists in Denmark during the 18thcentury as well as an important language puritan his role as one of the first scientists in Denmark that introduces fictionality as a rhetorical strategy to communicate science has been underemphasized. This article aims to change that.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Albeck, Gustav et.al., Dansk litteratur historie (København: Politikens Forlag, 1964-1966)

Algarotti, Francesco, Sir Isaac Newton’s Philosophy Explain’d For the Use of the Ladies (London: E. Cave, 1739 [1737]).

Baumgarten, Alexander Gottlieb, Metaphysics. A Critical Translation with Kant’s Elucidations, Selected Notes, and Related Materials (London: Bloomsbury, 2013 [1740]).

Beer, Gillian, Darwin’s Plots (Cambridge: Cambridge University Press, 1983).

Brinkmann, Svend, Hvad er et menneske? En filosofisk dannelsesrejse (København: Gyldendal, 2019).

Christensen, Johnny, ‘F.C. Eilschov og hans sprogdannende virke’ i Litteratur og lærdom red. af Marianne Alenius og Peter Zeeberg (København: Museum Tusculanums Forlag, 1987).

Cicero, Marcus Tullius, ‘A Dialogue concerning Oratorical Partitions’ oversat af C. D. Yonge i The Orations of Marcus Tullius Cicero, vol. IV. (London: G. Bell and Sons Ltd., 1913 [46 f.v.t.]).

Clarke, Bruce et.al. (red.), The Routledge Companion to Literature & Science (London: Routledge 2011). https://doi.org/10.4324/9780203848739

Dahlstrom, Michael F., ‘Using Narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences’, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111 (2014), s. 13614–13620. https://doi.org/10.1073/pnas.1320645111

Davies, Sarah R., Megan Halpern, Maja Horst, David Kirkby og Bruce Lewenstein, ‘Science stories as culture: experience, identity, narrative and emotion in public communication of science’, Journal of Science Communication, 18 (2019), 1-17. https://doi.org/10.22323/2.18050201

Eilschov, Frederik Christian, Beviis, at Naturens Lov ikke forbyder den Respect imod Fruentimmeret, som Moden har indført iblandt os (København: Hans kongelige majestæts privilegerede bogtrykkeri, 1747).

Eilschov, Frederik Christian. Forsøg til en Fruentimmer-Philosophie eller Alvorlige og Lystige Samtaler med et Fruentimmer om det der er nyttigt og fornøjeligt i alle Philosophiens Parter efter Fontenelles Maade forfattede hvoraf Maanedligen udgives et Hefte (København: Ernst Henrich Berling, 1749-1750).

Finocchiaro, Maurice A., The Galileo Affair (Berkley: University of California Press, 1989). https://doi.org/10.1525/9780520909298

Fénelon, François, Om Pigebørns Opdragelse oversat Johanna Maria Gamst (København: Morten Hallager, 1776 [1681]).

Fontenelle, Bernard le Bovier de, Samtaler om meer end een Verden, imellem et Fruentimmer og en lærd Mand. Af det nyeste Franske Oplag oversatte paa Dansk, med Figurer oplyste, med professor Gottschedens og egne nye Anmerkninger forsynede af Friderich Christian Eilschow Phil. Mag. (København: Christoph Georg Glasing, 1748 [1686]).

Galilei, Galileo, Samtale om de to hovedsystemer for verden, det ptolemæiske og det kopernikanske, oversat af Conni-Kay Jørgensen (Skive: Forlaget Wunderbuch, 2019 [1632]).

Galiei, Galileo, Dialogues Concerning Two New Sciences, oversat af Henry Crew og Alfonso de Salvio (New York: The MacMillan Company, 1914 [1638]).

Genette, Gerard, Nitsa Ben-Ari & Brian McHale, ‘Fictional Narrative, Factual Narrative’, Poetics Today, 11 (1990), s. 755-774. https://doi.org/10.2307/1773076

Gjerlevsen, Simona Zetterberg og Henrik Skov Nielsen, ‘Distinguishing fictionality’ i Exploring fictionality, red. af Cindie Aaen Maagaard, Daniel Schäbler og Marianne Wolff Lundholt (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2020)

Gross, Alan G., Joseph E. Harmon & Michael Reidy, Communicating Science. The Scientific Article from the 17th Century to the Present (Oxford: Oxford University Press, 2002).

Hankins, Thomas L, Science and the Enlightenment (London & New York: Cambridge University Press, 1985).

Hansen, Oscar, Filosofien i Danmark i det 18. og 19. århundrede (København: Gyldendalske Boghandels Forlag, 1897).

Hansen, P., Illustreret dansk litteraturhistorie (København: Bogforlaget Ernst Bojesen, 1902).

Heilbron, J. L., Galileo (Oxford: Oxford University Press, 2010).

Holberg, Ludvig, ‘Den Politiske Kandstøber’ i Comoedier sammenskrevne for den nye oprettede danske Skue-Plads ved Hans Mickelsen Borger og Indvaaner i Callundborg. Med Just Justesens Fortale første Tome (København, 1723).

Horrebow, Christian, ‘Om Solens Eccentricitet, hvilken befindes at være bestandig, og ikke at aftage, som nogle af denjere Astronomis giette’ i Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste i Aarene 1748, 1749 og 1750. Femte Deel (København: Det kongelig Waysenhuses Bogtrykkerie, 1751).

Hvass, Hans, Eilschov, Holberg og begyndelsen til Dyrenes Beskyttelse (København: Rosenkilde og Bagger, 1973).

Høffding, Harald, Danske filosoffer (København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1909).

Jensen, Johan Fjord, M. Møller, T. Nielsen & J. Stigel (red.), Dansk litteraturhistorie (København: Gyldendal, 1983-1985).

Jonge, Nicolai, Den Kongelige Hoved- og Residens-Stad Kiøbenhavns Beskrivelse (København: Nicolaus Møller, 1783).

Kirkby, David A, Lab Coats in Hollywood. Science, Scientists, and Cinema (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2011). https://doi.org/10.7551/mitpress/8483.001.0001

Knudsen, Gunnar (red.), Sydrak. Efter Haandskriftet Ny Kgl. Saml. 236 4to (København: H.H. Thieles Bogtrykkeri, 1921).

Knudsen, Johannes (red.), Lucidarius. En Folkebog fra Middelalderen (København: G.E.C. Gad, 1909).

Koch, Carl Henrik, Dansk oplysningsfilosofi 1700-1800 (København: Gyldendal, 2003).

Kraft, Jens, ‘Betænkninger over Neutons og Cartesii Systemata, tillige med nye Anmærkninger over Lyset’ i Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæste i Aaret 1747. Tredie Deel (København: Det kongelig Waysenhuses Bogtrykkerie, 1747).

Kragh, Helge, Natur, Nytte og Ånd. Dansk Naturvidenskabs Historie, bind 2 (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2005).

Larsen, Erik Vive, ‘Sproget og oplysningen’, i Oplysningens verden, red. af Ole Høiris og Thomas Ledet (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2007), s. 371-382.

Leibniz, Gottfried Wilhelm, New Essays on Human Understanding, oversat af Peter Remnant og Jonathan Bennet (New York: Cambridge University Press, 1996 [1765]).

Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding (London: Wordsworth Editions, 2014 [1689]).

Lollesgaard, Johannes. Sprogfilosoferen og Sprogforsken i Danmark ved det 18. Aarhundredes midte (København: P. Haase og Søns Forlag, 1925).

Madsen, Peter Lund, Dr. Zukaroffs testamente. En bog om menneskehjernen (København: Gyldendal, 2012).

Mai, Anne-Marie, ‘Forsøg til en fruentimmerfilosofi’ i Lys og blade red. af Johannes Nørregaard Frandsen, Jørgen Gleerup, Inger-Lise Hjordt-Vetlesen og Anne-Marie Mai (Odense: Odense Universitetsforlag, 1995).

Mai, Anne-Marie, Hvor litteraturen finder sted (København: Gyldendal, 2010-2011).

Malebranche, Nicolas, Dialogues on metaphysics and religion, oversat af Morris Ginsberg (London: George Allen & Unwin Ltd., 1923 [1688]).

Meuter, Norbert, ‘Narration in Various Disciplines’ i Peter Hühn (red.), the living handbook of narratologi (Hamburg: Hamburg University, 2011).

Meyer, Stephen (red.), The Cambridge Companion to Literature and Science (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). https://doi.org/10.1017/9781139942096

Mortensen, Klaus P. og May Schack (red.), Dansk litteraturs historie (København: Gyldendal, 2006-2009).

Nicolson, Marjorie Hope, Newton Demands the Muse (Princeton: Princeton University Press, 1946).

Nicolson, Marjorie Hope, Science and Imagination (New York: Cornell University Press, 1956).

Ortony, Andrew (red.), Metaphor and Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).

Petersen, N.M., Bidrag til den danske Literaturs Historie, (København: Brødrene Berling, 1853-1861).

Petersen, Carl S. og Vilhelm Andersen (red.), Illustreret dansk litteraturhistorie (København: Gyldendal, 1916-32).

Phelan, James, Experiencing Fiction: Judgements, Progressions, and the Rhetorical Theory of Narrative. Columbus (Ohio: Ohio State University Press, 2007).

Pontoppidan, Erik, Den Danske Atlas. Tomus II (København: Andreas Hartvig Godiche).

Rowe, Christopher, Plato and the Art of Philosophical Writing (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). https://doi.org/10.1017/CBO9780511482625

Shapin, Steven, The Scientific Revolution (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1996).

Sløk, Johannes, At læse Platon (København: Hans Reitzels Forlag, 1992).

Tønnesson, Johan, Hva er sakprosa (Oslo: Universitetsforlaget, 2008).

Vaihinger, Hans, The Philosophy of ’As if’. A System of the Theoretical, Practical and Religious Fictions of Mankind (London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1924 [1911]).

Walsh, Richard, The Rhetoric of Fictionality. Narrative Theory and the Idea of Fiction' (Ohio: The Ohio State University Press, 2007).

Walsh, Richard, ‘The Narration of Scientific Facts’ i Narrative Factuality, red. af Monika Fludernik og Marie-Laure Ryan (Berlin: de Gruyter, 2019), s. 417-428. https://doi.org/10.1515/9783110486278-028

Walsh, Richard, James Phelan og Henrik Skov Nielsen, ‘Ten Theses about Fictionality’, Narrative, 23, (2005), 61-73. https://doi.org/10.1353/nar.2015.0005

Williamson, Timothy, Tetralogue (Oxford: Oxford University Press, 2015).

White, Hayden, ‘The Value of Narrativity in the Representation of Reality’, Critical Inquiry, 7 (1980), s. 5–27. https://doi.org/10.1086/448086

Wolff, Christian, Fornuftige Tanker, om den menneskelige Forstands Kræfter, og dens rigtige Brug i at kiende Sandhed, Sandheds Elskere meddeelte oversat af Andreas Lundhoff (København: Johan Jørgen Hopffner, 1742 [1712]).

Wolff, Christian, Fornuftige Tanker om det, som Menneskene have at Giøre og Lade, til deres Lyksaligheds Befordring, Sandheds Elskere meddelte oversat af Andreas Lundhoff (København: Johan Jørgen Hopffner, 1744 [1720]).

Xenophon, Memorabilia, oversat af Amy L. Bonette (Ithaca og London: Cornell University Press, 1994 [371 f.v.t.]).

Zambach, Sine, Kvinde kend din kode (Aarhus: Forlaget FILO, 2018).

Ørsted, Hans Christian, ‘Om Samtaleformen i videnskabelige Meddelelser’ i Samlede og efterladte Skrifter, bind 5 (København: Universitetsboghandler Andreas Frederik Høst, 1851), s. 33-41.

Downloads

Published

2021-07-02

Issue

Section

Peer-reviewed articles