Variation in Grammatical Gender in Written Norwegian

A Study of the Use of Grammatical Gender of Nouns in Bokmål and Nynorsk

Abstract

This report originated in an assignment from the Language Council of Norway to map gender variation in Bokmål and Nynorsk. The background for the assignment and a clarification of terms are the subject of Chapter 1. In the second chapter, I explain the material and how I collected, processed, and analysed it. The main findings from the study are presented in Chapter 3. Finally, I will make some recommendations in Chapter 4.

This is a revised and expanded version of the report with the same title from 2017 (see https://doi.org/10.7557/sr.2017.1).

Downloads

Download data is not yet available.

References

«Bibliografi over litteratur om genusvariasjon i norsk skriftspråk». u.å. Vitja 10. januar 2017. https://www.zotero.org/groups/genusvariasjon.

Conzett, Philipp. 2004. «Frå einskap til ulikskap? Ei gransking av genustilhøvet ved avleiingar på -skap i skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 22 (2): 169–93.

———. 2016a. «Ordlaging». I Mønster. Norsk språkhistorie I, redigert av Helge Sandøy, 271–315. Oslo: Novus forlag.

———. 2016b. «Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk». I Føredrag. Oslo. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sprakdagen-2016/id2520179/.

———. 2017. «Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved subs-tantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum». Septentrio Reports 2017 (1): 1–91. https://doi.org/10.7557/7.4077.

———. 2020. «Genusvariasjon i norsk skriftspråk». Dataset. DataverseNO. https://doi.org/10.18710/MTEQYP, V2.

Den Departementale rettskrivningskomite. 1918. Den Nye rettskrivning: reglar og ordlistor : II : Landsmål. Bd. II. Kristiania. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-bok_2016063008124.

Enger, Hans-Olav, og Kristian Emil Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk: morfo-logi og syntaks. Landslaget for norskundervisning. Oslo: Landslaget for norskundervis-ning og Cappelen akademisk forlag. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-bok_2009070800072.

Hovdenak, Marit, Killingbergtrø, Laurits, Lauvhjell, Arne, Nordlie, Sigurd, Rommetveit, Magne, og Worren, Dagfinn, red. 2006. Nynorskordboka: definisjons- og rettskrivings-ordbok. 4. utg. Samlaget kunnskap. Oslo: Samlaget. http://ordbok.uib.no/perl/ord-bok.cgi?OPP=&nynorsk=+&ordbok=nynorsk.

Hægstad, Marius. 1899. Framlegg til skrivereglar for landsmaale i skularne: fyrelagt det Kongelige Departement for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Kristiania: Brøgger. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009043010008.

———. 1905. Norsk maallæra eller grammatik i landsmaalet. 5. utg. Bergen: Nygaard. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020200135.

Lain Knudsen, Rune, og Ruth Vatvedt Fjeld. 2013. «LBK2013: A balanced; annotated national corpus for Norwegian Bokmål». I , 12–20. Linköping: Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet.

Landrø, Marit Ingebjørg, og Wangensteen, Boye, red. 2005. Bokmålsordboka: definisjons- og rettskrivningsordbok. 3. utg., 2. rev. oppl. Oslo: Kunnskapsforl. http://ord-bok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal.

«Leksikografisk bokmålskorpus - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». u.å. Vitja 20. desember 2016. https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/kor-pus/skriftsprakskorpus/lbk/.

«Norsk ordbank - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». u.å. Vitja 20. desember 2016. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/forsking/norsk-ordbank/.

«Norsk Ordboks Nynorskkorpus». u.å. Vitja 20. desember 2016. http://no2014.uio.no/korpu-set/conc_enkeltsok.htm.

«NoWaC v 1.0 - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». u.å. Vitja 3. januar 2017. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/nowac/index.html.

Rettskrivingsnemnda for nynorsk. 2011. «Ny rettskriving for 2000-talet. Innstilling til ny rett-skriving for det nynorske skriftmålet». Språkrådet. https://www.sprakra-det.no/upload/Rettskrivingsnemnda/Innstilling%20nynorsk.pdf.

Sandøy, Helge. 1997. «Genuset åt substantiv på -ning i nynorsk». I Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997, redigert av Jarle Bondevik, Gjert Kris-toffersen, Oddvar Nes, og Helge Sandøy, 160–77. Bergen: Alma mater.

Språkrådet. u.å. «Rettskrivningsvedtak etter 2012». Språkrådet. Vitja 14. mars 2020. http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/normering/Rettskrivingsvedtak/rettskriv-ningsvedtak-etter-2012/.

«TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics». u.å. Archive for open research data in linguistics. Vitja 21. februar 2020. https://trolling.uit.no/.

Vollan, Magnhild. 2006. «Ei normeringshistorisk vandring i skogen». Maal og Minne 2: 137–71.

Aasen, Ivar. 1965. Norsk Grammatik. Omarb. Udg. af «Det Norske folkesprogs Grammatik», 3die uforandr. Udg. Oslo: Universitetsforlaget. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-bok_2006081600044.

———. 2003. Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Ny utg. ved Kristoffer Kruken og Terje Aarset. Samlagets bøker for høgare utdanning. Oslo: Samlaget.

Published
2020-03-17