Variation in Grammatical Gender in Written Norwegian

A Study of the Use of Grammatical Gender of Nouns in Bokmål and Nynorsk

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.5412

Abstract

This report originated in an assignment from the Language Council of Norway to map gender variation in Bokmål and Nynorsk. The background for the assignment and a clarification of terms are the subject of Chapter 1. In the second chapter, I explain the material and how I collected, processed, and analysed it. The main findings from the study are presented in Chapter 3. Finally, I will make some recommendations in Chapter 4.

This is a revised and expanded version of the report with the same title from 2017 (see https://doi.org/10.7557/sr.2017.1).

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

«Bibliografi over litteratur om genusvariasjon i norsk skriftspråk». u.å. Vitja 10. januar 2017. https://www.zotero.org/groups/genusvariasjon.

Conzett, Philipp. 2004. «Frå einskap til ulikskap? Ei gransking av genustilhøvet ved avleiingar på -skap i skandinavisk». Norsk Lingvistisk Tidsskrift 22 (2): 169–93.

———. 2016a. «Ordlaging». I Mønster. Norsk språkhistorie I, redigert av Helge Sandøy, 271–315. Oslo: Novus forlag.

———. 2016b. «Bruken av substantiv med fleire kjønn i norsk skriftspråk». I Føredrag. Oslo. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sprakdagen-2016/id2520179/.

———. 2017. «Genusvariasjon i norsk skriftspråk. Ei undersøking av genusbruken ved subs-tantiv som er normerte som maskulinum og nøytrum». Septentrio Reports 2017 (1): 1–91. https://doi.org/10.7557/7.4077.

———. 2020. «Genusvariasjon i norsk skriftspråk». Dataset. DataverseNO. https://doi.org/10.18710/MTEQYP, V2.

Den Departementale rettskrivningskomite. 1918. Den Nye rettskrivning: reglar og ordlistor : II : Landsmål. Bd. II. Kristiania. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-bok_2016063008124.

Enger, Hans-Olav, og Kristian Emil Kristoffersen. 2000. Innføring i norsk grammatikk: morfo-logi og syntaks. Landslaget for norskundervisning. Oslo: Landslaget for norskundervis-ning og Cappelen akademisk forlag. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-bok_2009070800072.

Hovdenak, Marit, Killingbergtrø, Laurits, Lauvhjell, Arne, Nordlie, Sigurd, Rommetveit, Magne, og Worren, Dagfinn, red. 2006. Nynorskordboka: definisjons- og rettskrivings-ordbok. 4. utg. Samlaget kunnskap. Oslo: Samlaget. http://ordbok.uib.no/perl/ord-bok.cgi?OPP=&nynorsk=+&ordbok=nynorsk.

Hægstad, Marius. 1899. Framlegg til skrivereglar for landsmaale i skularne: fyrelagt det Kongelige Departement for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Kristiania: Brøgger. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009043010008.

———. 1905. Norsk maallæra eller grammatik i landsmaalet. 5. utg. Bergen: Nygaard. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020200135.

Lain Knudsen, Rune, og Ruth Vatvedt Fjeld. 2013. «LBK2013: A balanced; annotated national corpus for Norwegian Bokmål». I , 12–20. Linköping: Linköping University Electronic Press; Linköpings universitet.

Landrø, Marit Ingebjørg, og Wangensteen, Boye, red. 2005. Bokmålsordboka: definisjons- og rettskrivningsordbok. 3. utg., 2. rev. oppl. Oslo: Kunnskapsforl. http://ord-bok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=&bokmaal=+&ordbok=bokmaal.

«Leksikografisk bokmålskorpus - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». u.å. Vitja 20. desember 2016. https://www.hf.uio.no/iln/tjenester/kunnskap/sprak/kor-pus/skriftsprakskorpus/lbk/.

«Norsk ordbank - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». u.å. Vitja 20. desember 2016. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/edd/forsking/norsk-ordbank/.

«Norsk Ordboks Nynorskkorpus». u.å. Vitja 20. desember 2016. http://no2014.uio.no/korpu-set/conc_enkeltsok.htm.

«NoWaC v 1.0 - Institutt for lingvistiske og nordiske studium». u.å. Vitja 3. januar 2017. https://www.hf.uio.no/iln/om/organisasjon/tekstlab/prosjekter/nowac/index.html.

Rettskrivingsnemnda for nynorsk. 2011. «Ny rettskriving for 2000-talet. Innstilling til ny rett-skriving for det nynorske skriftmålet». Språkrådet. https://www.sprakra-det.no/upload/Rettskrivingsnemnda/Innstilling%20nynorsk.pdf.

Sandøy, Helge. 1997. «Genuset åt substantiv på -ning i nynorsk». I Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997, redigert av Jarle Bondevik, Gjert Kris-toffersen, Oddvar Nes, og Helge Sandøy, 160–77. Bergen: Alma mater.

Språkrådet. u.å. «Rettskrivningsvedtak etter 2012». Språkrådet. Vitja 14. mars 2020. http://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Norsk/normering/Rettskrivingsvedtak/rettskriv-ningsvedtak-etter-2012/.

«TROLLing - The Tromsø Repository of Language and Linguistics». u.å. Archive for open research data in linguistics. Vitja 21. februar 2020. https://trolling.uit.no/.

Vollan, Magnhild. 2006. «Ei normeringshistorisk vandring i skogen». Maal og Minne 2: 137–71.

Aasen, Ivar. 1965. Norsk Grammatik. Omarb. Udg. af «Det Norske folkesprogs Grammatik», 3die uforandr. Udg. Oslo: Universitetsforlaget. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-bok_2006081600044.

———. 2003. Norsk Ordbog med dansk Forklaring. Ny utg. ved Kristoffer Kruken og Terje Aarset. Samlagets bøker for høgare utdanning. Oslo: Samlaget.

Downloads

Published

2020-03-17

How to Cite

Conzett, P. (2020). Variation in Grammatical Gender in Written Norwegian: A Study of the Use of Grammatical Gender of Nouns in Bokmål and Nynorsk. Septentrio Reports, (4). https://doi.org/10.7557/7.5412