Archives

 • No. 1 (2024)

  This is an open issue for individual reports that are published in the course of 2024.

 • Logo til Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi: Degenerativ rygg

  No. 2 (2023)

  The Norwegian Registry for Spine Surgery aims to improve the quality of spine surgery performed in Norwegian hospitals. The target group is all patients who undergo operations for degenerative spine conditions at public and private hospitals. The purpose is to enable individual hospitals to track their own results, both desirable and undesirable effects of treatment. National, aggregated registry data will be the reference for individual hospitals. The registry enjoys broad support in the professional community and benefits patients in the form of a better and more transparent health service. The data controller and owner of the register is the University Hospital of North Norway health trust.

  Annual reports for 2020 and earlier are published in this issue. See open issues of Septentrio Reports for more recent reports.

 • No. 1 (2023)

  This is an open issue for individual reports that are published in the course of 2023.

 • Stone Age Demographics
  No. 3 (2022)

  Reports from fieldwork during the project "Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics" (2017–2022), financed by the Research Council of Norway, grant number 261760.

 • Holbi, hjerte, stetoskop

  Guktie mijjine?
  No. 2 (2022)

  Saemien healsoedotkemejarnge UiT Nöörjen arktiske universiteetesne 20 jaepieh aavode jïh dan sjïekenisnie daam heevehtimmiegærjam bæjhkohte. Gærjan lea 12 populærvitenskapeles kapihtelh mah tjoevkesem biejieh healsose jïh jieledetsiehkide mijjen gellienkulturelle seabradahkesne Saepmesne.

 • No. 1 (2022)

  This is an open issue for individual reports that are published in the course of 2022.

 • Sluttrapport prosjekt Intensivere implementeringen av åpen vitenskap ved UiT
  No. 14 (2021)

  Det ettårige prosjektet hadde tre hovedkomponenter: 1) Produsere informasjonsvideoer om eksisterende støttetjenester for åpen vitenskap ved UiT, med brukerfortellinger fra fagmiljø; 2) Implementering av den elektroniske labnotatboken Research Space (RSpace) og tilhørende støttetjenester og 3) Uttesting av det åpne samhandlingsverktøyet Open Science Framework Institutions (OSF). 

 • Det juridiske fakultet og Handelshøgskolen ved UiT tester ut kontraktsforhandlinger på digitale plattformer høsten 2020: Design og gjennomføring
  No. 11 (2021)

  Synkron digital undervisning (DigiPS-undervisning) i faget kontraktsforhandlinger er ikke gjennomført tidligere ved UiT. Undervisningen høsten 2020 var dermed første mulighet ved UiT for å samle erfaring og kunnskap om planlegging av undervisning og bruk av simulering og rollespill med DigiPS som ramme. Vi har siden 2011 samarbeidet om felles undervisning over to dager for studenter ved Det juridiske fakultet (Jurfak) og Handelshøgskolen i Tromsø (HHT). Fellesundervisningen har frem til 2020 vært gjennomført ved fysisk oppmøte, og hvor lokalene ved Jurfak har blitt brukt. Coronasituasjonen trigget planleggingen og gjennomføringen av forhandlingene som heldigitale løsninger. Vi gir en redegjørelse for planleggingen og undervisningen. Å lære studentene hvordan digitale plattformer kan brukes med det formål å samarbeide med andre samsvarer med hva næringslivet ønsker seg av egenskaper hos kandidater som utdanner seg; å beherske digitale løsninger. Næringslivet etterlyser også kandidater som har tilegnet seg «soft skills»; å kunne jobbe i grupper og på tvers av teams, noe forhandlingsøvelser tilrettelegger for. Det er derfor særskilt viktig at den forhandlingskompetansen som Jurfak og HHT har etablert blir ytterligere utviklet.

 • Heterogeneous Change Detection on Remote Sensing Data with Self-Supervised Deep Canonically Correlated Autoencoders
  No. 4 (2021)

  Master thesis submitted to the Electrical, Electronics and Telecommunications Engineering and Naval Architecture Department, University of Genoa, March 2020.

  The main part of the work was carried out during the author’s exchange as an Erasmus student to UiT The Arctic University of Norway, where he was supervised by members of the Machine Learning Group in the Department of Physics and Technology. The thesis has later resulted in a conference paper presented at the IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 2020. It was also awarded the Premio Nazionale di Laurea ”Euginio Zilioli” (”Euginio Zilioli” national thesis award) for 2020 by the Italian Association of Remote Sensing (AIT) and the Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment of the Italian National Research Council (CNR-IREA).

  The work is published to serve as a reference for further publications fostered through the collaboration between the author and the thesis supervisors at the University of Genoa and UiT The Arctic University of Norway.

 • Stone Age Demographics
  No. 3 (2021)

  Reports from fieldwork during the project "Stone Age Demographics: multi-scale exploration of population variations and dynamics" (2017–2022), financed by the Research Council of Norway, grant number 261760.

 • Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor – Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand
  No. 9 (2020)

  I arbeidspakken «Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor» har forskerne ut fra ulike perspektiver undersøkt hvordan ansatte på NAV-kontor opplever og vurderer sitt handlingsrom for å komme fram til formålstjenlige løsninger i sitt brukerrettede arbeid. For å belyse ulike områder og implikasjoner for handlingsrom forskerne utarbeidet til sammen sju vitenskapelige arbeider. To vitenskapelige artikler er publisert i et norsk tidsskrift (Tidsskrift for velferdsforskning), mens et større komparativt arbeid er publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift (European Journal of Comparative Law and Governance). Fire arbeider vil inngå i en antologi i regi av forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)[1].

  De vitenskapelige arbeidene framviser ulike innfallsvinkler for å undersøke NAV-ansattes erfaringer og vurderinger av ulike forhold som påvirker deres profesjonelle handlingsrom i ulike deler av deres arbeid. Kort oppsummert har vårt samlede forskningsarbeid synliggjort at NAV-ansattes handlingsrom påvirkes i mange ledd av deres brukerrettede arbeid, herunder vurdering av brukeres bistandsbehov, aktivisering av unge arbeidsledige, begrunnelser av enkeltvedtak, samarbeid med andre aktører, og i møtet med utsatte grupper som ungdom og flyktninger. Videre er det synliggjort hvordan NAV-ansattes handlingsrom for skjønnsutøvelse har ulike forutsetninger og implikasjoner. Ulike forhold påvirker dette handlingsrommet, herunder hvilke velferdspolitiske føringer som gjelder, hvordan lovgivningens ordlyd og utforming fremstår, og hvilke prosedyrer, instrukser og kulturer som råder innenfor NAV som instans. Forskningsarbeidene fremviser hvordan NAVs innsats innenfor arbeidsinkludering påvirkes av og fordrer ulike kunnskaper, ferdigheter og egenskaper hos de ansatte, og handlingsrom for den enkelte til å ta i bruk sin kompetanse. Videre fremviser forskningsarbeidene hvordan borgernes rettssikkerhet

   

  [1] Antologien Arbeidsinkludering og læring i NAV - med forskningsarbeider fra alle fem arbeidspakkene i UniversitetsNAV- samarbeidets forskningsprosjekt ALIN).

 • Gender distribution beyond coarse measurements
  No. 8 (2020)

  Balancing gender distribution in professor positions at the UiT from 2020 onwards

 • Documentation of dwelling sites in Hasvik municipality, Sørøya 2017, during the research project "Stone Age Demographics"
  No. 7 (2020)

  Archaeological survey report from fieldwork in the Hasvik area 2017. Mapping and measuring of Stone Age settlement sites with house-pits.

 • Den sovjetiske Nordflåtens operasjonsplaner (1939 -1940)
  No. 6 (2020)

  Siden lenge før krigsutbruddet i 1939 har det versert påstander i skandinavisk offentlighet om russiske ekspansjonsplaner i nord. Det underliggende motivet skulle være etableringen av nye «isfrie havner» for på den måten å styrke Russlands stilling som verdensmakt. Det har hittil ikke fremkommet kilder som belegg for disse påstandene. Forskningsprosjektet «I en verden av total krig: Norge 1939–1945» ved UiT Norges arktiske universitet er spesielt opptatt av Nordkalottens betydning under andre verdenskrig. Sovjetunionens rolle i nord under Ribbentrop-Molotov-pakten 1939–1941, samt krigen på Litsa-fronten fram til høsten 1944 er blant de temaene forskerne på prosjektet arbeider med.

  Den foreliggende utgivelsen av Nordflåtens operasjonsplaner, hentet fra Det statlige russiske marinearkiv, er den første som gir et relativt tydelig innblikk i sovjetisk sjøstrategisk tenkning og planlegging i nordvest i tiden umiddelbart før utbruddet av Vinterkrigen. Vi håper den vil representere et slags fastpunkt i vurderingen av sovjetisk krigspolitikk i regionen. Professor Rolf H. Hobson ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole tok initiativet til utgivelsen, basert på hans omfattende arkivstudier i Russland under arbeid med Norden i paktperioden 1939–1941.

  Utgivelsen er et norsk-russisk samarbeidsprosjekt. Norsk deltaker i prosjektet har vært professor Sven G. Holtsmark, Institutt for forsvarsstudier, Forsvaret høgskole. Han har siden 1990-årene arbeidet med russisk sikkerhetspolitisk historie basert på særlig sovjetiske arkiver. På russisk side har dr. Pavel Petrov, leder for forskningsavdelingen ved Peterhof statlige museum og naturreservat, deltatt. Blant hans spesialfelt er Nordflåtens historie.

 • Civil Justice and Covid-19
  No. 5 (2020)

  The landscape of civil justice has changed rapidly in very short time. The Coronavirus (Covid-19) pandemic has an impact on civil cases on a global scale that could be characterised as unprecedented. Numerous countries across the globe are facing the question how to enable courts to cope with civil cases in these strange times. Do courts proceed as usual? If not, which cases are dealt with, and how? And perhaps: will the current situation teach us something for the post-pandemic period (which we are all hoping for)?

1-25 of 58