Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)

Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)

Authors

  • Aina Aune Kane UiT Norges arktiske universitet

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.5669

Abstract

Denne rapporten oppsummerer ett av fem delprosjekter (arbeidspakker) i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet og NAV Troms og Finnmark. I arbeidspakken «Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor» har forskerne ut fra ulike perspektiver undersøkt hvordan ansatte på NAV-kontor opplever og vurderer sitt handlingsrom for å komme fram til formålstjenlige løsninger i sitt brukerrettede arbeid. For å belyse ulike områder og implikasjoner for handlingsrom forskerne utarbeidet til sammen sju vitenskapelige arbeider. To vitenskapelige artikler er publisert i et norsk tidsskrift (Tidsskrift for velferdsforskning), mens et større komparativt arbeid er publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift (European Journal of Comparative Law and Governance). Fire arbeider vil inngå i en antologi i regi av forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)[1].

De vitenskapelige arbeidene framviser ulike innfallsvinkler for å undersøke NAV-ansattes erfaringer og vurderinger av ulike forhold som påvirker deres profesjonelle handlingsrom i ulike deler av deres arbeid. Kort oppsummert har vårt samlede forskningsarbeid synliggjort at NAV-ansattes handlingsrom påvirkes i mange ledd av deres brukerrettede arbeid, herunder vurdering av brukeres bistandsbehov, aktivisering av unge arbeidsledige, begrunnelser av enkeltvedtak, samarbeid med andre aktører, og i møtet med utsatte grupper som ungdom og flyktninger. Videre er det synliggjort hvordan NAV-ansattes handlingsrom for skjønnsutøvelse har ulike forutsetninger og implikasjoner. Ulike forhold påvirker dette handlingsrommet, herunder hvilke velferdspolitiske føringer som gjelder, hvordan lovgivningens ordlyd og utforming fremstår, og hvilke prosedyrer, instrukser og kulturer som råder innenfor NAV som instans. Forskningsarbeidene fremviser hvordan NAVs innsats innenfor arbeidsinkludering påvirkes av og fordrer ulike kunnskaper, ferdigheter og egenskaper hos de ansatte, og handlingsrom for den enkelte til å ta i bruk sin kompetanse. Videre fremviser forskningsarbeidene hvordan borgernes rettssikkerhet både kan fremmes og hemmes gjennom NAVs systemer, rutiner, lovgivning og ressurser.

 

[1] Antologien Arbeidsinkludering og læring i NAV - med forskningsarbeider fra alle fem arbeidspakkene i UniversitetsNAV- samarbeidets forskningsprosjekt ALIN).

References

Aall, J. (2011). Rettsstat og menneskerettigheter. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Arbeidsdepartementet (2011). Prop. 130L (2010-201). Endringer i folketrygdloven. Oslo: Departementenes servicesenter.

Arbeids- og sosialdepartementet. (2016). Meld. St. 33 (2015-2016). NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oslo: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (2010). Retningslinjer for oppfølgingsvedtak i NAV. https://www.NAV.no/Arbeid/_attachment/269927.

Bay, A.H og Pedersen, A. W. (2015). En velferdsstat (bare) for middelklassen? Bay, A.H., Hagelund, A., og Hatland, A. (Red). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk.

Bernt, J.F. og Doublet, D.R. (1998). Vitenskapsfilosofi for jurister. Bergen: Fagbokforlaget.

Bråthen, M. (2020). Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer. Søkelys på arbeidslivet 01-02/2020. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-04

Eckhoff, T. (2001). Rettskildelære. 5. utg. (v/J.E. Helgesen). Oslo: Universitetsforlaget.

Eckhoff, T. og Smith, E. (2018). Forvaltningsrett. 11. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Eurofond. (2013). Active inclusion of young people with disabilities or health problems. Luxembourg: Publications office of the European Union.

Fredman, S. (2016). Emerging from the Shadows: Substantive Equality and Article 14 of the European Convention on Human Rights. Human Rights Law Review. DOI: https://doi.org/10.1093/hrlr/ngw001

Frøyland, K., Maximova-Mentzoni, T. og Fossestøl, K. (2016). Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV. Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder. ISBN: 978-82-7609-367-4.

Graver, H.P. (2015). Alminnelig forvaltningsrett. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Halvorsen, K., Stjernø, S. og Øverbye, E. (2016). Innføring i helse- og sosialpolitikk. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Hanssen, H., Humerfelt, K., Kjellevond, A., Norheim, A. og Sommerseth, R. (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. Hanssen, H., Humerfelt, K., Kjellevond, A., Norheim, A. og Sommerseth, R. (red). Faglig skjønn og brukermedvirkning. Bergen: Fagbokforlaget.

Kane, A.A. (2020). NAVs vurdering av brukernes bistandsbehov. Implikasjoner for brukernes rettssikkerhet. Tidsskrift for velferdsforskning. 1/2020. Oslo: Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2020-01-03

Kane, A.A. (2018B). Forsvarlighetskravet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern. 02-03/2018. Oslo: Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-09

Kane, A.A. (2018A). NAVs begrunnelser av enkeltvedtak. Tidsskrift for velferdsforskning. 4/2018, s. 313-329. Oslo: Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-04-03

Kane, A.A. og Köhler-Olsen. (2019). Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering. Glemmestad, H. og Kleppe, L.C. Arbeidsinkludering i sosialt arbeid. Bergen: Fagbokforlaget.

Kane, A.A. og Köhler-Olsen, J. (2018). Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway. European Journal of Comparative Law and Governance 2018, vol. 5 (4).

DOI: https://doi.org/10.1163/22134514-00504002

Kane, A.A. og Köhler-Olsen, J. (2015). Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt? Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 4/2015, s. 262-291. Oslo: Gyldendal Rettsdata.

Kane, A.A., Köhler-Olsen, J. og Reedtz, C. (2017). Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere – forutsetninger for å sikre overgangen til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 2/2017, s. 117-133. Oslo: Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2017-02-02

Kjønstad, A., Syse, A. og Kjelland, M. (2017). Velferdsrett I. Grunnleggende rettigheter, rettssikkerhet og tvang. Oslo: Gyldendal Juridisk.

Lindboe, K. (2012). Barnevernrett. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget.

Malterud, K. (2012). Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag. Oslo: Universitetsforlaget.

Oterholm, I. og Paulsen, V. (2018). Young people and social workers’ experience of differences between child welfare services and social services. Nordic Social Work Research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2018.1450283

Riis-Johansen, M.O., Halvorsen, K., Andenæs, E. og Hammerstad, G.T. (2108). Interaksjon med brukere i NAV. Tidsskrift for velferdsforskning 03/2018. Oslo: Universitetsforlaget. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-03-03

Røhnebæk, M. (2016). Fra bakkebyråkrati til skjermbyråkrati. Tidsskrift for velferdsforskning 04/2016. Oslo: Universitetsforlaget.

DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2016-04-01

Skoghøy, J.E.A. (2019). Rett og rettsanvendelse. Oslo: Universitetsforlaget.

Terum, L.I. og Sadeghi, T. (2019). Medarbeidernes kompetanse ved NAV- kontorene. Endringer i utdanningsbakgrunn, læring på arbeidsplassen og kompetanse, 2011-2018. Skriftserie 2019 nr. 6. Oslo: OsloMet Storbyuniversitetet.

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. 3. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Widding-Havnerås, T. (2016). Unge voksne som verken er i arbeid eller utdanning: en registerbasert studie, 1993 – 2009). Søkelys på arbeidslivet 04/20167 (vol 33). DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-7989-2016-04-05

Downloads

Published

2020-11-23

How to Cite

Kane, A. A. (2020). Sluttrapport Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN): Sluttrapport fra Arbeidspakke 1 i forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN). Septentrio Reports, (9). https://doi.org/10.7557/7.5669