4. Leavloe jïh bijjieleavloe SAMINOR:sne

Authors

DOI:

https://doi.org/10.7557/7.6466

Keywords:

overvekt, fedme, SAMINOR, samer

Abstract

Doh jeanatjommes geerve almetjh Nöörjesne (75 % ålmijste jïh 60 % gujnijste) leah daelie fer lyövlehke jallh fer buajtehks; dej kråahpemaasseindekse (KMI) lea ≥ 25 kg/m2. Tjaalege tjïelkeste gaskemedtien KMI:m jïh gaskebullegievliem jïh man jïjnje buajtehksvoete lea – dovne sïejhme buajtehksvoete (KMI ≥ 30 kg/m2) jïh buajtehksvoete tjåejjien bïjre (gaskebullegievlie > 88 cm gujnide jïh 102 ålmide) – SAMINOR-goerehtimmine mejtie tjïrrehti 2003–2004 jïh 2012–2014. Aalteren mietie staeriedamme gaskemedtien KMI jïh låhkoe sïejhme buajtehksvoetine læssani ålmide, men ij gujnide, SAMINOR 1-goerehtimmeste SAMINOR 2-goerehtæmman. Daate faamosne dovne saemide jïh jeatjabidie mah lin meatan SAMINOR-goerehtimmine. Gaskemedtien gaskebullegievlie tjarke læssani SAMINOR 1-goerehtimmeste SAMINOR 2-goerehtæmman dovne ålmide jïh gujnide jïh saemide jïh jeatjah almetjidie mah lin meatan. Illedahkh SAMINOR 2-goerehtimmeste vuesiehtieh saemien gujnh jollebe gaskemedtien KMI:m utnieh goh jeatjah gujnh jïh dej lea stuerebe gaskebullegievlie. Joekehtse lea unnebe ålmide gosse gaskemedtien KMI:m krööhkeste, mearan gaskebullegievlie lea vueliehkåbpoe saemien ålmide goh jeatjah ålmide. Gosse bæjjese fulkeme almetjh (aaltarisnie 36–69 jaepieh SAMINOR 1-goerehtimmesne mah lin meatan dovne SAMINOR 1- jïh SAMINOR 2-goerehtimmesne, dellie dïhte vuesehte doh nööremes aalteredåehkieh (36–44 jaepieh) mah leevlebe sjidtieh, dovne möölesovveme goh lissiehtimmie tjahtine jïh gaskebullegievlesne. Illedahkh noerhte-nöörjen dajvijste (SAMINOR 2) viertiestamme sjidtieh illedahkigujmie Tromsø 7-goerehtimmeste maam tjïrrehti 2015–2016 Romsesne. Dah aerviedieh dah mah lin meatan SAMINOR-goerehtimmesne, dovne ålma jïh gujnh, leah buajtahkåbpoe goh årrojh Romseste, jïh gujnh SAMINOR-goerehtimmesne aaj stuerebe gaskebullegievliem utnieh goh gujnh Romeste.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

Bjarne K. Jacobsen, UiT Norges arktiske universitet

Bjarne K. Jacobsen er professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, og har siden 1981 arbeidet med forskning omkring utbredelse og årsaker til en rekke ulike kroniske sykdommer med noe vekt på hjertekarsykdommer. Bjarne har i en periode vært tilknyttet Senter for samisk helseforskning. Kapittel 4 om vekt og overvekt bygger i noen grad på hans forskning på vektutviklingen i SAMINOR og Tromsøundersøkelsen.

Marita Melhus, UiT Norgga árktalaš universitehta

Marita Melhus la statistihkár ja barggá seniorinsjenierran Sáme varresvuodadutkama guovdátjin, UiT Vuona arktalasj universitiehtan. Sån vásstet SAMINOR ja Fra bygd til by dáhtábásaj åvdås ja viehket dutkijt statistihkalasj analijsaj ja programmierimijn. Marita la guojmmetjállen edna artihkkalijn ja rapårtåjn maj sisadno la Vuona biele sámij varresvuoda dille.

Kirsti Kvaløy, UiT Norges arktiske universitet

Kirsti Kvaløy er forsker ved Senter for samisk helseforskning, samt professor i epidemiologi ved HUNT forskningssenter/Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU. Hun er opprinnelig molekylærbiolog/genetiker. Forskningsfokuset har de siste 15 årene dreiet seg om populasjonsbasert helseforskning med vekt på fedme og problematikk rundt vekt blant både ungdommer og voksne.

Ann Ragnhild Broderstad, UiT Norges arktiske universitet

Skait Erna Anne-Ravdna, døpt Ann Ragnhild Broderstad, er utdannet lege og har doktorgrad innenfor epidemiologi. Ann Ragnhild er spesialist i indremedisin og blodsykdommer. Hun jobber i dag som faglig leder ved Senter for samisk helseforskning, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. I tillegg jobber hun som overlege ved Universitetssykehuset Nord Norge, Harstad. Ann Ragnhild er forskningsleder for to store befolkningsundersøkelser, Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR og Fra bygd til by. Hun jobber i nært samarbeid med flere internasjonale forskere i Sverige, New Zealand, Australia, Canada, Grønland/Danmark og USA og har vært medlem i Arctic Human Health Research Group under Arktisk råd i perioden 2008–2018. Ann Ragnhild er en del av ledergruppen i Healthy Choices, et NFR-finansiert prosjekt som inkluderer mange store befolkningsstudier, inkludert SAMINOR.

References

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. Lancet 2017;390(10113):2627-42. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32129-3.

Aune D, Sen A, Prasad M, et al. BMI and all cause mortality: systematic review and non-linear dose-response meta-analysis of 230 cohort studies with 3.74 million deaths among 30.3 million participants. BMJ 2016;353:i2156. https://doi.org/10.1136/bmj.i2156.

Folkehelseinstituttet. Overvekt og fedme i Noreg. Folkehelserapporten- Helsetilstanden i Norge 2018 [sitert 15.12.2020]; [Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/overvekt-og-fedme/].

Sund ER, Rangul V, Krokstad S. Folkehelseutfordringer i Trøndelag. Folkehelsepolitisk rapport med helsestatistikk fra HUNT inkludert tall fra HUNT4 (2017-19). Levanger: HUNT forskningssenter, 2019. [Tilgjengelig fra: https://www.ntnu.no/documents/10304/1269212242/Folkehelseutfordringer+i+Tr%C3%B8ndelag+2019.pdf/153c78b4-ad78-4b5a-a65b-2c1b9ff1252b].

Løvsletten O, Jacobsen BK, Grimsgaard S, et al. Prevalence of general and abdominal obesity in 2015-2016 and 8-year longitudinal weight and waist circumference changes in adults and elderly: the Tromsø Study. BMJ Open 2020;10(11):e038465. https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038465.

Jayedi A, Soltani S, Zargar MS, et al. Central fatness and risk of all cause mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of 72 prospective cohort studies. BMJ 2020;370:m3324. https://doi.org/10.1136/bmj.m3324.

World Health Organization. Waist circumference and waist-hip ratio. Report of a WHO Expert Consultation. Geneva, 8-11 December 2008. Geneva: World Health Organization, 2011. (ISBN 978-92-4-150149-1). [Tilgjengelig fra: https://www.who.int/publications/i/item/9789241501491].

Anderson I, Robson B, Connolly M, et al. Indigenous and tribal peoples’ health (The Lancet-Lowitja Institute Global Collaboration): a population study. Lancet 2016;388:131-57. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00345-7.

Nystad T, Melhus M, Brustad M, et al. Ethnic differences in the prevalence of general and central obesity among the Sami and Norwegian populations: the SAMINOR study. Scand J Public Health 2010;38:17-24. https://doi.org/10.1177/1403494809354791.

Broderstad AR, Melhus M. Helse- og levekårsundersøkelsen - SAMINOR. En kunnskapsbase om helse og livsstil i distriktsområder i Nord-Norge. I: Broderstad AR, Silviken A (redaktører). Korsen é det med helsa di?Tromsø: Senter for samisk helseforskning, 2015. s. 6-14. [Tilgjengelig fra: https://uit.no/Content/761437/cache=20222501121236/Popul%C3%A6rvitenskapelig_tidsskrift_Korsen_e_det_med_helsa_di_2015.pdf].

Jacobsen BK, Melhus M, Kvaløy K, et al. A descriptive study of ten-year longitudinal changes in weight and waist circumference in the multi-ethnic rural Northern Norway. The SAMINOR Study, 2003-2014. PLoS One 2020;15:e0229234. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229234.

Kvinne som måler livvidde

Published

2022-03-16

Issue

Section

Book chapters