Etablering av tidsskrift

Kriterier for etablering

 1. Tidsskrifter (herunder skriftserier) som utgis av Septentrio Academic Publishing – heretter omtalt som Septentrio – skal være Open Access-utgivelser.
  1. Tidsskriftet skal gi enkel tilgang til artikler uten krav om registrering og pålogging.
  2. Tidsskriftet må velge en Creative Commons lisens. Lisensen CC BY – Creative Commons Navngivelse – er den dominerende ved institusjonell publisering og bør benyttes.
 2. Tidsskriftet skal normalt ha faglig tilknytning til et institutt eller fakultet ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), men det åpnes for aksept av tidsskrifter uten slik tilknytning, som er av stor faglig viktighet for UiT.
 3. Tidsskriftet skal redegjøre for behovet for etablering av det nye tidsskriftet / overføring av det eksisterende tidsskriftet til Septentrio.
 4. Tidsskriftet må kunne legge frem en langsiktig beskrivelse/vurdering av tilgjengelige ressurser som er nødvendig for driften. Dette gjelder både økonomiske og menneskelige ressurser (redaktører, forfattere og “peer reviewers”)
 5. Tidsskriftet bør etterstrebe å bli tellende i NSDs finansieringssystem for publiseringskanaler.
 6. Tidsskriftet bør etterstrebe å bli indeksert i Directory of Open Access Journals (DOAJ).
 7. Tidsskriftet skal bruke identifikasjonssystemet DOI til sine publikasjoner. Universitetsbiblioteket bistår med nødvendig teknisk tilrettelegging og dekker DOI-kostnadene.

UBs saksbehandling, beslutningsprosess og forvaltning

 1. Henvendelser om å få publisere et nytt tidsskrift eller en skriftserie i Septentrio sendes til septentrio@ub.uit.no og saksbehandles for Bibliotekdirektøren av koordinator for Septentrio-tjenesten.
 2. Ut fra kriterielista og dialog med ansvarlig/initiativtaker blir det gitt en vurdering og en anbefaling til Bibliotekdirektøren som tar den endelige beslutning på om tidsskriftet/skriftserien skal innlemmes i Septentrio.
 3. Ved en positiv avgjørelse er det koordinator for Septentrio-tjenesten som følger opp tidsskriftet/skriftserien for opplæring og igangsetting, og som yter rådgivning og støtte til redaktør når det er behov for det.
 4. Avtale om bruk av UiTs publiseringstjeneste skal underskrives ved hvert nytt tidsskrift.